Skip to main content

Är mitt barn transperson?

Ett barns individuella könsuttryck kan väcka frågan om huruvida barnet är transperson. Ett barns framtida könsidentitet är något som inte kan förutspås med säkerhet. Det viktigaste är att barnet känner sig tryggt och accepterat just nu.

Könsidentitet kan inte förutspås 

Att vara transperson innebär att en persons könsidentitet skiljer sig från hens fysiska kön.

Ett barns könsidentitet kan vara en flickas, en pojkes eller något däremellan eller utanför dem. När könsidentiteten inte är en flickas eller en pojkes kan man tala om till exempel en icke-binär könsidentitet. 

Många transpersoner genomgår en könskorrigering som vuxna, vilket kan inkludera medicinska behandlingar och ändrade personuppgifter. 

Hos föräldern kan individualiteten i barnets könsuttryck väcka frågor om barnets framtid. Föräldern kan till exempel vara orolig för om barnet kommer att bli mobbat. Oron kan också handla om hur barnets liv kommer att se ut som vuxen. 

Leva sig in i könsroller 

En del barn kan leva sig in i en annan könsroll när de leker. När ett barn får leka fritt tittar det inte alltid på könsrollen när de lever sig in i en intressant karaktär. Inlevelsen är inte nödvändigtvis en bestående egenskap hos barnet, utan en del av leken. 

Andra barn uttrycker sig däremot bestående på ett sätt som anses vara atypiskt för deras kön.  

Barnets könsidentitet och sexuella läggning 

Individualiteten i ett barns könsuttryck kan tidigare ha gett upphov till antaganden om hens sexuella läggning. Numera kanske man först och främst undrar om barnet är transperson. 

Könsidentitet och sexuell läggning är olika saker. 

Sexuell läggning innebär vem man är romantiskt och sexuellt attraherad av. Hos barn tar deras sexuella läggning sig uttryck i att de blir förälskade i någon i liknande ålder.  

Könsidentitet hänvisar däremot till en persons uppfattning om sig själv, sin kropp och sin sociala roll.  

Könsidentitet är främst en fråga om upplevelse. Man kan med andra ord inte härleda ett barns könsidentitet från hens klädpreferenser eller beteende. En flicka kan till exempel mycket väl bära kläder som anses vara mer typiska för pojkar samt ha kort hår och vilja leka med pojkar, men ändå vara nöjd med att vara en flicka.  

Det är mer sannolikt att ett barn som uttrycker sitt kön individuellt visar sig vara transperson, lesbisk, homosexuell eller bisexuell än vad fallet är med andra barn. Däremot går det inte att direkt känna till ett barns framtida könsidentitet eller sexuella läggning. Man kan inte heller påverka det genom uppfostran.  

Att barnet uttrycker sig är inte ett problem 

Om barnet mår bra behöver man inte oroa sig för barnets individuella könsuttryck och det kräver inte heller några åtgärder. Att ett barn föredrar vissa kläder eller lekar betyder inte automatiskt att barnet känner ångest över sin kropp eller sitt kön. 

När behöver man hjälp? 

Om barnet tydligt uttrycker ångest över sitt kön är det värt att vända sig till en yrkesutbildad person. 

Ångesten kan till exempel vara kopplad till

  • kroppens drag
  • upplevelsen av att bli sedd som något fel i sociala situationer
  • omgivande könsroller och förväntningar
  • puberteten, när de könade dragen i kroppen börjar bli mer uttalade
  • mobbning, varvid det är skäl att diskutera saken med daghemmet eller skolan
  • könade gruppsituationer, som idrottslektioner

Barnet kan också ha könsrelaterad ångest, vilket inte är ett tecken på att hen är transperson. Då kan ångesten orsakas av till exempel snäva könsroller och förväntningar hos omgivningen. Barnet kanske ännu inte kan skilja på när orsaken till ångesten ligger i hens egen kropp och när den ligger i omgivningens attityder. 

När ångesten skadar ett barns liv kan en yrkesutbildad person hjälpa dig att fundera på vad det handlar om och hur man bäst kan hjälpa barnet.

Det viktigaste är att bli accepterad 

Det allra viktigaste för varje barn är upplevelsen av att bli accepterad. Ett försök att ändra ett barns identitet kan förmedla till barnet att det inte är duger som det är.  

Utmaningen för en förälder kan vara att betrakta varje potentiell framtid som lika önskvärd. Ett barn kan växa upp till att tillhöra en sexuell minoritet eller vara transperson. Å andra sidan kanske hen inte växer upp till någon av dessa. 

För ett barns välbefinnande är det viktigt att man betraktar alla utvecklingsvägar som lika bra och tillåtna. 

Vad händer om det känns svårt att acceptera barnet? 

Osäkerhet kan vara jobbigt. Föräldern kan märka att hen upplever en del möjligheter som oönskade eller hotfulla.  

Föräldern har rätt till sina känslor. Det är ofta lättare att förstå sina känslor när man reflekterar över dem i ljuset av sin uppfostran. 

Vid behov kan man diskutera saken med en yrkesutbildad person. Barnet ska inte behöva bära på förälderns känslor. 

Hur stöder jag mitt barn? 

Det är bra för barnet att veta att hens kön inte begränsar vilken typ av lekar hen kan leka eller vilken typ av kläder eller hobbyer hen kan tycka om.  

Man kan uttrycka att man accepterar alla möjliga utvecklingsvägar till exempel genom att skapa möjligheter för barnet att se alla typer av människor i sagor eller tv-program. Det är viktigt att barnet har något som hen kan identifiera sig med för att utveckla sin identitet. 

Barnet gläds över att man märker hens styrkor oavsett om de anses typiska för hens kön eller inte. När relationen mellan föräldern och barnet är förtrolig och accepterande vågar barnet vid behov diskutera sin identitet med sin förälder även vid ett senare tillfälle. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa? 

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra familjens välbefinnande när du oroar dig för ditt barns symtom eller ditt eget välbefinnande. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

Symtomtest

Det finns symtomtest för att bedöma psykiska problem hos unga och vuxna. Om du är orolig för ditt eget välbefinnande kan du med hjälp av ett symtomtest bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Nätterapier

För personer som är 16 år eller äldre finns terapi tillgänglig via smartenhet för en rad olika tillstånd - nätterapi erbjuder hjälp för en rad olika psykiska problem. Behandlingen bygger på självständigt arbete med stöd av en nätterapeut.

Du kanske också är intresserad av