Skip to main content

Graviditet i samband med opioidberoende

Om du är gravid och använder opioider ska du berätta om det vid rådgivningen eller söka dig direkt till rusmedelstjänsterna i din hemkommun. På så sätt kan man hitta en lämplig behandlingsform för att främja välbefinnandet hos dig och fostret.

Kom ihåg

Genom att söka vård främjar du på bästa sätt ditt eget och ditt kommande barns välbefinnande. 

Vad är opioidberoende? 

Opioidberoende är en behandlingsbar sjukdom precis som till exempel diabetes. 

Opioidberoende handlar om ett starkt behov av att använda opioider, alltså ett opioidbegär. De doser man tar ökar ofta med tiden i takt med att toleransen för ämnet ökar. Att skaffa opioider, bruka dem och att hantera abstinenssymtom kan ta mycket tid och bli det centrala innehållet i livet. 

Att dra ned på och sluta bruka opioider orsakar abstinenssymtom, såsom illamående, muskelvärk samt rinnande näsa och ögon.  

Vad är opioidsubstitutionsbehandling? 

Opioidsubstitutionsbehandling innebär läkemedelsassisterad behandling samt psykosocial behandling av opioidberoende.

Med psykosocial behandling och rehabilitering avses läkemedelsfria former av stöd och hjälp. Det främjar både den psykiska hälsan och det sociala välbefinnandet. Socialt välbefinnande kan främjas genom att till exempel hjälpa individen hitta något meningsfullt att göra i sin vardag och få ordning på sin ekonomi. 

Forskning visar att opioidsubstitutionsbehandling är en effektiv behandlingsform för opioidberoende.  

Som substitutionsläkemedel används antingen buprenorfin eller metadon. 

Om man brukar opioider under graviditeten så kan det orsaka abstinenssymtom hos det nyfödda barnet. Man följer upp hur bebisen mår efter födseln på sjukhuset och behandlar abstinenssymtomen vid behov.   

Opioidsubstitutionsbehandling utgör inte ett hinder för att amma. 

Om du redan får substitutionsbehandling 

Ifall en kvinna som får substitutionsbehandling ämnar bli gravid så ska detta planeras på förhand. Det är viktigt att du pratar om graviditeten och övriga faktorer som påverkar ditt hälsotillstånd på substitutionsbehandlingspolikliniken. 

Om du utöver substitutionsbehandling även får övrig läkemedelsbehandling är det viktigt att det görs en läkemedelsbehandlingsplan med den läkare som ansvarar för medicineringen. 

Om du håller på med något av följande så bör du sluta med det: 

  • bruk av alkohol och andra rusmedel 
  • intravenös användning av rusmedel 
  • rökning. 

Substitutionsbehandlingen fortsätter under graviditeten med det läkemedelspreparat som redan används. Läkemedelsdosen kan vid behov justeras utifrån hur du mår.  

Att påbörja substitutionsbehandling under graviditeten 

Om du är gravid ska du snabbt få tillgång till en bedömning av opioidsubstitutionsbehandling och övrig behandling av rusmedelsmissbruk.  

Substitutionsbehandlingen påbörjas vanligtvis som avdelningsvård.  

Hur länge avdelningsvården pågår är individuellt och beror till exempel på om man behöver avvänjas från övriga rusmedel. 

Under avdelningsvården försöker man komma fram till en lagom dos av substitutionsläkemedlet. Målet är att hitta en dos som gör att du får en stabilitet i ditt mående. 

Avvänjning av opioider under graviditeten 

Om du inte är beroende av opioider utan använder det sporadiskt så kan avvänjning vara det främsta alternativet. Om du är beroende av opioider så kan du få stöd för avvänjning även under graviditeten ifall du är motiverad till det.  

Återfallsrisken är dock hög vid opioidberoende. Vid behov kan man med kort varsel bedöma ifall opioidsubstitutionsbehandling ska påbörjas.

Abstinenssymtomen orsakar stress för fostret. Därför bör avvänjningen (nertrappningen) göras i lugn takt så att man följer upp abstinenssymtomen och vid behov behandlar dem. Ett försök att avvänjas för snabbt kan även leda till en risk för återfall. 

Avvänjningen utförs ofta inom slutenvården, dvs. som avdelningsvård. Under avvänjningen planerar man vidare stödåtgärder via öppenvården eller vid behov till exempel rehabiliterande fortsatt vård inom slutenvården, dvs. som avdelningsvård. Den bästa tiden att avvänjas är halvvägs in i graviditeten.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av