Skip to main content

Remissanvisning till nätterapi för ADHD

Denna nätterapi är avsedd för behandling av aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD) hos personer som har fyllt 16 år.

ADHD är en utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk störning som försvagar funktionsförmågan. Kärnsymtomen vid ADHD relaterar till koncentrationsförmågan, reglering av aktivitet samt impulskontroll. Målet med nätterapin är att lindra de problem som orsakas av symtomen och att förbättra funktionsförmågan i vardagen. När symtomen utvärderas bör man lägga märke till att symtomen är långvariga, att de är närvarande i olika situationer och att de inte exempelvis beror på depression eller ångestsyndrom. Läs mera i God medicinsk praxis -rekommendationen för ADHD.

Antagningskriterier

 • Försäkrad F90.0 ADHD
 • Motivation till att arbeta självständigt för att bearbeta de egna verksamhetsmodellerna
 • Ålder ≥ 16 år
 • Tillräcklig kunskap av finska eller svenska
 • Patienten har nätbankskoder eller mobilcertifikat
 • Patienten har ett telefonnummer och e-postadress
 • Patienten har tillgång till en dator, smarttelefon eller surfplatta

Exklusionskriterier

 • Risk för självmord
 • Personlighetsstörning som påverkar samarbete och förmågan att förbinda sig till behandlingen
 • Aktuella psykotiska symtom som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Allvarligare neuropsykiatrisk symtombild än aktivitets- och uppmärksamhetsstörning
 • Aktuellt missbruksproblem

Uppgifter som behövs för en remiss

 • Kort beskrivning av patientens anamnes, den aktuella situationen
 • Om patienten har bipolär sjukdom eller psykotisk störning bör det omnämnas i remissen medföljt av en beskrivning om patientens nuvarande mående
 • Omnämnande ifall det förekommer självdestruktivt beteende i patientens anamnes och vid behov en bedömning av den aktuella självdestruktiviteten
 • Konstaterande att kriterierna för uteslutning inte uppfylls och att det inte förekommer andra hinder för att delta i nätterapin
 • Patientens e-postadress och telefonnummer
 • Om nätterapin önskas på finska eller svenska
 • I pappersremissen dessutom returadress för den avslutande sammanfattningen och telefonnummer till den remitterande instansen som nätterapeuten kan kontakta vid behov

Observera

Det är viktigt att anteckna diagnosen som är grunden för patientens remiss till nätterapi i både remissen och den remitterande läkarens besökstext.