Skip to main content

Information till arbetsgivaren om IPS-arbetsträning

Syftet med arbetsmodellen IPS (Individanpassat stöd till arbete, eng. Individual Placement and Support, fi. Sijoita ja valmenna!) är att stöda personer som har insjuknat i psykiska störningar så att de kan finna och behålla ett arbete. Den här sidan innehåller information till arbetsgivaren om IPS-arbetsträning för en arbetssökande som har kapacitet för deltidsarbete.

Vad är IPS-arbetsträning? 

IPS-arbetsträning går ut på att finna en arbetsplats som motsvarar individens kompetensnivå, inre resurser och intressen. Målet är att finna en löneanställning på den öppna arbetsmarknaden. Samtidigt tillgodoses arbetsgivarnas rekryteringsbehov genom att erbjuda dem kompetent och motiverad arbetskraft.  

IPS kommer från engelskans Individual Placement and Support. På finska har detta översatts till Sijoita ja valmenna (ungefär: anställ och vägled). 

IPS är en arbetsmodell som går ut på att individen får vägledning och tillsammans med en arbetsspecialist eller jobbcoach letar efter ett lämpligt jobb. Arbetsspecialisten fortsätter stödja individen även när hen fått anställning. 

Vilken nytta har man av IPS-modellen? 

I Finland är psykiska störningar en av de främsta anledningarna till långvarig sjukskrivning, sjuk- eller invalidpension och en osäker karriär. Så behöver det inte vara. Psykiska störningar utgör ofta inte ett hinder för att arbeta ifall arbetstagaren får stöd utav en IPS-arbetsspecialist. 

Tanken med IPS-modellen är att arbetstagaren rehabiliteras på arbetsplatsen. Forskning visar att det här är mer effektivt än den traditionella rehabiliteringsmodellen med omfattande arbetsträning före sysselsättningen. 

IPS-modellen har internationellt sett gett goda sysselsättningsresultat, särskilt bland personer som insjuknat i allvarliga psykiska störningar. Enligt internationell forskning är effekten av IPS-insatsen två eller tre gånger större än jämförbara insatser. 

Varför ska man anställa någon som är partiellt arbetsför? 

Det finns många kompetenta och högt utbildade personer som är långtidssjukskrivna eller som får sjuk- eller invalidpension. De kan ha svårt att hitta ett lämpligt arbete på grund av sin psykiska störning. 

Att förvärvsarbeta är viktigt med tanke på återhämtningen och för att känna sig som en del av samhället. Med hjälp av IPS-modellen kan en arbetsgivare främja jämlikhet och delaktighet för arbetssökande på arbetsmarknaden. 

Ett meningsfullt och individanpassat arbete främjar hälsan och välbefinnandet. Det främjar även rehabiliteringen och gör det möjligt att utvecklas och avancera i arbetslivet. 

Vilken nytta har arbetsgivaren av mångfald? 

I en mångsidig arbetsgemenskap uppstår oftare nya lösningar och möjligheter. Där mår även arbetstagarna bra.

Mångfald i arbetsgemenskapen är, förutom en värdering, även företagets väg till en välmående, kreativ, innovativ och växande verksamhet.

Hur hittar man en lämplig person?

Målet är att hitta rätt arbetstagare för rätt arbetsuppgift samt -miljö. 

Med hjälp av IPS-arbetsspecialistens stöd kan arbetsgivaren hitta en kompetent och motiverad arbetstagare som passar för tjänsten.  

IPS-arbetsspecialisten är intresserad av att höra om just er verksamhet och era behov. Hen sätter sig dessutom in i vilka krav som krävs i er bransch. 

IPS-arbetsspecialisten har djupgående kunskaper om den arbetssökandes styrkor och tidigare erfarenheter. Hen vet vilken typ av kompetens och vilka möjligheter den arbetssökande kan erbjuda arbetsgivaren. Utgångspunkten vid jobbsökandet är arbetstagarens önskemål och vilja att utvecklas, vilket innebär att hen är motiverad och kunnig. 

Efter att en lämplig person har hittats för arbetet så kan IPS-arbetsspecialisten även ge stöd i planeringen samt introduktionen av arbetet. 

Vilken typ av stöd får arbetsgivaren? 

Stöd för arbetsplaneringen 

Arbetsspecialisten hjälper arbetsgivaren samt arbetsgemenskapen med arbetsplaneringen samt med anpassningen av arbetsuppgifterna. Hen kan ge råd om hur man kan utforma arbetsbeskrivningen så att den passar både arbetstagaren och arbetsgivaren. 

Arbetet kan justeras till exempel genom att anpassa uppgifterna, göra små förändringar i omgivningen och tillåta individuella arbetstider samt pauser. Man kan även ha nytta av att komma överens om praxis för introduktion och mentorskap. 

Stöd under arbetstagarens introduktion 

Eftersom arbetsspecialisten känner till arbetstagarens och arbetsgivarens behov samt kraven i arbetet så kan hen vara till hjälp under arbetstagarens introduktion till det nya arbetet.  

Efter introduktionen säkerställer arbetsspecialisten därtill att arbetet flyter på bra. Vid behov stödjer hen arbetsgemenskapen i att ta emot den nya arbetstagaren. 

Fortlöpande stöd 

IPS-arbetsträningen är inte tidsbegränsad. Arbetsspecialisten stödjer arbetstagaren i och utanför arbetet så länge som det finns behov. 

Hur får jag mer information om det här?

IPS-utvecklingsprojektet koordineras av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Du kan också ta kontakt med psykiatripolikliniken i ditt område och fråga om de redan har IPS-arbetsträning. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av