Skip to main content

Information om svartsjuka

Svartsjuka är en normal och allmänmänsklig känsla. Svartsjuka väcks när en människa upplever att en mänsklig relation som är viktig för hen är hotad. 

Nästan varje människa upplever svartsjuka någon gång i livet. Ibland upplever man svartsjuka inför ett verkligt hot. Ibland är hotet mot relationen en inbillning. 

Normal svartsjuka 

Det är normalt att uppleva svartsjuka när en riktig konkurrent hotar en relation. Detta kan till exempel vara fallet om ens partner har varit otrogen eller flörtat med en tredje part.  

Det är inte heller ovanligt att ibland uppleva obefogad mild svartsjuka som inte är dominerande eller särskilt belastande för någondera parterna i en relation. 

Överdriven svartsjuka 

Man talar om överdriven svartsjuka när det inte finns något verkligt hot mot relationen. Då uppfattar en person små förändringar i partnerns beteende som bevis på otrohet.  

Svartsjuka anknuten till ett verkligt hot kan också vara överdriven om den svartsjuka personen reagerar oproportionerligt starkt och dominerande på situationen.  

Överdriven svartsjuka har mer att göra med känslolivet och det förflutna hos den svartsjuka personen, än med handlingarna hos personen som är föremål för svartsjukan eller ett verkligt yttre hot. 

För mycket svartsjuka är skadligt för en relation. Både personen som är föremål för svartsjukan och den svartsjuka personen själv lider av det. Svartsjuka är en vanlig orsak till problem i parrelationer och skilsmässor. När det är som mest destruktivt kan svartsjuka vara ett motiv för våld i parrelationer eller för familjemord. 

När har man nytta av svartsjuka? 

Svartsjuka kan upplevas vara ett uttryck för kärlek och omsorg. Om partnern inte är svartsjuk alls kan det orsaka missnöje.  

Svartsjuka kan göra det lättare att uppskatta den andra och att inte ta hen för givet. Känslan kan motivera parten att skydda och ta hand om relationen. 

Svartsjukan kan också vara det som uppmuntrar en att bryta upp från en dålig relation. Den smärtsamma känslan gör det möjligt att förstå att den andra personen inte räcker till för en själv. Då är det bättre att gå vidare och leta efter en tryggare relation med en annan människa.  

I bästa fall leder svartsjuka till konstruktiva handlingar, såsom att parterna kommer överens om gränserna i relationen och vårdar den. Svartsjuka kan också skapa spänning som hjälper till att hålla relationen fräsch. 

När är svartsjuka skadligt? 

Svartsjuka är skadligt när det orsakar lidande för parterna, stör deras liv eller skadar relationen.  

Svartsjukan kan leda till ångest, nedstämdhet eller hopplöshet. Svartsjuka kan leda till gräl, ilska, hot, kontrollerande av den andra personen eller våldsamt beteende. 

Personen som är föremål för svartsjuka kan känna sig sårad och orättvist behandlad. Hen kan känna att den andra personen kontrollerar hen och inte litar på hen. Hen kan uppleva att hen blir dömd utan rättegång. 

Svartsjukans uttrycksformer 

Känslan av svartsjuka är något annat än de sätt med vilka en människa försöker hantera sina känslor.  

Som känsla är svartsjuka inte skadligt. Det skadliga kommer från beteendet och de handlingar som kan vara förknippade med svartsjuka. 

Svartsjuka som känsla 

Känslan av svartsjuka har en negativ ton i vår kultur. Svartsjuka anses vara farligt och till och med skamligt på något sätt.  

I verkligheten är det inte farligt att känna sig svartsjuk och det är inget att skämmas för. 

Svartsjuka är en komplicerad känsla som inkluderar nöd, ilska, sorg och en rädsla för att mista den andra. I kroppen kan känslan till exempel kännas som värme, vibrationer, snabb puls eller en känsla av tomhet.  

Svartsjuka är en arg och rastlös oro. Syftet med känslan är att undvika överraskningar och svek. 

Svartsjuka tankar 

Svartsjuka tankar kan vara sanna. De kan också vara felaktiga slutsatser om verkligheten. En svartsjuk person kan tolka även neutrala händelser som hot mot en relation.  

Vid överdriven svartsjuka är det vanligt att personen anser att hens hotuppfattningar utgör sanningen om verkligheten, snarare än tolkningar som ens eget psyke producerar. 

En svartsjuk person kan känna sig underlägsen och otillräcklig. Hen kan tänka att hen inte duger eller är tillräckligt bra. En sådan brist på självuppskattning kan generera svartsjuka. Å andra sidan kan överdriven svartsjuka också undergräva självuppskattningen. 

Tanken på att relationen tar slut kan framstå som ett katastrofalt hot. Ett svartsjukt känslosvall gör det svårare att förstå sitt eget och den andra personens psyke, vilket ökar möjligheten för felaktiga slutsatser. Negativa felaktiva slutsatser i sin tur ökar ångesten. 

Svartsjukt beteende 

En person kan vanligtvis hantera sin svartsjuka genom att försöka kontrollera situationen och minska hotet som hen upplever. Den svartsjuka personen börjar ta reda på vad som händer i verkligheten.  

Svartsjuka kan leda till att man anklagar, förhör, kontrollerar och spionerar på partnern samt undersöker meddelanden och telefonsamtal. Svartsjuka kan till och med leda till våld eller hot om våld.  

Svartsjuka kan också yttra sig som att personen drar sig tillbaka, blir klängig, ställer krav och ger kärleksförklaringar.  

Syftet med dessa överlevnadsstrategier är att hjälpa personen att hantera den svåra situationen. Men i verkligheten gör de vanligtvis situationen värre genom att tillföra relationen problem och osäkerhet. 

Å andra sidan kan svartsjuka också leda till ett beteende som stödjer relationen. Det kan göra det lättare för parterna att berätta om sina bekymmer och sin sårbarhet, att hitta tröst, att komma överens om gränserna i relationen och att vårda förhållandet. Då kan svartsjukan till och med ha bra effekter på relationen. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av