Skip to main content

Stöd till en elev med oflexibelt beteende

Alla barn har emellanåt ett starkt driv för att få sin vilja igenom. Ibland har en elev med nepsy-drag så svårt att vara flexibel i sina uppfattningar och åsikter att det stör hens förmåga att klara av vardagen i skolan och sociala relationer.

Den här texten hjälper vuxna i skolan att stötta en elev med nepsy-drag. Men anvisningarna kan också göra det lättare att agera med andra elever som beter sig oflexibelt. 

Centrala saker

 1. En elev med oflexibelt beteende har svårt för övergångssituationer och förändrade rutiner. Hen vill göra saker på sitt sätt. Om saker och ting inte går som barnet vill kan hen bli orolig och tillbakadragen eller arg. 
   
 2. En elev med oflexibelt beteende upplever förändrade rutiner som ångestframkallande eller skrämmande. Hen har svårt att sätta sig in i någon annans situation. Det oflexibla beteendet gör att exekutiva funktioner går långsammare och blir svårare att utföra. 
   
 3. En elev med oflexibelt beteende kan man stötta i skolan genom att 
 • planera
 • förutse förändringar 
 • dela upp uppgifter samt 
 • belöna.

Ofta hjälper det att barnet upplever att hen har möjlighet att välja och påverka saker. En flexibel vuxen gör det lättare för eleven att lära sig om flexibilitet.   

Hur märks ett oflexibelt beteende i skolan? 

Eleven kan 

 • bestämma saker åt andra elever eller lärare 
 • uppleva att det är svårt med förändringar under skoldagen 
 • vägra att göra saker 
 • undvika att följa anvisningar om det eleven har tänkt avviker från den anvisning hen har fått 
 • verka väldigt spontan 
 • uppfatta anvisningar som krav 
 • ha svårt att acceptera olika åsikter 
 • uppleva det svårt att övergå från en plats eller uppgift till en annan 
 • tycka att det känns omöjligt att gå emot sina egna tankar. 

Ett oflexibelt beteende kan också märkas på följande sätt i skolan: 

 • Eleven har starka åsikter om hur saker ska gå till. 
 • Hen har svårt att arbeta i grupp och par. 
 • Eleven får ångest och drar sig undan om hen inte får tillräckligt med utrymme för sina egna tankar. 
 • Eleven vägrar att dela på skolmaterial. 
 • Andra elever är flexibla i olika situationer för att undvika konflikt. 

Vad kan läraren göra? 

En flexibel vuxen visar eleven en modell för flexibelt beteende. Det är viktigt att fundera på i vilka frågor den vuxna håller hårt fast vid gränssättningar och anvisningar och var hen är flexibel. Det går inte att vara flexibel i frågor som rör säkerhet.  

Alla elever har nytta av tydliga anvisningar, handledning i flexibilitet och att man visar modell för flexibilitet. Man bör på förhand diskutera med en elev med oflexibelt beteende och hens vårdnadshavare om vilken typ av alternativ eller alternativa tillvägagångssätt eleven har nytta av. 

Konkreta tips och metoder för att stötta eleven

 • Var flexibel i frågor som du kan vara flexibel i. 
 • Erbjud uppmärksamhet och empati. 
 • Visa i ord och handlingar hur du själv väljer att agera i situationer. 
 • Erbjud säkra och bra alternativ, även för hela gruppen. 
 • Tala på ett konstaterande sätt. Undvik att ge order eller använda tvång. 
 • Ge eleven tid och möjligheter att öva. 
 • Stärk även små framgångar genom att prata om det positivt. 
 • Säkerställ att eleven vet vad som förväntas av hen. 
 • Hjälp eleven framåt så att hen kommer igång. 

Att konstatera, ge alternativ och förutse saker hjälper 

 • Ett oflexibelt beteende kan lindras om en vuxen i skolan pratar på ett konstaterande sätt och undviker att ge order.   
 • Att ge alternativ och komma överens om saker genom att samråda med varandra kan göra eleven mer flexibel i svåra situationer.  
 • Genom att i förväg visuellt förutse och noggrant gå igenom saker som kan leda till motstånd går det lättare för eleven att anpassa sig. 

