Skip to main content

Mentalvårdstjänster för barn

Det är möjligt att få hjälp ifall det uppstår problem i barnets utveckling eller med den psykiska hälsan. Kommunerna tillhandahåller många olika tjänster för att stödja barnets tillväxt och utveckling samt föräldrarna i barnfostran. Att hela familjen mår bra utgör en grund för barnets utveckling och psykiska hälsa.

Det är ofta föräldrarna som först lägger märke till att barnet har symtom eller något problem. Även andra närstående personer kan bli oroade över hur barnet beter sig eller mår.

Ibland behövs stöd för föräldraskapet. Man kan uppleva att ens medel och metoder som förälder inte riktigt räcker till. Då lönar det sig att be om hjälp av närstående personer eller yrkespersoner.

När ska man söka hjälp?

Ett enskilt och övergående problem eller symtom utgör ofta en del av barnets normala utveckling. Ifall svårigheterna uppstår fortlöpande eller under en längre tid, och dessa påverkar barnets eller familjens vardagsaktiviteter och hälsa, så ska man söka hjälp.

Om barnet utgör en fara för sig själv eller andra, eller om situationen på annat sätt äventyrar hälsa eller säkerhet och inte går att lösa bör man kontakta hälso- och sjukvårdsjouren, social- och krisjouren eller ringa det allmänna nödnumret 112.

Var kan man söka hjälp?

Mentalvårdstjänsterna för barn tillhandahålls på olika sätt i olika kommuner. Kolla på webbplatsen för din kommun vilka tjänster som tillhandahålls där du bor.

För barn under skolåldern ska man i första hand vända sig till barnrådgivningen.
För barn i skolåldern ska man i första hand vända sig till skolhälsovården.

Information och stöd på webben

Ifall du vill ha mera information om de symtom eller problem ditt barn uppvisar kan du ta del av exempelvis Psykportens temasidor.

Psykportens egenvårdsprogram erbjuder tillförlitlig information om och verktyg för er situation.

På webben finns det även olika hjälplinjer som erbjuder samtalsstöd.

Rådgivningen

Rådgivningstjänsterna ansvarar för att följa upp och stödja tillväxten och utvecklingen för barn i skolåldern samt för hela familjens välbefinnande. Du kan kontakta er rådgivning och berätta om er situation.

Skolhälsovården

Skolhälsovården ansvarar för hälso- och sjukvård samt hälsorådgivning för barn i skolåldern, och hänvisar vi behov vidare för ytterligare stöd och hjälp. Barnet kan på plats i skolan träffa en hälsovårdare, läkare, skolkurator eller skolpsykolog.

Hälsocentralen

På hälsocentralen får man hälso- och sjukvårdstjänster som ordnas av kommunen. På hälsocentralen bedöms er situation, och vid behov hänvisas ni vidare.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen erbjuder hjälp i frågor angående barnets utveckling och fostran samt familjesituationen. Den tillhandahåller även stöd i kriser som drabbat ett barn eller en familj. Du kan kontakta familjerådgivningen där ni bor för att få hjälp.

Barnpsykiatrin

Ifall barnets psykiska störning är svår eller primärvården inte har hjälpt tillräckligt krävs psykiatrisk vård. Inom psykiatrin är både bedömningen och vården multiprofessionell. Den barnpsykiatriska vården är i allmänhet specialiserad sjukvård som kräver läkarremiss.

Socialtjänsterna

Socialtjänsterna stödjer barnets utveckling genom att stödja familjens vardag och välbefinnande med hjälp av handledning och samarbete. Du kan kontakta socialtjänsterna där ni bor för att få hjälp.

Barnskyddet erbjuder stöd i de situationer då barnets fostran och omvårdnad ger upphov till utmaningar för familjen. Du kan kontakta barnskyddet om du är oroad över ditt barns, din egen eller familjens situation och behöver hjälp för att lösa situationen. Var och en som märker att ett barn eller en ung person behöver hjälp kan kontakta barnskyddet. Man kan även ta kontakt som anonym.

Privata tjänster samt organisationer och församlingar

Mentalvårdstjänster för barn tillhandahålls också av privata tjänsteleverantörer och organisationer. En privatläkare kan bedöma barnets tillstånd och vid behov hänvisa till ytterligare stöd eller vård.

Många församlingar ordnar verksamhet som främjar den psykiska hälsan. Evangelisk-lutherska kyrkan tillhandahåller familjerådgivning som kan ge stöd för familjerelaterade problem. Medlemskap i kyrkan krävs inte. 

Kontakta din närmaste församling eller få mera information via följande länk:

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra familjens välbefinnande när du oroar dig för ditt barns symtom eller ditt eget välbefinnande. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

Symtomtest

Det finns symtomtest för att bedöma psykiska problem hos unga och vuxna. Om du är orolig för ditt eget välbefinnande kan du med hjälp av ett symtomtest bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Nätterapier

För personer som är 16 år eller äldre finns terapi tillgänglig via smartenhet för en rad olika tillstånd - nätterapi erbjuder hjälp för en rad olika psykiska problem. Behandlingen bygger på självständigt arbete med stöd av en nätterapeut.

Du kanske också är intresserad av