Skip to main content

Remissanvisning till nätterapi för bipolär sjukdom

I nätterapin för bipolär sjukdom är målet att förbättra sjukdomskontrollen för personer med bipolär sjukdom. I terapin strävar man efter att bättre kunna identifiera symtom och förebygga att sinnesstämningsepisoder återkommer.

Terapin bygger på en referensram med kognitiv beteendeterapi för bipolär sjukdom. Terapin passar både för personer med bipolär sjukdom typ I (mani, depression och blandade episoder) och typ II (hypomana och depressiva episoder).

Patienter med bipolär sjukdom vårdas inom primärvården, företagshälsovården och den specialiserade sjukvården, och alla dessa instanser kan remittera patienten till nätterapin. Innan patienten remitteras till nätterapin för bipolär sjukdom ska den remitterande läkaren vara tillräckligt säker på att patienten har rätt diagnos. Det innebär att det i patientens sjukjournal ska finnas rapporter om en manisk eller depressiv episod och att sjukdomen där har fastställts till bipolär sjukdom. Enbart misstanke om sjukdomen räcker inte. Nätterapin är en behandlingsform som intensifierar patientens vård och sjukdomshantering, och därför ska patienten genomgå lämplig vård och uppföljning även under nätterapin.

Patienten som remitteras till nätterapin ska ha möjlighet att använda dator/smarttelefon, och dessutom ha en e-postadress och nätbankskoder eller mobilcertifikat för att kunna logga in.

Antagningskriterier

 • Fastställd diagnos F31 Bipolär sjukdom
 • Motivation till att arbeta självständigt för att bearbeta de egna verksamhetsmodellerna
 • Ålder ≥ 16 år
 • Tillräcklig kunskap av finska eller svenska
 • Patienten har nätbankskoder eller mobilcertifikat
 • Patienten har ett telefonnummer och e-postadress
 • Patienten har tillgång till en dator, smarttelefon eller surfplatta

Exklusionskriterier

 • Risk för självmord
 • Personlighetsstörning som påverkar samarbete och förmågan att förbinda sig till behandlingen
 • Aktuella psykotiska symtom som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Neurologisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Aktuellt missbruksproblem
 • Aktiv depression som påverkar funktionsförmågan, eller en manisk eller hypoman episod

Information som behövs för remissen

 • Kort beskrivning av patientens anamnes och nuvarande tillstånd.
 • Notering om huruvida patienten i anamnesen har självdestruktivt beteende och vid behov en bedömning om nuvarande självdestruktivitet.
 • Ett konstaterande om att personen inte uppfyller exkluderingskriterierna och att det inte finns några andra hinder för att använda nätterapin.
 • Kundens e-postadress och telefonnummer.
 • Om nätterapin önskas på finska eller svenska.
 • I pappersremissen ska det dessutom finnas en returadress för epikrisen och telefonnummer till remitterande instans.

Observera

Det är viktigt att anteckna diagnosen som är grunden för patientens remiss till nätterapi i både remissen och den remitterande läkarens besökstext.