Skip to main content

Psykiatrisk vård för barn

Problem och störningar i utvecklingen och den psykiska hälsan hos barn behandlas främst med olika psykosociala behandlingsformer. Detta innebär vård utan läkemedel. Fokus ligger på barnets verksamhet eller vardagsmiljö, och åtgärderna genomförs tillsammans med barnet, föräldrarna, familjen och den närmaste kretsen.

Ett viktigt första steg är att mångsidigt kartlägga och bedöma barnets och familjens situation. Bedömningsfasen kan omfatta möten och undersökningar med flera yrkespersoner. Utifrån bedömningen utarbetas en individuell vårdplan.

Då man vårdar problem och störningar i utvecklingen och den psykiska hälsan hos barn använder man olika riktade vårdformer som väljs på basis av barnets och familjens situation. Grunden då man vårdar ett barn är ett gott samarbete med barnets närstående vuxna och närmaste omgivning.

Kom ihåg

Oberoende av vårdform så är det viktigt att föräldrarna aktivt deltar i barnets vård. Samarbete med föräldrarna ingår i alla vårdformer. Man samarbetar även ofta med barnets övriga närmiljö, såsom dagvården eller skolan.

Syftet med vården är att tillsammans försöka förstå problematiken samt finna metoder för att stödja barnets utveckling, uppväxt och att övervinna problemen.

Beroende på situationen kan vården ges hos en yrkesperson på mottagningen eller i barnets och familjens vardagsmiljö, såsom hemma, i dagvården eller skolan. Vården kan innebära exempelvis behandling som sker mer sällan eller så kan man behöva arbeta mycket intensivt och skräddarsytt enligt barnets och familjens behov.

Familjevård

Familjevård innebär olika målinriktade behandlingsformer för familjen, såsom vägledning om föräldraskap, familjeterapi och samspelsterapi.

Familjevården kan omfatta enbart föräldrarna, föräldrarna tillsammans med barnet eller hela familjen beroende på problemet, situationen och vårdformen.

Nätverksarbete

Med nätverksarbete avses allt samarbete mellan sådana yrkespersoner som på ett eller annat sätt deltar i barnets vård. Nätverksarbetet möjliggör att man kan utbyta information och god praxis mellan alla som deltar i barnets liv.

Individuell vård

Den individuella vården går ut på att yrkespersonen på tumanhand med barnet går igenom barnets situation med hjälp av samtal, lek eller andra aktiviteter. Man fokuserar på de problem som har en negativ inverkan på barnets uppväxt och utveckling. Det är viktigt att det uppstår en förtroendefull relation mellan barnet och yrkespersonen.

Individuell vård kan innebära exempelvis:

  • att man målinriktat tränar på vissa kunskaper och färdigheter
  • funktionell rehabilitering, såsom ergoterapi eller konstterapi
  • psykoterapi.

Gruppvård

Psykiska problem hos barn kan även behandlas i grupp. Gruppvård innebär att personer som upplever liknande utmaningar och specifika problem tillsammans övar på att övervinna problemet.

Man har ofta parallella grupper för barnen och föräldrarna där samma tema behandlas men på lite olika sätt.

Avdelningsvård

På barnpsykiatriska avdelningar vårdas barn som behöver brådskande och intensiv psykiatrisk vård eller undersökning. Avdelningsvård erbjuds då åtgärderna inom öppenvården inte är tillräckliga.

Avdelningsvården är familjeorienterad och föräldrarna deltar aktivt i vården. Barnen övernattar antingen hemma eller på avdelningen. Det är ofta möjligt för barnet att gå i skola eller i sjukhusskola.

Läkemedelsbehandling

I samband med vissa störningar och situationer kan man använda läkemedelsbehandling i kombination med den övriga vården. Läkaren bedömer alltid behovet av läkemedelsbehandling individuellt.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra familjens välbefinnande när du oroar dig för ditt barns symtom eller ditt eget välbefinnande. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

Symtomtest

Det finns symtomtest för att bedöma psykiska problem hos unga och vuxna. Om du är orolig för ditt eget välbefinnande kan du med hjälp av ett symtomtest bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Nätterapier

För personer som är 16 år eller äldre finns terapi tillgänglig via smartenhet för en rad olika tillstånd - nätterapi erbjuder hjälp för en rad olika psykiska problem. Behandlingen bygger på självständigt arbete med stöd av en nätterapeut.

Du kanske också är intresserad av