Skip to main content

Remissanvisning till nätterapi för långvariga fysiska symtom

Nätterapin är avsedd för patienter som lider av långvariga fysiska symtom som försämrar funktionsförmågan och livskvaliteten, och som man i undersökningar inte har hittat någon förklarande anledning till eller tillräcklig behandling för. Symtomen kan komma från vilket ställe i organsystemet som helst, men vanligast är olika typer av värk, hudsymtom, andningssymtom, trötthet eller tarmsymtom.

Nätterapin bygger på självständigt arbete där det centrala målet är att dämpa kroppens stresstillstånd och lära sig handlingsmönster som främjar ens välmående. En nätterapeut stöttar patienten under hela programmet.

Terapin passar patienter som är redo att titta på och justera sina symtomrelaterade handlings- och tankemönster för att förbättra sin livskvalitet och funktionsförmåga. Andra sjukdomar är inte ett hinder för att delta i programmet.

Antagningskriterier

 • Långvarigt (> 3 månader) fysiskt symtom som orsakar betydande skada, och som man i undersökningar inte har hittat någon förklarande anledning till eller tillräcklig behandling för
 • Motivation till att arbeta självständigt för att bearbeta de egna verksamhetsmodellerna
 • Ålder ≥ 16 år
 • Tillräcklig kunskap av finska eller svenska
 • Patienten har nätbankskoder eller mobilcertifikat
 • Patienten har ett telefonnummer och e-postadress
 • Patienten har tillgång till en dator, smarttelefon eller surfplatta

Exklusionskriterier

 • Risk för självmord
 • Personlighetsstörning som påverkar samarbete och förmågan att förbinda sig till behandlingen
 • Aktuella psykotiska symtom som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Neurologisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Aktuellt missbruksproblem

Information som behövs för remissen

 • Diagnoskod (till exempel R68.88, M79.7, K59.9).
 • Kort beskrivning av patientens anamnes och nuvarande tillstånd.
 • Ett konstaterande om att personen inte uppfyller exkluderingskriterierna och att det inte finns några andra hinder för att använda nätterapin.
 • Kundens e-postadress och telefonnummer.
 • Om nätterapin önskas på finska eller svenska.
 • I pappersremissen ska det dessutom finnas en returadress för epikrisen och telefonnummer till remitterande instans, som nätterapeuten kan använda vid behov.

Observera

Det är viktigt att anteckna diagnosen som är grunden för patientens remiss till nätterapi i både remissen och den remitterande läkarens besökstext.