Skip to main content

Problem i samspelet mellan barn och förälder 

Samspelet mellan barnet och föräldern är grunden för barnets psykologiska utveckling.

När föräldern är känslig för barnets signaler och möter barnets behov tillräckligt konsekvent, börjar en trygg intern modell för förhållandet till sig själv, andra och miljön att formas hos barnet. 

När är det fråga om problem i samspelet? 

I övergående stressituationer har många barn och föräldrar svårigheter i samspelet med varandra. Då kan både barnets och förälderns handlingar och känslor utgöra en utmaning för samspelet och orsaka konflikter i samvaron. 

Man talar om problem i samspelet när:  

 • barnets beteende är systematiskt problematiskt i samspelet mellan barnet och föräldern 
 • beteendet i fråga försämrar barnets funktionsförmåga 

I en sådan situation försämras förälderns förmåga att vägleda barnet, ha en känslomässig kontakt med barnet, ge omvårdnad eller leva sig in i barnets situation.  

På motsvarande sätt kan det vara svårt för barnet att samarbeta, uttrycka sina egna känslor och behov eller samspela med föräldern på ett äkta och engagerat sätt. 

Problem i samspelet uppstår främst i barnets och förälderns personliga relation. Både barnet och föräldern kan samarbeta bättre med en tredje person. 

Våld mot ett barn är alltid ett tecken på allvarliga problem i samspelet. 

Vad ligger bakom problemen i samspelet? 

Problem i samspelet kan orsakas av:  

 • barnets eller förälderns personliga egenskaper 
 • mera omfattande orsaker och erfarenheter relaterade till livssituationen 

Det finns ofta en underliggande spiral av negativt samspel, som har uppstått när varken barnet och föräldern har kunnat eller klarat av att samspela med varandra som de skulle vilja. Ansvaret för kvaliteten på samspelet ligger alltid hos den vuxna. 

När och var kan jag söka hjälp?

Professionell hjälp

Det lönar sig att söka professionell hjälp när 

 • föräldern oroar sig för samspelet med sitt barn  
 • samspelets goda sidor verkar överskuggas av problemen 
 • samspelet präglas av konflikter, ilska eller ångest 

Man kan söka professionell hjälp via 

 • rådgivningen  
 • familjerådgivningen 
 • familjearbete för barnfamiljer 
 • barnskyddet 

När man hanterar problem i samspelet arbetar yrkespersonen antingen med föräldern eller alternativt tillsammans med föräldern och barnet. 

Det viktigaste i vården är att förstå de faktorer som påverkar samspelet mellan barnet och föräldern. Samtidigt söks och stärks positiva och glädjande sätt att vara tillsammans. 

Psykportens egenvårdsprogram

På Psykporten finns Egenvårdsprogrammet för samspel mellan barn och föräldrar, där du får information om samspelet och hur du kan stärka det. Programmet är lämpligt för alla som vill stärka samspelet med sitt barn. Verktygen riktar sig till föräldrar med barn i spädbarns- och lekåldern och är uppdelade efter barnets ålder.

Vad är anknytningsstörningar i barndomen? 

Anknytningsstörningar i barndomen är störningar i det sociala samspelet, där barnets utveckling av en anknytningsrelation till den vårdande föräldern är skadad. Dessa kallas reaktiv anknytningsstörning och hämningslös anknytning. 

Problem i samspelet mellan barnet och föräldern är i regel inte anknytningsstörningar.  

Anknytningsstörningar i barndomen är sällsynta. Kännetecknande för dem är att barnet inte söker närhet och trygghet ens från de primära vårdande vuxna i en stressig situation eller söker det på ett väsentligt avvikande sätt. 

Anknytningsstörning i barndomen kan framgå av barnets beteende, till exempel på det sättet att 

 • barnet är hämningslöst när hen möter främmande vuxna 
 • barnet inte väljer från vem hen söker vård och tröst 
 • barnet uttrycker sina känslor olämpligt i socialt samspel 

En anknytningsstörning kan utvecklas när barnet utsätts för försummelse av vårdnadsgivarna eller utnyttjas i sin tidiga barndom, eller hens primära vårdgivare byts ut upprepade gånger. 

Vid behandling av störningen är prioriteringen att byta den försummande uppväxtmiljön mot en som stöder barnets normala utveckling.  

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Det finns symtomtest för att bedöma psykiska problem hos unga och vuxna. Om du är orolig för ditt eget välbefinnande kan du med hjälp av symtomtesten bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från svaren får du tips på vad du kan göra för att underlätta situationen.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra familjens välbefinnande när du oroar dig för ditt barns symtom eller ditt eget välbefinnande. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

För personer som är 16 år eller äldre finns terapi tillgänglig via smartenhet för flera olika tillstånd. Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av