Skip to main content

Familjetjänster som stöd vid psykiska problem

Behöver du stöd i barnfamiljens vardag? Om det finns psykiska problem eller problem med missbruk i en familj påverkar det hela familjens liv, handlande och välbefinnande.

Vad kan anledningen vara till att man söker hjälp?

 • du känner dig utmattad
 • du behöver stöd på grund av långvarig depression eller andra psykiska symtom
 • du önskar få hjälp med en plötslig förändring som skett i livssituationen, såsom föräldrarnas skilsmässa eller en familjemedlems insjuknande
 • du behöver hjälp med barnpassning när du uträttar ärenden (t.ex. läkar- eller terapibesök)
 • du använder mycket och ofta alkohol eller andra rusmedel
 • någon använder våld i familjen
 • en förälder eller ett barn i familjen har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
 • ett barn måste med tanke på sin ålder bära ett för stort ansvar för familjens vardag, till exempel på grund av förälderns sjukdom
 • ett barn eller en ung person gör på egen hand saker som är farliga eller skadliga för hen, till exempel använder hen mycket rusmedel, begår brott eller försummar skolgången
 • du behöver något annat stöd

Vilka socialtjänster kan familjen ansöka om?

Socialtjänster som välfärdsområdet tillhandahåller för familjer omfattar

 • hemservice
 • familjearbete
 • barntillsyningsman
 • rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor
 • stödfamiljer
 • tjänster för barn och unga
 • barnskydd

Hurdana tjänster kan det vara fråga om?

Du kan själv eller tillsammans med din vårdgivare ta kontakt.

Kontakten med socialtjänsterna inleds med en bedömning av servicebehovet. Om man bedömer att ni skulle ha nytta av socialvårdens tjänster och stöd utses en ansvarig yrkesperson för er. Det är frivilligt att bli klient.

I praktiken är tjänsterna

 • stöd för vardagliga utmaningar
 • stöd med barnets dygnsrytm och sömn
 • stöd för utmaningar relaterade till barns utveckling i olika åldrar
 • stöd för samspelet inom familjen
 • ekonomiskt stöd
 • ordnande av en stödperson eller stödfamilj
 • samarbete med daghemmet och skolan

Om en klientrelation hos barnskyddet inleds för barnet kan barnet och familjen stödas aktivare.

  Hemservice för barnfamiljer

  Hemservicens hjälp och stöd är tidsbegränsad. Hemservicen för barnfamiljer är avgiftsbelagd.

  När kan man vända sig till hemservice för barnfamiljer?

  Hemservice för barnfamiljer kan fås tillfälligt när det är nödvändigt för att trygga ett barns välbefinnande. 

  Hemservice ges vid behov till exempel av följande orsaker

  • en skada
  • en sjukdom (t.ex. långvarig depression, andra psykiska symtom)
  • utmattning
  • på grund av någon annan särskild familjesituation (t.ex. föräldrarnas skilsmässa eller sjukdom hos en familjemedlem)

  Målet är att underlätta familjens vardag och stödja föräldrarnas ork. Syftet med hemservicen för barnfamiljer är att hjälpa familjen i ett så tidigt skede som möjligt och förhindra att familjesituationen försvåras.

  Hemservice kan till exempel vara

  • hjälp med barnvård (t.ex. barnpassning medan du uträttar ärenden, såsom läkar- eller terapibesök)
  • hjälp med skötseln av hemmet

  Mer information om hemservice får du av socialväsendets servicerådgivning.

  Familjearbete

  Familjearbete utförs oftast hemma hos klienten. Familjearbetet planeras tillsammans med familjen.

  Familjearbete kan till exempel vara

  • samtal, råd och stöd till föräldrar i frågor om uppfostran
  • stöd åt familjen i vardagen; stöd för skötsel av ärenden eller hemvård
  • gemensamma möten och samtal med familjen, som stöder barnets välbefinnande

  Stödpersoner och -familjer 

  Stödfamiljer eller stödpersoner utbildas för sin uppgift.

  En stödperson är en vuxen som till exempel hjälper med

  • skolarbete 
  • hobbyer

  En stödfamilj är en vanlig familj dit barnet kan gå enligt överenskommelse, till exempel för ett veckoslut.

  Familjerådgivningen

  Uppfostrings- och familjerådgivningen ger samtalsstöd i frågor som gäller familjerelationer, barnuppfostran och parrelationer. 

  När kan man vända sig till familjerådgivningen?

  Till exempel när

  • du behöver samtalsstöd för föräldraskapet och uppfostran; t.ex. för att reglera känslor och sätta gränser
  • du är orolig för ditt barns beteende, humör, sociala överlevnad eller psykiska utveckling
  • barnet har problem i småbarnspedagogiken, i skolan eller med vänner
  • det finns konflikter, sorg eller någon annan svår situation i familjen 
  • ditt barn eller din familj har drabbats av en traumatisk händelse, såsom dödsfall, olycksfall eller sjukdom
  • du som förälder önskar hjälp med problem i parrelationen
  • ni som föräldrar överväger skilsmässa
  • ni behöver familjemedling för att komma överens om gemensamt föräldraskap efter en skilsmässa

  Uppfostrings- och familjerådgivning genomförs vanligtvis på familjerådgivningen, men ibland också i anslutning till andra socialtjänster.

  Organisationer

  Flera riksomfattande organisationer stöder också familjer till exempel i situationer som gäller barns uppfostran och utveckling.

   Rädda barnen

   Organisationen Rädda Barnen har ett Vägkost för livet-program. Programmets stöd riktar sig till barnfamiljer med låga inkomster, såsom familjer där den ekonomiska situationen är stram på grund av vårdnadshavarens utdragna sjukdom eller arbetslöshet.

   Ekonomiskt stöd kan ges till exempel för hobbyavgifter, -utrustning och -resor. Programmet Vägkost för livet stöder också feriehemsverksamheten som ordnas genom Rädda Barnens regionkontor.

    De ungas skyddshus (FRK) 

    Finlands Röda Kors upprätthåller skyddshus för unga i fem stora städer. Dessa städer är Helsingfors, Vanda, Esbo, Åbo och Tammerfors.

    De ungas skyddshus är avsedda för ungdomar i åldern 12–19. Skyddshusen är öppna från klockan fem på kvällen till följande morgon klockan tio. Vid behov kan skyddshuset för unga tillhandahålla ett tillfälligt övernattningsställe. Övernattningen avtalas med den ungas vårdnadshavare. Det är avgiftsfritt att övernatta.

     Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

     Symtomtester

     Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

     Egenvårdsprogram

     Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

      Nätterapier

      Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi. 

      Du kanske också är intresserad av