Skip to main content

Remissanvisning till nätterapi för tvångssyndrom

Denna terapi är avsedd för behandling av tvångssyndrom. Vid tvångssyndrom orsakas lidande av tvångstankar eller tvångshandlingar som återkommer de flesta dagar.

Tvångstankar är oroande tankar och föreställningar, till exempel rädsla för att bli smutsig och bli smittad av sjukdomar, eller ständiga misstankar om att man slarvat med något. Fantasier om att skada andra eller obehagliga sexuella fantasier är också vanliga tvångstankar. Tvångshandlingar är upprepade oändamålsenliga beteenden som att kontrollera lås och elektriska apparater, tvätta händerna och ordna föremål. Tvångshandlingar kan också vara interna handlingar i tankarna, såsom schematiskt räknande eller upprepande av ord. Med hjälp av tvångshandlingar försöker den drabbade personen ofta förhindra att något skadligt ska inträffa.

Tvångstankar bör särskiljas från överdriven oro över vardagliga saker, vilket snarare tyder på generaliserat ångestsyndrom. Personen uppfattar åtminstone några av tvångstankarna eller tvångshandlingarna som överdrivna eller oändamålsenliga. I allmänhet uppfattas tvångstankar som obehagliga och man anstränger sig för att bekämpa dem.

Antagningskriterier

 • F42 Tvångssyndrom
 • Motivation till att arbeta självständigt för att bearbeta de egna verksamhetsmodellerna
 • Ålder ≥ 16 år
 • Tillräcklig kunskap av finska eller svenska
 • Patienten har nätbankskoder eller mobilcertifikat
 • Patienten har ett telefonnummer och e-postadress
 • Patienten har tillgång till en dator, smarttelefon eller surfplatta

Exklusionskriterier

 • Risk för självmord
 • Personlighetsstörning som påverkar samarbete och förmågan att förbinda sig till behandlingen
 • Aktuella psykotiska symtom som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Neurologisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Aktuellt missbruksproblem

Information som behövs för remissen

 • Kort beskrivning av patientens anamnes och nuvarande tillstånd
 • Notering om huruvida patienten i anamnesen har självdestruktivt beteende och vid behov en bedömning om nuvarande självdestruktivitet
 • Ett konstaterande om att personen inte uppfyller exkluderingskriterierna och att det inte finns några andra hinder för att använda nätterapin
 • Patientens e-postadress och telefonnummer
 • Om nätterapin önskas på finska eller svenska
 • I pappersremissen ska det dessutom finnas en returadress för epikrisen och telefonnummer till den remitterande instansen

Observera

Det är viktigt att anteckna diagnosen som är grunden för patientens remiss till nätterapi i både remissen och den remitterande läkarens besökstext.