Skip to main content

Stöd till en elev med koncentrationssvårigheter

Alla elever har emellanåt svårt att göra klart uppgifter eller börja med uppgifter som känns jobbiga. Ibland uppvisar en elev koncentrationssvårigheter så frekvent att det blir svårt för hen att klara av skolan.

Den här texten hjälper de vuxna i skolan att stöda en elev med nepsy-drag. Anvisningarna kan dessutom göra det lättare att agera med även andra elever som har koncentrationssvårigheter.

Det mest centrala

 1. En elev som har svårt att koncentrera sig fastnar lätt i sina tankar. Hen kan också ofta bli avbruten i sina tankar. Hen har svårt att börja med samt slutföra uppgifter. Det kan vara svårt för hen att sluta göra sådant som hen tycker om.
   
 2. På grund av koncentrationssvårigheterna kan en elev ha svårt att rikta och upprätthålla sitt fokus. Eleven är känslig för externa störande faktorer i omgivningen. Hen kan uppvisa en långsamhet i sina exekutiva funktioner.
   
 3. En elev som har svårt att koncentrera sig har hjälp av  
 • att förutse och planera på förhand
 • att uppgifterna delas upp i mindre delar
 • att uppgifterna är varierande
 • att ta pauser tillräckligt ofta
 • att få positiv respons och belöningar 
 • att få verbal och/eller visuell handledning för att underlätta utförande av olika aktiviteter samt övergångssituationer.

Hur tar sig koncentrationssvårigheter uttryck i skolan?

Eleven

 • verkar leva i sin egen värld under lektionerna
 • verkar inte lyssna eller följa med i undervisningen eller så kommer hen inte ihåg vad hen skulle göra
 • kommer inte ihåg saker, anvisningar eller överenskommelser
 • förflyttar lätt sin uppmärksamhet på olika saker som syns och hörs i klassrummet
 • kan ställa frågor som inte har med ämnet att göra
 • ser på andra för att få klarhet i hur hen ska göra
 • tar inte självmant fram sina arbetsredskap
 • kan inte självmant börja med uppgifter
 • arbetar långsamt och kan ha svårt att slutföra uppgifter
 • gör uppgifter i sista stund
 • upplever att det är svårt att gå från en uppgift till en annan
 • kan komma sent
 • kan glömma bort att göra läxorna
 • kan tappa bort eller glömma skolmaterial och läroböcker.

Vad kan läraren göra?

Förutse

 • Hjälp barnet att få en uppfattning om den kommande dagen genom att förbereda barnet samt genom att visualisera läsordningen.
 • Ge vid behov barnet råd i situationer där man går från en uppgift eller plats till en annan.

Håll kontakt med barnet

 • Bevara en kontinuerlig kontakt och närvaro med eleven och/eller gruppen.
 • När barnet måste fokusera på en aktivitet kan du vägleda hen i att rikta sin uppmärksamhet.
 • Säkerställ att du har barnets uppmärksamhet innan du ger anvisningar. Anvisningarna ska vara tydliga.

Dela upp i mindre delar

 • Dela upp uppgifter och anvisningar i tillräckligt små delar. Du kan till exempel kopiera en sida från uppgiftsboken och ge eleven en uppgift i taget.
 • Använd vid behov en timer för att hjälpa barnet att koncentrera sig på uppgiften. Med hjälp av timern vet hen hur länge hen ska göra på uppgiften. Timern kan även används för hela gruppen till exempel på tavlan.

Belöna

 • Öka elevens motivation genom att belöna hen. Belöningen kan ges på individ- eller gruppnivå i skolan. Sätt ett tillräckligt lågt mål så att det går att uppnå.
 •  Belöna inte enbart för ett helt färdigt arbetet. Ge positiv respons även för försök och små framgångar. Det motiverar barnet och stärker hens självkänsla.

Utnyttja sensationer

 • En del elever kan ha hjälp av att den vuxna använder en massageboll eller händerna för att massera eller “stryka” längs ryggen. Man ska alltid ha elevens samtycke för beröring.
 • Prova på om eleven blir hjälpt av att göra något tyst med händerna. Det kan till exempel vara lättare för eleven att lyssna om hen samtidigt får pilla på något föremål, färglägga bilder eller rita.
 • Prova på om eleven blir hjälpt av att få lyssna på musik eller ljud med hörlurar då hen gör uppgifter på egen hand.

Kom ihåg

Barnet kan trots sina koncentrationssvårigheter ha

 • en god förmåga att noggrant observera sin omgivning
 • en mycket rik inre värld
 • en förmåga att under långa perioder koncentrera sig på sådant hen tycker är intressant.

Övningar för att stöda koncentrationsförmågan samt uppmärksamheten i skolan

Övningarna kan användas

 • i förebyggande syfte i hela gruppen
 • som ett stöd för en individ inom till exempel elevvården.

Vi testar tillsammans

Med hjälp av övningen Vi utforskar tillsammans i skolan kan du få mer information om elevens egna upplevelser av sina koncentrationssvårigheter.  Övningen kan delas ut och fyllas i med hela gruppen eller under ett samtal med en enskild elev.

Att använda en timer kan hjälpa eleven med tidsuppfattningen.

Att öva på att lugna ner sin andning gör det lättare att lugna ner psyket och kroppen.

Att identifiera när kroppen är avslappnad och när den är spänd är viktigt. Som hjälp används en lek där man växelvis spänner musklerna och låter musklerna slappna av.

Vad de vuxna kan göra

Vad händer? Vad kunde hjälpa? Man kan ta i bruk en minneslista som gör det lättare att systematiskt prova på olika sätt som kunde hjälpa i specifika situtioner.

Man kan göra en plan i förväg inför en kommande situation, såsom vårfesten, en skolutflykt eller ett besök på simhallen.

En förutsägbar och stödande miljö ökar elevens trygghetskänsla. Med hjälp av övningen kan man hjälpa eleven att dela upp uppgifter och aktiviteter i mindre delar och sedan göra dem i rätt ordning.

Att få belöningar och positiv respons är väldigt viktigt för att eleven ska vara motiverad. Att ha mål som går att uppnå samt uppmärksamma framgångar förstärker önskat beteendet.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av