Skip to main content

Remissanvisning till nätterapi för överdriven alkoholkonsumtion

Nätterapi för överdriven alkoholkonsumtion är lämplig för behandling av både överdriven alkoholkonsumtion och lindrigt eller måttligt alkoholberoende. Nätterapin riktar sig till personer vars huvudsakliga problem är överdriven alkoholkonsumtion och som vill minska eller stoppa sin alkoholkonsumtion. Nätterapin är också väl lämpad som tilläggsbehandling för klienter som genomgår behandling av andra skäl och som har en skadlig överdriven alkoholkonsumtion.

Klientens tillstånd och funktionsförmåga ska vara tillräckliga för att hen på eget initiativ ska kunna genomföra den datorhandledda nätterapin.

Man kan remittera klienter från primärvården, den specialiserade sjukvården, företagshälsovården, privat hälso- och sjukvård samt från stiftelser och föreningar som producerar hälso- och sjukvård.

Antagningskriterier

 • Överdriven alkoholkonsumtion
 • Motivation till att arbeta självständigt för att bearbeta de egna verksamhetsmodellerna
 • Ålder ≥ 16 år
 • Tillräcklig kunskap av finska eller svenska
 • Patienten har nätbankskoder eller mobilcertifikat
 • Patienten har ett telefonnummer och e-postadress
 • Patienten har tillgång till en dator, smarttelefon eller surfplatta

Exklusionskriterier

 • Risk för självmord
 • Personlighetsstörning som påverkar samarbete och förmågan att förbinda sig till behandlingen
 • Aktuella psykotiska symtom som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Neurologisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Aktuellt missbruksproblem

Till remissen för nätterapi för överdriven alkoholkonsumtion

 • Kort beskrivning av patientens anamnes och nuvarande tillstånd.
 • Notering om huruvida patienten i anamnesen har självdestruktivt beteende och vid behov en bedömning om nuvarande självdestruktivitet.
 • Ett konstaterande om att personen inte uppfyller exkluderingskriterierna och att det inte finns några andra hinder för att använda nätterapin.
 • Kundens e-postadress och telefonnummer.
 • Om nätterapin önskas på finska eller svenska.
 • I pappersremissen ska det dessutom finnas en returadress för epikrisen och telefonnummer till remitterande instans.

Observera

Det är viktigt att anteckna diagnosen som är grunden för patientens remiss till nätterapi i både remissen och den remitterande läkarens besökstext (till exempel F10.1).