Skip to main content

Remissanvisning till nätterapi för depression

Det mest centrala är att kunden lider av lindrig eller medelsvår depression, som kan störa kundens normala funktionsförmåga, förmåga att klara sig i arbetslivet, sociala aktiviteter eller sociala relationer.

Nätterapin för depression ingår i God medicinsk praxis -rekommendationen för depression.

Ett centralt symtom vid depression är nedstämd sinnesstämning eller klart minskat intresse eller välbefinnande. Symtomet besvärar personen största delen av dagen i minst två veckor i sträck. Dessutom uppvisar personen några andra symtom som är typiska för en depressiv episod. Det kan till exempel vara betydande viktuppgång eller viktnedgång, sömnlöshet eller ökat sömnbehov, nästan daglig trötthet eller kraftlöshet, avmattade eller uppjagade rörelser och psyke, känslor av värdelöshet eller skuld, svårigheter att tänka, koncentrera sig eller fatta beslut, tankar på döden eller självmordstankar. Depressiva symtom innefattar ofta olika grader av ångest samt ökad alkoholkonsumtion.

En tidvis deprimerad sinnesstämning eller sorg som reaktion på olika besvikelser eller förluster är inte ett tecken på en depressiv episod. Vid en depressiv episod håller den förändrade sinnesstämningen och relaterade symtom i sig åtminstone ett par veckor utan avbrott.

Kunder med svår depression ska inte gå i nätterapin, utan ska bedömas och vårdas inom den specialiserade sjukvården. Hur allvarlig depressionen är ska bedömas noggrant, och man ska beakta både de symtom som kunden själv rapporterar och objektiva undersökningsfynd.

Antagningskriterier

 • F32.0 F32.1 Lindrig eller medelsvår depressiv episod
 • Motivation till att arbeta självständigt för att bearbeta de egna verksamhetsmodellerna
 • Ålder ≥ 16 år
 • Tillräcklig kunskap av finska eller svenska
 • Patienten har nätbankskoder eller mobilcertifikat
 • Patienten har ett telefonnummer och e-postadress
 • Patienten har tillgång till en dator, smarttelefon eller surfplatta

Exklusionskriterier

 • Risk för självmord
 • Personlighetsstörning som påverkar samarbete och förmågan att förbinda sig till behandlingen
 • Aktuella psykotiska symtom som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Neurologisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Aktuellt missbruksproblem
 • Långvarig och periodiskt återkommande (alltså kronisk) depression
 • Bipolär sjukdom

Till remissen för nätterapi för depression

 • Kort beskrivning av patientens anamnes och nuvarande tillstånd
 • Notering om huruvida patienten i anamnesen har självdestruktivt beteende och vid behov en bedömning om nuvarande självdestruktivitet
 • Ett konstaterande om att personen inte uppfyller exklusionskriterierna och att det inte finns några andra hinder för att gynnas av nätterapin
 • Patientens e-postadress och telefonnummer
 • Om nätterapin önskas på finska eller svenska
 • I pappersremissen ska det dessutom finnas en returadress för epikrisen och telefonnummer till remitterande instans

Observera

Det är viktigt att anteckna diagnosen som är grunden för patientens remiss till nätterapi i både remissen och den remitterande läkarens besökstext.