Skip to main content

Vård vid psykos

Tags: Psykos

Psykossjukdomar behandlas ofta med läkemedelsbehandling och olika psykosociala behandlingsformer. Det är också viktigt att ha hälsosamma levnadsvanor.

Den här sidan har fått ett märke för lättläst text, vilket är ett intyg på att texten är lättläst.

Målet för vården av patienten och behandlingen av sjukdomen är att

 • lindra symtomen
 • förhindra nya episoder av psykos
 • öka individens kunskaper om sin sjukdom
 • stöda personen att ta sig framåt i livet mot sina mål.

Vårdplan

Vårdplanen styr vården och behandlingen.

Läkaren och vårdgruppen gör upp en vårdplan tillsammans med patienten. Om patienten samtycker så kan även närstående delta i planeringen av vården.

Vårdplanen är individuell. Den utarbetas utifrån patientens livssituation, symtom och framtidsmål. I vårdplanen ingår olika former av behandling och rehabilitering, som väljs ut efter patientens behov.

Vårdplanen uppdateras regelbundet under vårdens gång i takt med att personens livssituation och tillstånd förändras.

Läkemedelsbehandling

Många som har psykos behöver antipsykotika, dvs. psykosläkemedel. Läkemedlen påverkar neurotransmittorer i hjärnan.

Psykosläkemedlen lindrar

 • hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar
 • upprymdhet, ångest och självdestruktivitet
 • depression och mani.

För vissa psykotiska symtom hjälper läkemedlen endast delvis. Sådana symtom är till exempel  

 • att inte kunna känna känslor lika starkt (affektiv avtrubbning eller avflackning)
 • problem med uppmärksamheten, minnet och tänkandet (kognitiva problem)
 • talsvårigheter.

Läkemedlen är vanligen tabletter som patienten ska äta varje dag. Ibland kan läkemedlet också ges genom injektion. Då varar läkemedlets effekt i några veckor eller månader.

Läkemedelsbehandlingen för psykos planeras individuellt. Målet är att hitta ett effektivt läkemedel som inte har för många biverkningar.

Det kan ta lite tid att hitta rätt läkemedel och rätt dosering. Därför krävs tålamod när man påbörjar läkemedelsbehandlingen.

Om patienten ger sitt samtycke informeras också de anhöriga om läkemedelsbehandlingen så att de kan stöda patienten att ta sina läkemedel regelbundet.

Läkemedel behövs ofta under en lång tid. Ibland kan läkemedelsbehandlingen fortsätta under hela livet.

Psykosociala behandlingsformer

Syftet med de psykosociala behandlingsformerna och rehabiliteringen är att öka patientens

 • funktionsförmåga och olika färdigheter
 • kunskap om sin sjukdom
 • känsla av att livet är meningsfullt.

De psykosociala behandlingsformerna och rehabiliteringen vid psykos kan innefatta:

 • psykoedukation, dvs. att man erbjuds information om sjukdomen, symtomen och tillfrisknandet
 • samtal med den egna skötaren eller vårdgruppen
 • vårdmöten med familjen och de närmaste
 • individuella psykoterapeutiska samtal
 • terapeutiska eller rehabiliterande grupper
 • rehabilitering av de kognitiva funktionerna.

Hälsosamma levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor stöder återhämtningen från en psykossjukdom. Patienten uppmuntras utav vården att leva hälsosamt.

Man kan stöda sin återhämtning från en psykossjukdom genom att

 • äta hälsosam kost
 • motionera regelbundet
 • minska rökningen eller helt sluta röka
 • undvika rusmedel
 • kontrollera sin vikt
 • se till att eventuella andra sjukdomar också behandlas.

Rusmedelsbruk

Att använda rusmedel ökar risken för att utveckla psykos och för att en psykossjukdom blir värre eller förnyas. Cannabis har en särskilt stark effekt.

Rusmedel kan orsaka en övergående drogutlöst psykos. De kan också utlösa en psykossjukdom.

Psykiska störningar och substansberoende orsakas av liknande faktorer. En del personer med psykos har också ett substansberoende. Då är det viktigt att behandla både psykossjukdomen och substansberoendet.

Användningen av rusmedel påverkar också psykosläkemedlens effekt, och därför är det viktigt att undvika rusmedel så att behandlingen är så effektiv som möjligt. Det är också viktigt att fundera på sitt rusmedelsbruk och motiven till det.

Tags: Psykos

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av