Skip to main content

Förekomsten av nepsy-drag i skolan

Har din elev återkommande svårigheter att klara av skolvardagen? Är du orolig för din elevs livlighet, exekutiva funktion, ork eller vänskapsrelationer? Beter sig din elev annorlunda i olika situationer än andra i samma ålder?

Vad menas med nepsy-drag? 

Neuropsykiatriska drag är medfödda och ofta ärftliga drag. Här används den allmänna förkortningen nepsy-drag för dem. 

Det som ligger bakom nepsy-drag är ett visst sätt för hjärnan att bearbeta och reagera på information från omgivningen. Det påverkar beteendet och sättet att interagera med omgivningen och andra människor.   

Centrala saker

 1. Nepsy-drag kan yttra sig som både svårigheter och styrkor i vardagen.  
   
 2. Nepsy-drag är medfödda och ofta ärftliga. De består hela livet.  
   
 3. Man behöver inte göra något åt nepsy-drag om de inte stör vardagen.  
   
 4. Genom att anpassa miljön kan man lindra svårigheter relaterade till nepsy-drag. Samtidigt kan man synliggöra och stärka elevens befintliga färdigheter. Eleven kan öva på de färdigheter som saknas med stöd av en vuxen.  
   
 5. Att utnyttja styrkor och positiv respons är viktigt i färdighetsträningen.  

Hur yttrar sig nepsy-drag i skolan? 

Hos eleven visar sig nepsy-dragen som olika svårigheter och styrkor. Man fokuserar ofta på svårigheterna, men det är bättre att titta på styrkorna istället. Genom att utnyttja sina styrkor kan eleverna klara av situationer som är svåra för hen.  

Styrkor förknippade med nepsy-drag kan till exempel vara 

 • ett bra minne 
 • uppmärksammande av detaljer 
 • en stark känsla för rättvisa 
 • grundlighet 
 • intressen man vet mycket om  
 • lojalitet i vänskapsrelationer 
 • idérikedom 
 • förmåga att inspirera 
 • effektivitet 
 • förmåga att intensivt och under lång tid fokusera på saker som intresserar 
 • djurvänlighet 
 • förmåga att göra saker enligt rutin 

De vanligaste svårigheterna i samband med nepsy-drag är  

 • koncentrationssvårigheter 
 • snabba reaktioner på händelser i omgivningen eller en benägenhet att försvinna in i sin egen värld 
 • starkare eller svagare reaktion på stimuli än vanligt 
 • livlighet och svårighet att vara stilla 
 • svårighet att vänta på sin tur  
 • svårighet att använda fantasin vid till exempel berättande och lek 
 • svårighet att förstå eller hänga med i en konversation – detta drag kan uppstå när sociala situationer blir mer komplexa med åldern 
 • svårigheter i situationer där man förflyttar sig från en plats eller aktivitet till en annan, eller där det sker förändringar i det dagliga schemat 
 • belastning från saker som ackumuleras från omgivningen och inre ansträngning 
 • svårigheter i samarbetet mellan handen och ögat, till exempel handskrift 

Läs mer

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av