Påminnelser kan hjälpa 

Eleven kan också var oflexibel i frågor trots att det innebär nackdelar för eleven själv. En elev kan till exempel undvika att göra uppgifter trots att hen skulle få gå på en eftertraktad längre rast efter att ha gjort dem. I sådana situationer bör man använda sig av anvisningen “när ... så” för att påminna eleven genom att konstatera: “när du har gjort uppgifterna så får du en längre rast”.  

En elev som är väldigt självgående behöver tid och övning. Situationerna blir inte lättare direkt. 

Ett oflexibelt beteende är inte trots 

Kom ihåg att oflexibelt beteende inte är personligt. Det är en egenskap hos eleven som hen behöver stöttas i. Oflexibelt beteende kan också vara jobbigt för eleven själv. Eleven skulle agera annorlunda om hen kunde.  

Vad är det som är utmanande? 

Det är bra att stötta eleven att med egna ord berätta vad det är som känns svårt. Det är viktigt att ta hänsyn till elevens upplevelser. Det är också en bra idé att involvera eleven i planeringen av uppgiften.  

Ibland kan det också handla om att eleven inte förstår eller uppfattar uppgiften hen har fått. Det är bra att säkerställa att eleven vet vad hen ska göra.  

Anvisningar och belöningar 

Att dela upp uppgifter som känns svåra i mindre delar kan hjälpa eleven att göra en jobbig uppgift. Anvisningar med ord och bilder håller längre än anvisningar som bara har getts muntligen. 

Det är mycket viktigt att ge belöning och positiv respons för försök och framgångar. Men det går inte alltid snabbt att motivera en elev. Man måste ge tid för förändringar och för att få upp motivationen. 

Kom ihåg

Ett barn med oflexibelt beteende kan också 

 • vara bra på att leda i situationer där man behöver fatta snabba beslut 
 • vara rättvis 
 • vara duktig på att följa regler. 

Övningar för att stötta en elev med oflexibelt beteende i skolan  

Övningarna kan användas  

 • i förebyggande syfte i grupp  
 • som ett stöd för individen inom till exempel elevvården.  

Vi testar tillsammans

Genom övningen Vi utforskar tillsammans i skolan kan du få mer information om elevens egna upplevelser av sitt oflexibla beteende.  Övningen kan delas ut och fyllas i med hela gruppen eller i samtal med en enskild elev. 

Att använda en timer kan hjälpa eleven med tidsuppfattning.

Man lär sig att beskriva intensiteten i sina känslor. Övningarna gör det lättare att berätta om sina känslor för exempelvis vuxna i skolan.

Den vuxnas agerande

Vad händer? Vad kan hjälpa? En minneslista gör det lättare att systematiskt gå igenom stödmetoder.  

Man kan göra en plan i förväg inför en kommande situation. Det kan till exempel vara vårfesten, en skolutflykt eller ett besök på simhallen. 

En förutsägbar och förebyggande miljö ökar trygghetskänslan. Med hjälp av övningen kan man hjälpa eleven att dela upp uppgifter och händelser i mindre delar och sedan göra dem i en viss ordning.

Med hjälp av övningen erbjuder man eleven en möjlighet att inom den vuxnas ramar påverka det som känns jobbigt att göra. Övningen görs individuellt.

Belöning och positiv respons är väldigt viktigt för att eleven ska vara motiverad. Att synliggöra framgångar och ha mål som går att uppnå leder eleven fram mot det önskade beteendet.

Utmanande situationer

Tillsammans gör man en tydlig anvisning och kommer överens om ett tillvägagångssätt för utmanande situationer. Det hjälper också eleven att man tillsammans i förväg har kommit överens om på vilket sätt den vuxna kan hjälpa, hur man agerar tillsammans.

Med hjälp av tillflyktsplatsen kan man förebygga svåra situationer och utmanande beteende. Målet med stödmetoden är att hitta en plats där eleven får utrymme för att varva ner och lugna sitt nervsystem.

Man lär sig att beskriva och förstå vad som sker i en konfliktsituation.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av