Skip to main content

Hur hjälper man en person med depression?

Berätta för din närstående att du är orolig för hen. Fråga hur depressionen känns och hur länge hen har känt så. Du kan uppmuntra din närstående att söka hjälp. Till exempel hälsocentralen, studenthälsovården eller företagshälsovården kan hjälpa.

Närma dig, bedöm och hjälp till i en krissituation

  • Berätta för din närstående att du är orolig för hen. Fråga hur depressionen känns och hur länge hen har känt så.
  • Välj en lämplig tid och plats. Respektera personens integritet och agera förtroligt.
  • Om din närstående är självdestruktiv eller skadar sig själv eller andra ska du omedelbart hänvisa hen till vård.

Lyssna öppet och utan att döma

  • Ställ frågor och lyssna på din närstående. Kontrollera att du förstod hen rätt.
  • Uppmana inte din närstående att rycka upp sig eller bli piggare, utan ta hens känslor på allvar.
  • Ha tålamod, även om den du talar med inte är så tydlig, upprepar saker eller talar långsammare än vanligt.
  • Ge även utrymme för pauser och tystnad.

Ge stöd och information

  • Behandla personen som behöver hjälp med respekt och uppskattning.
  • Ge hopp om möjligheten till återhämtning och erbjud praktisk hjälp. Stöd personen så länge det behövs.
  • Om din närstående har frågor kan du hänvisa hen till tillförlitlig information.

Stärk din närståendes stödnätverk

Att dela med sig av sina erfarenheter med andra som har gått igenom en depression kan hjälpa. Din närstående kan till exempel delta i en kamratstödsgrupp. Stöd från familj och vänner är också viktigt. Ett starkt stödnätverk gör det ofta lättare att tillfriskna från depression.

Uppmuntra hen att söka professionell hjälp

Det är värt att söka professionell hjälp när depressionen har pågått i flera veckor och påverkar din närståendes vardag.

Du kan uppmuntra din närstående att söka hjälp. Till exempel hälsocentralen, studenthälsovården eller företagshälsovården kan hjälpa.

Om din närstående inte vill ha hjälp kan du försöka ta reda på ifall det finns en specifik anledning till det. Att prata om rädslor eller farhågor kan sänka tröskeln för att söka professionell hjälp. Om din närstående fortfarande inte vill ha hjälp kan du berätta att du stöder hen i att söka hjälp ifall hen ändrar sig.

Egenvårdsprogram för depression

Du kan uppmuntra någon med depression att bekanta sig med egenvårdsprogrammen för depression.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammen för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av