Skip to main content

Andra terapiformer

Tags: Terapi

Psykoterapi är behandling som ges av en legitimerad psykoterapeut. Utöver psykoterapi finns det dock också andra former av terapi tillgängliga. Dessa inkluderar till exempel bildkonstterapi, musikterapi, ergoterapi, korttidsterapi, neuropsykologisk rehabilitering, fysioterapi och talterapi.

Andra terapiformer produceras ofta av legitimerad sjukvårdspersonal. Så är dock inte alltid fallet. Legitimerad sjukvårdspersonal finns i tjänsten JulkiTerhikki.

Ergoterapi 

Ergoterapi fokuserar ofta på vardagliga situationer för att stärka funktionsförmågan.  

Ergoterapi kan till exempel stödja 

 • förstärkning av vardagsfärdigheter och copingmetoder 
 • självkännedom och förmågan att uttrycka sina egna önskningar, känslor och tankar 
 • utvecklingen av den egna exekutiva funktionen och
 • strukturering av upplevelsevärlden 

Ergoterapin varar från sex månader till flera år. Terapibesöken äger rum 1–2 gånger i veckan och kan genomföras målinriktat i vardagliga miljöer. 

Korttidsterapi

Korttidsterapi är en kortvarig samtalsterapi. Korttidsterapeutisk behandling fokuserar vanligtvis på endast ett problem, såsom sömnlöshet eller utmattning.

Fysioterapi 

Fysioterapins mål är att  

 • stödja fysisk utveckling och funktionsförmåga 
 • stärka en sund kroppsuppfattning, öka kroppsmedvetenheten och kroppsuppfattningen och därmed självkännedom och självreglering
 • hjälpa till att hitta kroppsliga resurser 
 • lindra smärtsituationen och öka smärtkontrollen

Fysioterapi är en del av behandlingshelheten. Fysioterapeuten arbetar som en del av en multiprofessionell grupp. 

Bildkonstterapi 

Bildkonstterapi kan vara individuell eller gruppterapi. På terapibesöken kan man till exempel rita, måla och forma och man tittar på och pratar om arbetena med terapeuten.  

Genom arbetena kan du dela erfarenheter och den inre världen och få kontakt med föreställningar och känslor. Terapin gör det lättare att prata om också svåra saker och känslor. 

I individuell terapi har man egentliga terapibesök 1–2 gånger i veckan, och behandlingen varar vanligtvis 1–2 år.  

Musikterapi 

Musikterapi kan vara individuell eller gruppterapi. Dess metoder inkluderar till exempel att lyssna på musik, sjunga, spela, musikmålning och att röra sig i takt med musik.  

Musik aktiverar det undermedvetna och väcker känslor. Med den kan man bearbeta även svåra saker på ett tryggt sätt. Musik skapar interaktion, estetiska upplevelser och njutning. Den har också fysiologiska effekter. 

I individuell terapi har man egentliga terapibesök 1–2 gånger i veckan, och behandlingen varar vanligtvis 1–2 år. 

Neuropsykologisk rehabilitering 

Neuropsykologisk rehabilitering kan ges när symtomen orsakas av neurokognitiva störningar.

Neuropsykologisk rehabilitering kan vara inriktad på

 • Svårigheter med uppmärksamhet och exekutiva funktioner
 • språksvårigheter
 • svårigheter med visuell uppfattning
 • minnesproblem
 • inlärningssvårigheter, såsom läs-, skriv- och räknesvårigheter
 • utmaningar med social interaktion och beteendereglering

Neuropsykologisk rehabilitering kan vara individuell, par- eller grupprehabilitering. Man träffas 2–4 gånger i månaden och den totala rehabiliteringstiden är vanligtvis från sex månader till två år. 

Talterapi 

Målet med talterapi är att förbättra funktionella och kommunikativa förmågor i vardagen hemma, i skolan och på jobbet.  

Talterapi kan innefatta undersökningar, individuell och gruppterapi samt utformning av och vägledning i kommunikationsmedel som stöder och ersätter tal. 

Talterapi kan ge hjälp vid bland annat  

 • interaktionsproblem 
 • språksvårigheter
 • läs- och skrivsvårigheter
 • uttalsfel
 • otydligt tal 
 • stamning 
 • röststörning
 • oralmotoriska svårigheter
 • svårigheter att äta och svälja
 • selektiv mutism 
Tags: Terapi

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. 

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av