Skip to main content

Remissanvisning till nätterapi mot sömnlöshet

Kognitiv beteendeterapi mot sömnlöshet är den primära behandlingsformen för sömnstörning (1, 2). Om en obehandlad sömnstörning blir långvarig leder den till olika hälsorisker och hotar behandlingsbalansen vid andra sjukdomar. En bra behandling av sömnlöshet är även viktig när individen har någon annan psykiatrisk störning såsom till exempel depression.

Nätterapin mot sömnlöshet grundar sig på kognitiv beteendeterapi mot sömnlöshet som har utvecklats till en inlärningsportal som kan installeras i en smartphone och som stöds av en terapeut. Nätterapi mot sömnlöshet är en evidensbaserad behandlingsform.

Nätterapi mot sömnlöshet är lämplig behandling av sömnlöshet när bakgrunden till störningen är enligt läkarens bedömning psykologiska mekanismer. Sömnapné, restless legs-syndrom eller en störning i sömnrytmen ingår inte i nätterapi mot sömnlöshet om det inte förekommer samtidigt sömnstörningar hos patienten.

Antagningskriterier

 • F51.0 Sömnstörning
 • Motivation till att arbeta självständigt för att bearbeta de egna verksamhetsmodellerna
 • Ålder ≥ 16 år
 • Tillräcklig kunskap av finska eller svenska
 • Patienten har nätbankskoder eller mobilcertifikat
 • Patienten har ett telefonnummer och e-postadress
 • Patienten har tillgång till en dator, smarttelefon eller surfplatta

Exklusionskriterier

 • Risk för självmord
 • Personlighetsstörning som påverkar samarbete och förmågan att förbinda sig till behandlingen
 • Neurologisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Aktuellt missbruksproblem
 • Bipolär sjukdom och långvariga psykotiska störningar, om sjukdomen inte har varit i god vårdbalans i minst 3 månader

Uppgifter som behövs för en remiss

 • Kort beskrivning av patientens anamnes, den aktuella situationen
 • Om patienten har bipolär sjukdom eller psykotisk störning bör det omnämnas i remissen medföljt av en beskrivning om patientens nuvarande mående
 • Omnämnande ifall det förekommer självdestruktivt beteende i patientens anamnes och vid behov en bedömning av den aktuella självdestruktiviteten
 • Konstaterande att kriterierna för uteslutning inte uppfylls och att det inte förekommer andra hinder för att delta i nätterapin
 • Patientens e-postadress och telefonnummer
 • Om nätterapin önskas på finska eller svenska
 • I pappersremissen dessutom returadress för den avslutande sammanfattningen och telefonnummer till den remitterande instansen som nätterapeuten kan kontakta vid behov

Observera

Det är viktigt att anteckna diagnosen som är grunden för patientens remiss till nätterapi i både remissen och den remitterande läkarens besökstext.