Skip to main content

Utmanande beteende hos barn

Ett jobbigt, motsträvigt och dåligt beteende hos ett barn orsakar utmaningar i många familjer. Raseriutbrott, olydnad, vilda framfarter och trotsande av regler sätter föräldraskapet på prov. Eftersom barn fortfarande lär sig att reglera sitt beteende och andra nya färdigheter är beteendemässiga utmaningar vanliga hos dem.

Ett barns beteende kan belasta och frustrera föräldern. Det kan orsaka konflikter mellan barnet och föräldern. 

Föräldern kan uppleva att barnet bara lyder när föräldern höjer rösten eller hotar. Om ett sådant handlingssätt upprepas kommer det däremot att förvärra problemen. 

Föräldern kan påverka barnets utmanande beteende genom sitt eget positiva agerande. Det är viktigt att förhålla sig lugnt och konsekvent till ett utmanande beteende.  

Observera

Det mest effektiva sättet att påverka ett barns beteende är att fästa positiv uppmärksamhet vid det agerande som man hoppas kommer att öka. 

Vad är ett utmanande beteende?

Situationen, omgivningen, omständigheterna och förväntningarna påverkar vilken typ av beteende hos barnet som man upplever som utmanande. 

Ett utmanande beteende kan vara

 • att testa gränser
 • att trotsa en förälder eller närstående vuxen
 • olydnad
 • att reta och irritera andra, som att röra, grimasera eller härma  
 • att knuffa eller på annat sätt skada en annan person 
 • att rasa, gapa och skrika 
 • att tjura och gnälla 

Man behöver inte oroa sig om barnet ibland uppvisar ett utmanande beteende. Det är ofta ett beteende som hör till åldern och utvecklingsnivån. När barnet lär sig att till exempel hantera sina känslor och följa gemensamma regler blir situationen lättare. 

Stadier av utmanande beteende förekommer framför allt vid 2–3 års ålder, i förskoleåldern och i förpuberteten och puberteten. 

Varför beter sig barnet utmanande?

Utvecklingsrelaterade faktorer

Miljörelaterade faktorer

När är det fråga om problematiska beteendeutmaningar? 

Om ett barns beteende upprepade gånger orsakar utmaningar i vardagen kan man tala om beteendeproblem.  

Med beteendeproblem avses ett trotsigt, olydigt eller fientligt beteende hos ett barn. Barnet har mer av den här typen av beteende än sina kamrater i samma ålder. Det komplicerar och hindrar vardagen.  

Beteendeproblem kan vara

 • fysisk aggression, som att slå eller ha sönder saker
 • verbal aggression, som utskällningar eller skällsord
 • avsiktliga brott mot reglerna
 • att reta andra    
 • att ljuga eller luras
 • en tendens att hamna i gräl med vuxna eller kamrater i samma ålder   
 • olydnad och motstånd mot vuxna

Nivån på beteendemässiga utmaningar 

Beteendemässiga utmaningar kan ses som ett kontinuum från lindriga till svåra. Lindriga beteendemässiga utmaningar är vanliga. Ju mer intensiva, långvariga och frekventa de är, desto mer sannolikt är det att det är fråga om en problematisk beteendemässig utmaning eller störning.  

Övergående beteendemässiga symtom hör till barnets utveckling
Beteendeproblem
Trots- och beteendestörningar

Vad hjälper om ett barn har beteendemässiga utmaningar? 

Anpassa miljön 

Minska belastningen på barnet och omgivningens krav. 

Ett gynnsamt beteende hos ett barn stöttas bland annat av: 

 • tydliga rutiner i vardagen
 • tillräcklig sömn och motion 
 • en regelbunden måltidsrytm
 • förutsägelse av händelser 
 • tillräckliga pauser. 

Stärk positiva interaktioner 

Förstärk de trevliga stunderna av samvaro där barnet känner att du bryr dig om och är intresserad av hen. Positiv interaktion ökar barnets vilja att samarbeta. Det minskar också behovet av att utmana den vuxna. 

Lägg märke till det som är bra och belöna 

Det mest effektiva sättet att påverka ett beteende är att fästa uppmärksamhet vid det agerande som man hoppas kommer att öka. När barnet beter sig på önskat sätt är det alltid värt att berömma hen. 

När barnet har beteendemässiga utmaningar får hen ofta mycket negativ respons om sitt beteende. Det är viktigt att stötta barnets självkänsla och utveckling genom att ge hen mycket bra respons. 

Var konsekvent i uppfostran

Trygga gränser och ett konsekvent föräldraskap stöder barnets utveckling. 

Det är viktigt för barnet att lära sig att man inte kan ändra familjens regler genom trots. Det är bra att hålla fast vid överenskommelser, även om det inte alltid känns roligt. 

Att lyssna på och ta emot barnets tankar och känslor är viktigt i konfliktsituationer. Det hindrar inte man håller fast vid regler och överenskommelser. 

Som vuxen är det bra att försöka reglera sitt eget beteende och sina känslomässiga reaktioner. Undvik att hamna i onödiga diskussioner, konfrontationer eller orimliga konsekvenser.  

Lär ut färdigheter 

Liksom alla färdigheter kan och bör man också träna och öva på beteende.  

Den vuxnas uppgift är att hjälpa och vägleda barnet i hur hen kan lära sig att kontrollera sitt beteende. Man kan till exempel lära barnet att förhandla eller sätt att lugna ner sig när en stark känsla uppstår.  

Modellinlärning är ett annat effektivt sätt, så var uppmärksam på vilken typ av exempel du föregår med. 

Ta Psykporten till hjälp

Hjälp finns också i Psykportens egenvårdsprogram.

När och var kan man få hjälp?

Det är bra att söka hjälp med låg tröskel.

Om barnets beteendemässiga utmaningar förekommer i olika vardagsmiljöer, om barnet upprepade gånger får negativ respons eller om föräldrarna är bekymrade över barnets beteende är det bra att ingripa i situationen. Man bör också söka hjälp om förälderns egna metoder inte tycks räcka till för att förändra situationen eller om man är orolig för sitt eget agerande. 

Man kan söka hjälp till exempel hos

 • mödra- och barnrådgivningen  
 • skolhälsovården
 • familjerådgivningen
 • socialtjänsterna för barnfamiljer

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Du hittar symtomtest för bedömning av psykiska problem hos ungdomar och vuxna. Om du är orolig för ditt eget mående kan du bedöma styrkan hos dina symtom med hjälp av ett test. Resultaten ger dig tips på vad du bör göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Egenvårdsprogrammen kan hjälpa dig att förbättra din familjs välbefinnande när du är orolig för ditt barns symtom eller ditt eget mående. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

För personer som är 16 år eller äldre finns terapi tillgänglig via smartapparat för flera olika tillstånd. Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av