Skip to main content

Egenvårdsprogram

Upplever du att du är fattig?

Fattigdomen kan vara absolut eller relativ. Den kan också vara tillfällig eller långvarig. Absolut fattigdom innebär att man inte har tillräckligt med pengar för att täcka de grundläggande behoven i livet.

I det finska samhället är fattigdom något relativt. Det kan mätas med hjälp av fattigdomsgrad. Utifrån den definitionen är fattiga personer sådana som har en lägre inkomst än 60 % av genomsnittet i befolkningen. 

Fattigdom kan ta sig olika uttryck i vardagen. Det handlar inte enbart om att ha låg inkomst.

Fattigdom är ofta ofrivilligt, men det kan också vara ett resultat av egna beslut och val. En låginkomsttagare kan också uppleva att hen har tillräckliga inkomster.

Men en medel- eller höginkomsttagare kan också känna sig fattig. Så kan till exempel vara fallet för en person som har skilt sig eller varit med om en överraskande livshändelse.

Självvald fattigdom är ofta tillfällig

Konsekvenserna av fattigdom skiljer sig beroende på om fattigdomen är ofrivillig eller baserad på ett eget beslut. En självvald sparsam livsstil hör ofta ihop med en tillfällig livssituation, till exempel studier. Man förväntar sig då att inkomstnivån förbättras senare.

Det kan också vara självvalt att vara fattig eller ha låg inkomst under lång tid, men då har man ofta tillgång till resurser som man har fått eller skaffat sig som underlättar livet, till exempel att man har tryggat sin boendesituation.

Ofrivillig fattigdom är påfrestande

Fattigdom innebär färre alternativ och brist på möjligheter. Fattigdom begränsar också ens sociala relationer och det sociala livet.

Fattigdom och ekonomiska problem som pågår under lång tid har negativa konsekvenser på ens hälsa och sociala relationer. Långvarig fattigdom kan också skapa känslor av värdelöshet och hopplöshet.

Långvarig och utdragen fattigdom beskrivs ofta som något som det är omöjligt att komma ur. Trots att den sociala tryggheten i Finland garanterar en minimilevnadsstandard är det många som levt på förmåner under lång tid, som dessutom använder sig av brödköer eller annat kompletterande stöd.

En person i långvarig fattigdom kan behöva komma på kreativa sätt för att förbättra sin vardag. Att planera sin ekonomi när man har låg inkomst kräver skicklighet. När man har lite pengar har man inte råd med misslyckade köp.

Fattigdom beror på många faktorer

Många som lever i ofrivillig fattigdom tänker att det är deras fel att de är fattiga. Men det finns många typer av samhällsrelaterade anledningar till fattigdom, och många faktorer som är kopplade till ens bakgrund.

Långvarig fattigdom är ofta också generationsöverskridande. Den fortgår alltså eller ärvs från föräldrar till barn. Om man inte har fått stöd från sina föräldrar eller har något skyddsnät så är det lättare hänt att tillfällig fattigdom övergår till långvarig fattigdom.

Kom ihåg

Självförebråelser, att skylla på sig själv eller uppfattningar om sitt eget misslyckande kan göra att man mår ännu sämre. Det är viktigt att lära sig att tänka att det finns många anledningar till fattigdom.