Skip to main content

Psykoterapi

Tags: Terapi

I psykoterapi behandlas psykologiska svårigheter med hjälp av psykologiska metoder. Svåra frågor hanteras oftast genom diskussion.

Vid behov kan man också använda olika övningar för att identifiera och förändra sina egna känslor och sätt att agera. Som hjälp i arbetet kan man använda musik, bilder, kroppsliga övningar och, i synnerhet i barns psykoterapi, lek.

Det finns olika riktningar inom psykoterapin. Detta kan till exempel röra sig om kognitiv, psykodynamisk eller lösningsorienterad psykoterapi.

Vilka är psykoterapins mål?  

Psykoterapins mål är att  

 • lindrar symtom och lidande
 • förbättrar funktionsförmågan 
 • öka patientens förmåga att lösa problem på egen hand
 • upprätthålla funktionella människorelationer 
 • förbättra livskvaliteten 
 • anpassa sig till sin sjukdom och förhindra att den återkommer 

Hur länge varar psykoterapi?  

Psykoterapin kan vara kortvarig eller långvarig. Ibland kan till och med några möten vara till hjälp.   

 • I korta psykoterapier fokuserar man på att hantera begränsade problem.  
 • Långvarig psykoterapi kan pågå i flera år.  

Hur ser psykoterapeuters mottagningsrum ut? 

Psykoterapeuters mottagningsrum är hemtrevliga och fridfulla. 

De flesta psykoterapeuter har sin egen privata mottagning, som kan vara belägen i en helt vanlig bostad eller i en företagslokal.  

Psykoterapeuten kan också ha sin mottagning på ett psykoterapicenter eller en vårdcentral.

Man kan gå i psykoterapi 

 • ensam 
 • som familj eller med sin partner 
 • i grupp

Individuell psykoterapi

Individuell psykoterapi handlar om en strukturerad interaktionsprocess mellan klienten och psykoterapeuten. Den bygger på en etablerad och beprövad psykologisk kunskaps- och teoribas.

Den kännetecknas av en tydlig överenskommen ram, såsom regelbundna träffar på samma plats, samt ett lugnt tillstånd utan yttre störningar.

Målen för och uppgifterna i psykoterapin definieras individuellt i början av behandlingen och specificeras medan terapin framskrider.

På en allmän nivå hjälper psykoterapi klienten att identifiera hinder för sitt eget välbefinnande och sin egen funktionsförmåga, som tar sig uttryck i form av olika psykologiska eller fysiska symtom och psykiska störningar. Den hjälper också till att hitta nya, mindre skadliga sätt att klara sig på i livet.

Psykoterapi sker vanligtvis på en mottagning, men kan också äga rum som videosamtal. Inga effektskillnader har observerats mellan dessa.

Familjeterapi 

Familjeterapi syftar till att lindra symtom genom att påverka familjens interaktioner och relationerna mellan familjemedlemmarna. Målen för behandlingen definieras tillsammans, och alla förbinder sig att sträva efter dem.  

Vanligtvis involverar familjeterapisessioner hela familjen, men sammansättningen kan också variera. Ibland också personer utanför familjen som är viktiga för familjen delta i träffarna. 

Familjeterapi genomförs vanligtvis genom träffar med 1–3 veckors mellanrum. Terapins varaktighet varierar från några träffar till cirka 20 besök. 

Psykoterapi i grupp 

Grunden för psykoterapi i grupp är att gruppmedlemmarnas olika internaliseringar om deras tidigare relationer fram kommer fram. I förhållande till de andra gruppmedlemmarna, terapeuten och hela gruppen kommer på så sätt olika känslor, förväntningar och föreställningar upp till ytan.

Gruppen kan sedan tillsammans undersöka och förstå dessa. På så sätt kan varje gruppmedlem bättre lära känna sin egen inre värld och sina reaktioner på andra människor. På basis av det kan hen sedan ompröva de beslut hen fattar i sitt liv.

I en psykoterapigrupp ingår vanligtvis mellan 5 och 8 medlemmar, utöver terapeuten. Gruppen samlas vanligtvis en gång i veckan i 1,5 timmar åt gången.

Behandlingen varar sammanlagt vanligtvis 2–3,5 år. I korttidspsykoterapi i grupp, som ofta har ett specifikt tema, varierar varaktigheten från ett par månader till ett år.

Psykoanalytisk psykoterapi i grupp bygger på psykoanalytisk och gruppdynamisk teori.

Vem är psykoterapeuterna? 

Psykoterapi utförs av psykoterapeuter. De kan ha olika grundutbildningar, till exempel utbildning som psykolog, läkare eller sjukskötare. 

Utöver det har de studerat till psykoterapeuter. 

Vem som helst kan inte arbeta som psykoterapeut. En psykoterapeut är en yrkesutövare som är legitimerad av Valvira, det vill säga Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. I tjänsten JulkiTerhikki finns alla legitimerade psykoterapeuter. 

Tags: Terapi

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. 

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av