Skip to main content

Stöd till en elev med avvikande beteende

Alla elever kan bete sig avvikande ibland. Ibland kan en elevs beteende väcka uppmärksamhet och oro hos vuxna i skolan. Upprepat beteende som avviker från åldersnivån kan särskilt väcka uppmärksamhet.

Den här texten hjälper vuxna i skolan att stötta en elev med nepsy-drag. Men anvisningarna kan också göra det lättare att agera med andra elever med ett avvikande beteende. 

Centrala saker

1. Avvikande beteende kan märkas i skolan till exempel i form av  

 • ljud 
 • upprepande rörelser 
 • originella tankar 
 • ett särskilt sätt att agera i sociala situationer eller  
 • att man fullt ut hänger sig åt sina intressen.

2. Man behöver inte göra något åt ett avvikande beteende om det inte blir ett störningsmoment i vardagen och gör det svårare att klara av sociala situationer.  

3. Genom att lyfta fram rikedomen och de goda sidorna med individualitet kan du stötta alla elever att vara sig själva i skolan. Metoder för att göra det handlar om att

 • prata om olikheter 
 • normalisera olika tillvägagångssätt 
 • dela information i klassen 
 • vid behov öva på nya handlingsmodeller. 

Hur märks avvikande beteende i skolan? 

Avvikande beteende kan i skolan till exempel märkas genom att eleven 

 • sitter i märkliga ställningar 
 • nynnar, morrar eller sjunger 
 • kommer för nära 
 • trivs på golvet 
 • säger saker för direkt åt andra 
 • vaggar eller gungar medan hen gör uppgifter 
 • rör vid eller luktar på andra utan tillstånd 
 • pratar egendomligt eller som i skriftspråk 
 • rycker, blinkar eller gör upprepande rörelser 
 • upprepar svordomar eller andra olämpliga ord 
 • upprepar fraser eller repliker 
 • drar sig undan till sin egen fantasivärld 
 • organiserar saker 
 • lever i sin egen intressevärld och pratar gärna om den 
 • hittar på och använder egna ord 
 • kommer med egendomliga idéer 
 • beter sig oflexibelt 
 • fastnar i regler, anvisningar eller tillvägagångssätt. 

Vad kan läraren göra? 

Det är bra att prata i klassen om att alla är olika. Man bör prata i gruppen om att personer tänker och agerar på olika sätt.  

Ni kan till exempel reflektera kring kulturella skillnader, personers individualitet eller olika egenskaper och preferenser.  

Olika sätt att lära sig på 

Barn har olika sätt som de använder sig av för att lära sig de saker som man övar på i skolan. I klassen är det viktigt att förhålla sig neutralt och accepterande till många typer av sätt att agera och vara på.  

Vad är bra att lära sig? 

Ibland kan en elev behöva lära sig nya färdigheter som hen kan använda för att reglera sitt eget beteende. Det här kan särskilt märkas när det kommer till sociala och emotionella färdigheter.

Läs mer

Övningar för att stötta hantering av olikheter i skolan

Övningarna kan användas

 • i förebyggande syfte i grupp
 • som ett stöd för individen inom till exempel elevvården.

Vi testar tillsammans

Genom övningen Vi utforskar tillsammans i skolan kan du få mer information om hur eleven upplever sitt beteende. Övningen kan delas ut och fyllas i med gruppen eller i samtal med en enskild elev.

Genom gruppövningarna försöker man synliggöra alla individers unika sida och alla faktorer som förenar dem.

Med hjälp av övningarna övar man på att se och uttrycka goda egenskaper hos andra personer.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av