Skip to main content

Stöd till en ängslig elev

Alla barn kan ibland vara ängsliga inför andra personer eller nya saker. I skolan visar sig ängslan ofta i form av nervositet. Ibland är nervositeten så stark att den hindrar barnet från att klara av nya situationer och vardagen i skolan.

Den här texten hjälper vuxna i skolan att stötta en elev med nepsy-drag. Men anvisningarna kan också göra det lättare att agera med andra elever som är blyga och försiktiga.  

Centralt

 1. Ängslan kan visa sig som  
 • en svårighet att gå till nya platser 
 • svårigheter att möta nya människor och situationer. 

I dessa situationer drar sig eleven undan, tittar på från sidan eller söker skydd hos vuxna i skolan som hen känner.  

 1. Kraftig nervositet eller rädsla i vanliga situationer beror på att hjärnans rädslocentrum reagerar kraftigare än vanligt. 
 2. Genom att sporra och erbjuda stöd från en vuxen kan man uppmuntra en elev att stegvis göra de saker som hen är nervös för. Det är viktigt att ta reda på hurdana mål barnet själv har när det gäller att samla mod.  

Vad innebär ängslan? 

Ängslan och blyghet är vanliga egenskaper. 

Hjärnans amygdala kallas även för människans rädslocentrum. Ibland reagerar den onödigt kraftigt på stimuli som man i själva verket inte behöver vara rädd för.  

Då ökar andningsfrekvensen. Kroppen gör sig redo att slåss, fly eller spela död, även om det handlar om en ofarlig situation. 

Hur märks ängslan i skolan? 

Eleven  

 • närmar sig inte nya personer spontant i skolan 
 • vill inte komma till skolan om en kompis är borta 
 • kan vara väldigt rädd eller nervös för nya personer och situationer 
 • deltar inte i undervisningssamtal eller låter bli att svara trots att hen vet eller kan 
 • kan verka passiv i grupparbeten 
 • är tyst när hen träffar nya personer 
 • lär långsamt känna jämnåriga och hamnar vid sidan om gruppen 
 • deltar inte utan tittar på från sidan om dagsprogrammet skiljer sig åt från hur det brukar se ut 
 • kan inte komma till skolan om någon vikarierar för läraren. 

Ängslan kan också visa sig i form av att eleven 

 • gömmer sig 
 • söker sällskap av en lärare eller en annan vuxen i skolan 
 • stannar hemma på utflykts- eller festdagar 
 • vägrar att delta även i uppgifter som är bekanta för eleven samt vägrar förändringar eller nya situationer. 

Vad kan läraren göra?

Mod är en färdighet som man kan öva upp stegvis med stöd av en vuxen. När eleven får känna upplevelser av att lyckas i spännande och skrämmande situationer så märker hen att inget hemskt har hänt utan att hen klarade av situationen.  

Lärarens metoder för att stötta en ängslig elev 

 • Man kan lära sig mod genom att testa att lyckas i nervösa situationer.  
 • Ta reda på i vilka situationer barnet skulle vilja bli modigare. 
 • Uppmuntra barnet och inge mod. 
 • Stödet från den vuxna ska minskas gradvis och lite i taget i den situationen.  
 • Förutsägbarhet hjälper barnet att möta nervösa situationer.  
 • Att slappna av hjälper den uppjagade kroppen att återhämta sig.  
 • Ett barn kan behöva stöd från en vuxen samt behöva att man sätter ord på framgången för att märka att hen lyckas.  

Kom ihåg

Ett ängsligt barn kan också vara 

 • bra på att noggrant observera sin omgivning 
 • fantasifull och kreativ 
 • eftertänksam och lugn  
 • trogen de personer som kommer hen nära. 

Övningar för att stötta en ängslig elev i skolan  

Övningarna kan användas  

 • i förebyggande syfte i grupp  
 • som ett stöd för individen inom till exempel elevvården.  

Vi testar tillsammans

Genom övningen Vi utforskar tillsammans i skolan kan du få mer information om elevens egna upplevelser av sin ängslan.  Övningen kan delas ut och fyllas i med gruppen eller i samtal med en enskild elev. 

Genom att lugna ner sin andning lär man sig att lugna ner psyket och kroppen.

Man lär sig att identifiera när kroppen är avslappnad och när den är spänd. Som hjälp används en lek där man växelvis spänner musklerna och låter musklerna slappna av.

Övningen gör det lättare att upptäcka vilka saker man redan vågar göra samt att sätta upp ett mål.

Den vuxnas agerande

En ängslig elev kan behöva stöd från andra för att våga agera i olika situationer. Lärarens minneslista gör det lättare att gestalta vilka saker man ska komma ihåg att observera.

Planen, som ska göras i förväg, minskar osäkerheten inför den kommande händelsen och gör det lättare att agera i situationen.

I planen, som ska göras individuellt, kommer man överens om hur den vuxna ska stötta eleven i att lära sig den nya färdigheten och hur man gradvis minskar stödet.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av