Skip to main content

Psykotiska störningar hos barn

Egentliga symtom på psykos före tonåren är mycket sällsynta, men möjliga.

Barn under skolåldern har vanligen en livlig fantasi. Barn pratar ofta om fantasivänner, monster, älvor och andra figurer som de hittat på. Småningom utvecklar barnen förmåga att göra skillnad på verklighet och fantasi. 

Det är vanligt att barn också har olika illusioner, det vill säga perceptuella hallucinationer. En illusion är en yttre impuls som tolkats på fel sätt. Den är alltså inte en hallucination som barnets eget psyke skapat. Vanliga illusioner är till exempel skuggor och föremål som ser konstiga och skrämmande ut i dunkel. 

Psykossymtom hos barn 

Egentliga symtom på psykos före tonåren är mycket sällsynta, men ändå möjliga. Hos barn är individuella vanföreställningar vanligen inte ett tecken på psykotisk sjukdom.  

Symtomen kan vara till exempel 

 • hallucinationer som gäller hörsel-, syn-, luktintryck och beröring 
 • vanföreställningar 
 • avbrott i barnets tal, barnet skrattar för sig själv 
 • konstigt beteende 
 • stark rädsla och ångest 
 • koncentrationssvårigheter 
 • sömnsvårigheter 

Ett enstaka symtom eller ett symtom som förekommer då och då behöver inte vara ett tecken på psykos. Det kan också höra till barnets normala tillväxt och utveckling. 

Om symtomen på psykos varar länge och väsentligt påverkar barnets funktionsförmåga är det bra att kontakta hälso- och sjukvården. 

Psykos i barndomen 

En psykos är en allvarlig psykisk störning där människans verklighetsuppfattning har försämrats avsevärt. Centrala symtom är hallucinationer, vanföreställningar och rörighet  

Psykossjukdomar i barndomen är extremt sällsynta.  

Psykoser som uppstår i barndomen är  

 • schizofreni 
 • psykotisk depression 
 • bipolär sjukdom 
 • psykotiska tillstånd orsakade av användning av rusmedel 
 • korta övergående psykoser 

Psykotiska sjukdomar är sjukdomar som utvecklas. I en del fall kan barnet ha symtom på psykos, men de utvecklas inte till en egentlig psykos. 

Till uppkomsten av psykotiska sjukdomar bidrar många olika faktorer. I synnerhet påverkas det av ärftliga faktorer. Om en nära släkting till ett barn har till exempel schizofreni, är det särskilt viktigt att förhålla sig med allvar till psykotiska symtom hos barnet. 

Schizofreni som börjar i barndomen 

Med schizofreni som börjar i barndomen avses schizofreni som bryter ut hos ett barn under 13 år.  

Barn som har schizofreni har ofta hörselhallucinationer, men också lukthallucinationer och visuella och taktila hallucinationer. 

De flesta barn som blir sjuka i schizofreni har olika utvecklingssvårigheter innan den faktiska psykosen bryter ut, till exempel problem med motoriken, språkutvecklingen och sociala relationer. 

Prognosen för schizofreni som börjar i barndomen är sämre än för schizofreni som börjar senare. För största delen av patienterna blir schizofreni en kronisk sjukdom. 

Varfår man hjälp för barnet och familjen? 

Ett barn som har en psykotisk sjukdom eller symtom på psykos behöver extra mycket stöd från vuxna.  

Stöd från föräldrarna, en regelbunden dygnsrytm och en trygg och vardag med återkommande, förutbestämda inslag är de bästa sätten att förhindra att psykossymtomen utvecklas till en psykotisk sjukdom. 

Det lönar sig först att söka hjälp hos till exempel skolhälsovården eller barnrådgivningen. Från primärvården kan barnet få en remiss till den specialiserade sjukvården. 

Barnet behöver familjens stöd och engagemang både i den psykotiska sjukdomens tidiga skede och i rehabiliteringen.  

Vid schizofreni och andra långvariga psykoser tar vården ofta år eller årtionden. Läkemedelsbehandlingen är ofta en viktig del av vården. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra familjens välbefinnande när du oroar dig för ditt barns symtom eller ditt eget välbefinnande. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

Symtomtest

Det finns symtomtest för att bedöma psykiska problem hos unga och vuxna. Om du är orolig för ditt eget välbefinnande kan du med hjälp av ett symtomtest bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Nätterapier

För personer som är 16 år eller äldre finns terapi tillgänglig via smartenhet för en rad olika tillstånd - nätterapi erbjuder hjälp för en rad olika psykiska problem. Behandlingen bygger på självständigt arbete med stöd av en nätterapeut.

Du kanske också är intresserad av