Olenko masentunut?

Saat tässä osiossa tietoa masennuksesta. Opit tunnistamaan masennuksen oireitasi ja niitä synnyttäviä ja ylläpitäviä tekijöitä.

Toisessa osassa lähdetään kohti muutosta ja haastetaan masennuksen värittämiä ajatuksia ja toimintoja harjoittelemalla uudenlaista toimintaa. Viimeinen osio puolestaan auttaa suuntaamaan mieltä kohti tulevaa.

 TIETOA MASENNUKSESTA

​Masennus on yksi yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä. Masennuksen varhainen tunnistaminen ja hoidon aloittaminen on tärkeää, sillä pitkittyneenä masennus vähentää toimintakykyä ja elämänlaatua ja siitä toipuminen on vaikeampaa.

Masennusten yleisyydestä

 • lasten masennus (alle kouluikäisillä 0,5-1 %:lla, alakoululaisilla noin 2 %:lla)
 • nuorten masennus (noin 15-20 %:lla)
 • aikuisten masennus (samanaikaisesti noin 5 %:lla, elämänaikaisesti 20 %:lla)
 • vanhusten masennus (12 %:lla)
 • kaamosaikaan esiintyvä masennus (1 %:lla)
 • synnytyksenjälkeinen masennus (10-15 %:lla)

Elämäntilanteeseen liittyvä mielipaha tai suru ovat eri asioita kuin masennus, mutta ne voivat pitkittyessään johtaa masennukseen. Yksittäinen oire ei vielä tarkoita masennusta. Masennuksella tarkoitetaan sairautta, jossa erilaisia oireita esiintyy yhtäjaksoisesti pidemmän aikaa.

Masennuksen oireet

Masennukselle tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi

 • pitkittynyt alakuloinen mieliala
 • uupumus ja väsymys
 • ärsyyntymisherkkyys
 • toimintakyvyn väheneminen, aikaansaamattomuus
 • kiinnostuksen puute asioihin, jotka ennen tuottivat mielihyvää
 • itseluottamuksen väheneminen
 • itsesyytösten lisääntyminen
 • päätöksenteon vaikeus
 • ruokahalun muutokset
 • unihäiriöt (liikaunisuus, aamuyön heräily, vaikeus nukahtaa uudelleen)
 • keskittymisvaikeudet
 • selittämättömät fyysiset oireet (päänsärky, pahoinvointi, lihaskivut)
 • toistuvat kuolemaan liittyvät ajatukset.

Omat oireeni:

Avaa, tulosta ja kirjoita mitä oireita sinulla on tästä

Masennuksen oireet voivat joskus liittyä johonkin muuhun sairauteen kuten kilpirauhasen vajaatoimintaan, päihteiden liikakäyttöön tai vanhuksilla alkavaan dementiaan.

Jos olosi muuttuu niin että huolestut siitä, ota yhteyttä lääkäriin. Ammattilaisen tulee arvioida tilanne ja sulkea pois muut sairaudet. Masennuksen alkamista voi olla joskus vaikea havaita itse. Myös läheisten huomioita kannattaa kuunnella.

Arvioi nyt oireidesi vakavuutta vastaamalla masennuskyselyyn.

Katso masennuksesta ja sen hoidettavuudesta video "Minulla oli musta koira, sen nimi oli masennus" (WHO, käännös Suomen Mielenterveysseura).

Missä vaiheessa voidaan puhua masennuksesta?
Vinkkejä, jos huomaa itsessään masennuksen oireita.
Entä jos en enää jaksa?

 MASENNUKSEN HOITO

Masennus jaotellaan oireiden keston ja vaikeusasteen mukaan lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan masennukseen. Omahoidolliset ohjeet ovat ensisijaisen tärkeitä etenkin masennuksen varhaisvaiheessa, mutta ne ovat hyödyllisiä kuntoutumisessa myöhemminkin. Vakavaan masennukseen tarvitaan lisäksi aina myös ammattiapua.

Masennuksen Käypä hoito suosittaa masennuksen hoitoon lääkehoidon ja psykoterapian yhdistelmää. Käypä hoito –suosituksen mukaan masennuksen hoitoon suositellaan  nettiterapiaa. Nettiterapia soveltuu lievään ja keskivaikeaan masennukseen. Sitä on saatavissa valtakunnallisesti lääkärin lähetteellä.

Lue lisää:

 

 MASENNUS JA ALKOHOLI

Masennus altistaa usein päihteiden käytölle,mutta toisaalta päihteidenkäyttö itsessään huonontaa mielialaa ja ylläpitää masennusta. Liiallinen alkoholinkäyttö tuottaa samanlaisia psyykkisiä ongelmia kuin masennus. Monien voi olla vaikea yhdistää omia lisääntyneitä alakulon, ahdistuksen ja ärtyneisyyden tunteita päihteiden käyttöönsä. Runsas alkoholin käyttö toimii myös masennusta laukaisevana tekijänä.

