Skip to main content

Information för användare av klozapin

Tags: Psykos

Denna sida innehåller viktig information för de som använder läkemedlet klozapin, såsom vad klozapin är avsett att användas för och eventuella biverkningar. Du finner även information om hur man följer upp användningen och om annat som man ska beakta i samband med klozapinbehandling. Handelsnamnen för klozapin inkluderar Leponex®, Froidir® och Clozapine®.

Vad används klozapin för?

Klozapin används för att behandla och förebygga psykos samt psykotiska symtom.

Hur används klozapin?

Klozapindosen är individuell. Det är viktigt att läkemedlet används enligt läkarens anvisningar. Tabletterna ska antingen tas på fastande mage eller i samband med måltid.

Kontakta ditt vårdställe så snart som möjligt om du inte har tagit läkemedlet på mer än 48 timmar.

Hur övervakas användarens hälsa?

Blodprov

Under klozapinbehandlingen tas blodprover för att upptäcka biverkningar. Med blodprovet kontrolleras antalet vita blodkroppar för att upptäcka en eventuell förlust av vita blodkroppar i tid. Det är en sällsynt och farlig biverkning.

Under de första 18 vårdveckorna tas blodprovet varje vecka. Därefter tas det en gång i månaden. Vid behov kan läkaren ordinera att blodprovet även tas oftare.

Infektionssymtom

Ett för lågt antal vita blodkroppar ökar risken för allvarliga infektioner. Om du har infektionssymtom ska du kontakta din hälsocentral eller jouren och berätta att du använder klozapin.

Feber

Att ha hög feber kan öka klozapinkoncentrationen i blodet. Om du har feber så kan läkaren minska på klozapindosen för en begränsad tid.

Du ska inte minska på eller sluta med medicineringen på egen hand. Om din läkemedelsdos sänks för feberdagarna exempelvis på hälsocentralen så ska du kontakta det vårdställe som ansvarar för din klozapinmedicinering.

Kom ihåg

Se till att du har en febertermometer hemma.

Övriga uppföljningar

För patienter som tar antipsykotika följer man upp blodsocker, fettvärden, blodtryck, puls, vikt, midjemått, leverfunktion (ALAT), blodstatus (PVK) och hjärtfilm (EKG) i enlighet med God medicinsk praxis-rekommendationen för schizofreni.

Koffein, tobak och alkohol

Koffeinhaltiga drycker inkluderar till exempel kaffe, te, energidrycker och coladrycker. Ett stort intag av dessa kan öka klozapinkoncentrationen i blodet och orsaka biverkningar.

Om du röker ska du försöka sluta röka. Om du lyckas sluta röka eller röker avsevärt mindre, till exempel går från en ask till en halv per dag, så kan behovet av läkemedlet minska. I dessa fall ska du kontakta din sjukskötare eller läkare. Din läkare gör sedan en bedömning om dosen behöver ändras.

Undvik alkohol och andra rusmedel under medicineringen.

Samverkningar med andra läkemedel

Det är viktigt att de som ordinerar läkemedel, såsom antibiotika, känner till att du får klozapinbehandling. Berätta för din läkare vilka läkemedel du tar. Nämn också alla receptfria läkemedel samt naturprodukter, vitaminer och spårämnen.

Ett läkemedelskort är ett bra hjälpmedel för detta. På kortet listas alla läkemedel och läkemedelsliknande preparat som du använder, såsom vitaminer, samt deras styrka och dosering.

Vilka biverkningar kan klozapin ha?

Klozapin kan orsaka biverkningar, såsom trötthet. Detta kan i sin tur exempelvis försämra körförmågan.

Meddela eventuella förändringar i ditt tillstånd till ditt vårdställe. Nedan följer exempel på vanliga biverkningar som du själv kan försöka lindra.

Hur lindrar man eventuella biverkningar?

Tags: Psykos

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av