Skip to main content

Remissanvisning till nätterapi för paniksyndrom

Den här nätterapin är avsedd för att behandla paniksyndrom, och passar inte för att behandla andra ångeststörningar. En person med paniksyndrom kan även ha annan typ av ångest, vilket inte är ett hinder för att bli remitterad till den här behandlingen, så länge som paniksyndromet är tydligt diagnostiserat och är kundens huvudsakliga ångeststörning. Det viktiga är att kunden lider av just paniksyndrom, och att symtomen inte beror på någon annan sjukdom.

Det är vanligt med lindriga depressiva symtom hos personer med paniksyndrom, och det utgör inte ett hinder för vård. Nätterapin för paniksyndrom ingår i God medicinsk praxis -rekommendationen för ångestsyndrom.

Paniksyndrom kännetecknas av tätt upprepade panikattacker, av konstant oro för att de ska komma tillbaka eller av ett förändrat beteende på grund av rädsla för attacker. Det kan till exempel handla om att undvika saker. Panikattacker kännetecknas av att de kommer plötsligt och oväntat. Om attackerna innefattar rädsla för offentliga platser kallas tillståndet också paniksyndrom med agorafobi.

Innan kunden remitteras till nätterapin för paniksyndrom ska den remitterande instansen vara säker på att panikattackerna inte orsakas av någon annan störning, till exempel en endokrin sjukdom eller långvarigt missbruk.

Antagningskriterier

 • F41.0 Paniksyndrom
 • Motivation till att arbeta självständigt för att bearbeta de egna verksamhetsmodellerna
 • Ålder ≥ 16 år
 • Tillräcklig kunskap av finska eller svenska
 • Patienten har nätbankskoder eller mobilcertifikat
 • Patienten har ett telefonnummer och e-postadress
 • Patienten har tillgång till en dator, smarttelefon eller surfplatta

Exklusionskriterier

 • Risk för självmord
 • Personlighetsstörning som påverkar samarbete och förmågan att förbinda sig till behandlingen
 • Aktuella psykotiska symtom som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Neurologisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Aktuellt missbruksproblem

Till remissen för nätterapi för paniksyndrom

 • Kort beskrivning av kundens anamnes, av det nuvarande tillståndet och av de situationer där paniksymtomen framträder.
 • Notering om huruvida patienten i anamnesen har självdestruktivt beteende och vid behov en bedömning om nuvarande självdestruktivitet.
 • Ett konstaterande om att personen inte uppfyller exkluderingskriterierna och att det inte finns några andra hinder för att använda nätterapin.
 • Kundens e-postadress och telefonnummer.
 • Om nätterapin önskas på finska eller svenska.
 • I pappersremissen ska det dessutom finnas en returadress för epikrisen och telefonnummer till remitterande instans.

Observera

Det är viktigt att anteckna diagnosen som är grunden för patientens remiss till nätterapi i både remissen och den remitterande läkarens besökstext.