Alkoholin haittavaikutuksia

 

Alkoholin haittavaikutukset alkavat näkyä selvästi kun alkoholin käyttö lisääntyy.

Masennusta on hankala hoitaa, mikäli alkoholin käyttö on runsasta. Jos alkoholinkäyttö on muodostunut liialliseksi, siihen kannattaa hankkia apua. Käy arvioimassa omaa alkoholinkäyttöäsi oheisesta linkistä ja pohdi samalla, onko sillä osuutta tilanteessasi ja oirehdinnassasi.

Lisätietoa ja oma-apuohjelma alkoholin liikakäyttöön löytyy Mielenterveystalon Juomisen hallinnan oppaasta. Alkoholin liikakäyttöön on saatavissa myös nettiterapiaa.

 

 ARJENHALLINTA

Masennus kehittyy asteittain. Ensimmäiset merkit voi havaita siitä, että oma arjen- ja elämänhallinnan tunne alkaa heiketä. Arjenhallinnan tunteen pettäminen näkyy ensimmäisenä kotielämässä. Tiskit jäävät laittamatta, koti siivoamatta, eikä sotkuisuudesta jaksa välittää.

Masennuksen alussa työ- ja toimintakyky kodin ulkopuolella voi näyttäytyä pitkäänkin hyvänä, vaikka masennuksen merkkejä on selvästi havaittavissa. On hyvä hakea apua ja puuttua asioihin jo varhaisvaiheessa ennen kuin masennus etenee liian pitkälle.

Arjenhallinta

Arjenhallinnan tunne ja hyvinvoinnin perustukset rakentuvat useasta asiasta:

 • riittävä levon ja aktiivisuuden tasapaino
 • liikunta
 • terveellinen ravitsemus
 • päihteiden minimointi
 • riittävästi sellaista tekemistä, joka on mielekästä tai jossa kokee olevansa hyvä

 MASENNUKSEN SYNTY

Masennus on salakavala sairaus, joka hiipii elämään pikkuhiljaa. Masennuksen syntyyn vaikuttavat sekä perinnöllinen alttius että erilaiset laukaisevat stressitekijät. On hyvä huomata, että myös positiiviset elämäntilannemuutokset voivat tuottaa kuormitusta ja stressiä.

Laukaisevat stressitekijät

Laukaisevia stressitekijöitä voivat olla esimerkiksi

 • ero
 • muutto
 • työpaikan menetys
 • läheisen kuolema
 • taloudelliset vaikeudet
 • ongelmat ihmissuhteissa
 • vähentynyt vapaa-aika
 • kiireinen elämänrytmi
 • krooninen kiputila
 • synnytys.

Mieti nyt hetki, mitkä erilaiset asiat ovat vaikuttaneet sinun elämässäsi sairauden puhkeamiseen, ja kirjaa ne ylös.

TEHTÄVÄ: Omat laukaisevat tekijät

Avaa, tulosta ja täytä omat masennuksesi laukaisevat tekijät tästä.

Tuleeko masennus yhtäkkiä?

 MASENNUKSEN NOIDANKEHÄ

​Masennus muodostaa noidankehän, jossa ajatukset, tunteet ja toiminta vaikuttavat toinen toisiinsa. Ajatus ”olen huono” vaikuttaa siihen, mitä tuntee. Tunteet taas yllyttävät tekemään jotain, ja teot vaikuttavat ajatuksiin ja tunteisiin.

Esimerkiksi huonommuuden tunne ja alakulo yllyttävät herkästi välttelemään tilanteita ja jäämään kotiin. Kun toimii tunteen yllyttämällä tavalla, se taas vaikuttaa ajatuksiin. Kotiin jääminen todennäköisesti lisää huonommuuden ajatuksia, kun uudet korvaavat kokemukset jäävät syntymättä.

 

Tunnetta, kuten alakuloisuutta, on usein vaikea lähteä muuttamaan suoraan. Sen takia tunteisiin pyritään vaikuttamaan joko haastamalla omia ajatuksia tai muuttamalla käyttäytymistä. Saat myöhemmin välineitä käyttäytymisen aktivoimiseen ja ajatusten haastamiseen.

Tunteiden ja ajatusten tunnistaminen on tärkeää noidan kehän katkaisemiseksi.

TEHTÄVÄ: Masennuksen itsehavainnointi

Havainnoi muutamien päivien aikana masennukseesi liittyviä ajatuksia ja tunteita. Missä tilanteissa niitä ilmenee, minkälaisia ajatuksia ja tunteita sinulla on? Miten toimit tilanteissa, ja mitä toiminnasta seurasi?

Avaa esimerkki itsehavainnointi lomakkeen täytöstä tästä.

Avaa, tulosta ja täytä itsehavainnointi lomake tästä.