Skip to main content

Vård vid psykos

Tags: Psykos

Behandlingen av en psykotisk sjukdom kan till exempel omfatta läkemedelsbehandling och psykosocial behandling. Det är också viktigt att ha hälsosamma levnadsvanor.

Den här sidan har fått ett märke för lättläst text, vilket är ett intyg på att texten är lättläst.

Målet för vården av patienten och behandlingen av sjukdomen är att  

 • öka kunskaperna om sjukdomen 
 • lindra symtomen 
 • förhindra nya episoder av psykos 
 • stödja personen att ta sig mot sina egna mål 

Vårdplan 

Vårdplanen styr vården och behandlingen.  

Läkaren och vårdgruppen gör upp en vårdplan tillsammans med patienten. Om patienten samtycker till det, kan närstående också delta i planeringen av vården.  

Vårdplanen är individuell. Den utarbetas utifrån patientens livssituation, symtom och framtidsmål. I vårdplanen ingår olika former av behandling och rehabilitering, som väljs ut efter patientens behov.  

Vårdplanen uppdateras regelbundet under vårdens gång i takt med att personens livssituation och tillstånd förändras.   

Läkemedelsbehandling 

Många människor som har psykos behöver antipsykotika, det vill säga psykosläkemedel. Läkemedlen påverkar neurotransmittorer i hjärnan.  

Psykosläkemedlen lindrar 

 • vanföreställningar, tankestörningar och upprördhet 
 • ångest och självdestruktivitet 
 • depression och mani 

För vissa psykotiska symtom hjälper läkemedlen endast delvis. Sådana symtom är till exempel  

 • förflackning av känslorna 
 • svårigheter med minnet och tänkandet  
 • talsvårigheter 
 • problem med uppmärksamheten 

Läkemedlen är vanligen tabletter som patienten ska äta varje dag.  

Ibland kan mediciner också ges genom injektion. Då varar läkemedlets effekt i några veckor eller månader. 

Läkemedelsbehandlingen vid psykos planeras individuellt Målet är att hitta ett effektivt läkemedel som inte har för många biverkningar.  

Det kan ta lite tid att hitta rätt läkemedel och rätt dosering. Därför krävs tålamod när man påbörjar läkemedelsbehandlingen  

Om patienten ger sitt samtycke informeras också de anhöriga om läkemedelsbehandlingen så att de kan stödja patienten att använda sina läkemedel regelbundet.

Läkemedel behövs ofta under en lång tid. Ibland kan läkemedelsbehandlingen fortsätta under hela livet. 

Psykosocial vård 

Syftet med psykosocial vård och rehabilitering är att öka  

 • kunskapen om sjukdomen 
 • funktionsförmågan och olika färdigheter 
 • patientens känsla av ett meningsfullt liv 

Den psykosociala vården och rehabiliteringen vid psykos kan innefatta: 

 • samtal med vårdaren eller vårdgruppen  
 • psykoedukation, vilket betyder att personen får information om sjukdomen, symtomen och tillfrisknandet 
 • vårdmöten med familjen och de närmaste 
 • terapeutiska eller rehabiliterande grupper 
 • rehabilitering av de kognitiva funktionerna 
 • individuella psykoterapeutiska arbetsperioder 

Hälsosamma levnadsvanor 

Hälsosamma levnadsvanor stödjer återhämtningen från en psykotisk sjukdom. I vården styrs personen mot hälsosamma levnadsvanor.  

Personen kan stödja sin återhämtning från en psykotisk sjukdom genom att 

 • äta hälsosam kost 
 • motionera regelbundet 
 • minska rökningen eller helt sluta röka 
 • undvika rusmedel 
 • ta hand om sin viktkontroll 
 • se till att eventuella andra sjukdomar också behandlas 

Psykos och rusmedel 

Rusmedel ökar risken för att utveckla psykos och för att en psykotisk sjukdom blir värre eller förnyas. Cannabis har en särskilt stark effekt.  

Rusmedel kan orsaka en övergående drogutlöst psykos. De kan också utlösa en psykotisk sjukdom. 

Psykiska störningar och substansberoende orsakas av samma faktorer. En del personer med psykos har också ett substansberoende. Då är det viktigt att behandla både den psykotiska sjukdomen och substansberoendet. 

Användningen av rusmedel påverkar också pykosläkemedlens effekt. Att undvika rusmedel är därför en viktig del av en god behandling av psykotisk sjukdom. Det är också viktigt att fundera på sin egen användning av rusmedel och motiven till det. 

Tags: Psykos

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av