Skip to main content

Hur påverkas sex av psykiska problem?

Störningar i den sexuella funktionen är vanliga i samband med psykiska störningar.

Depression 

Depression och sexuella störningar uppträder ofta samtidigt och förstärker varandra. De kan leda till problem med självkänslan, som känslor av värdelöshet.

Depression kan också vara förknippad med fördröjd orgasm, svårigheter att få orgasm och oförmåga att få orgasm. Domningskänsla och färre sexuella fantasier kan också vara symtom på depression. Dessa eventuella svårigheter förändrar ändå inte det faktum att sexualitet och sex är en viktig del av livet, även för personer som lider av depression.  

Sexuella dysfunktioner relaterade till antidepressiva medel 

En del läkemedel som används för att behandla depression kan orsaka eller öka svårigheterna att bli upphetsad eller få orgasm, orsaka erektionsstörningar och minska den sexuella lusten. Man bör ändå inte missköta läkemedelsbehandlingen, utan informera den behandlande läkaren om saken.  

Ibland kan man få hjälp av att sänka läkemedelsdosen eller byta läkemedel. Det finns också antidepressiva medel som nästan inte har några biverkningar riktade mot den sexuella funktionen. 

När depressionen lättar kan problemen relaterade till sexlivet också lätta. 

Ångest 

Ångeststörningar åtföljs ofta även av andra sjukdomar, som till exempel depression eller en beroendesjukdom. Det kan hända att man hittar orsakerna till sexuell olust i dessa sjukdomar eller i ångest. 

En traumarelaterad stressreaktion och den starka ångest som är förknippad med den kan orsaka sexuella problem. Det är vanligt speciellt om traumat varit förknippat med utnyttjande eller sexuellt våld.

Sexuella dysfunktioner relaterade till lugnande medel 

Lugnande medel kan ha negativ inverkan på sexlivet, som brist på sexuell lust eller svårigheter att få orgasm. Antidepressiva medel och psykosläkemedel används också för att behandla ångest, och problemen som de kan orsaka beskrivs ovan och nedan. 

Psykos och schizofreni 

En psykossjukdom kan åtföljas av problem i sexlivet, som brist på sexuell lust. Sjukdomen är ofta också förknippad med avtrubbade känslor och problem med interaktion, vilket också påverkar sexualiteten.  

Sexuella dysfunktioner relaterade till psykosläkemedel 

Långvarig användning av psykosläkemedel är ganska ofta förknippat med negativ inverkan på sexlivet. Då är det viktigt att tillsammans med den behandlande läkaren fundera på hur man kan lindra dessa symtom utan att psykossjukdomen förvärras. Ofta kan problem i sexlivet lindras med läkemedelsförändringar. 

Bipolär sjukdom 

Sinnesstämningen hos en person med bipolär sjukdom fluktuerar mellan depression och mani. Hallucinationer eller vanföreställningar kan också förekomma.  

Under den depressiva episoden kan den sexuella lusten vara låg, medan den kan vara förhöjd under den maniska episoden. Under den maniska episoden kan den överdrivet förhöjda sinnesstämningen som är kopplad till sjukdomen orsaka problem om man inte tar läkemedlen och sjukdomsperioden förlängs.  

Problem i parförhållandet och sexproblem är typiska, särskilt under skov. Under den depressiva episoden blir det sociala livet ofta begränsat och det blir svårare att skapa och vårda relationer. 

Sexuella dysfunktioner relaterade till medicinering 

Vid behandling av bipolär sjukdom använder man antidepressiva medel, humörstabiliserande läkemedel och psykosläkemedel. Problemen som dessa kan orsaka beskrivs ovan. 

Om du misstänker eventuella biverkningar ska du diskutera saken med din behandlande läkare så att ni kan lindra biverkningarna till exempel genom läkemedelsförändringar.  

Personlighetsstörningar 

Personlighetsstörningar åtföljs ofta av problem i sexualiteten. Det sociala livet kan bli begränsat. Om misstänksamma tankar eller svårigheter att uttrycka känslor är en del av ens personlighet påverkar det ofta ens parrelation eller möjligheten att bilda en parrelation. 

Beroenden 

Rusmedelsberoende 

Rusmedel orsakar i allmänhet sexuella svårigheter, eftersom de stör hjärnans njutningssystem. Det värsta slutresultatet är att ingenting ger njutning i sex.  

Rusmedelsberoende är en sjukdom i hjärnan där meddelandesystemet är skadat. Därför passerar inte meddelanden heller under sex. Det som naturligt ger sexuell njutning ger det inte längre i tillräcklig grad.   

Effekterna av rusmedel kan fortfarande ses flera år efter avslutad användning. Sambandet mellan rusmedelsanvändning och sexuell lust, upphetsning, orgasm och tillfredsställelse i sexlivet har studerats.   

Alkohol har konstaterats ha en större effekt än droger. Detta återspeglas särskilt i erektionen. Droger påverkar särskilt svårigheten att nå orgasm. Vid berusning glöms preventivmedel lätt bort. Risken för missfall och infertilitet kan också vara en följd av rusmedelsanvändning.  

Porr- och sexberoende 

Olika beroenden har ökat även i sexrelaterade saker. Ett porr- eller sexberoende kan till exempel fungera som en flykt från en svår livssituation.

I ett porr- eller sexberoende blir förmågan att njuta av vanlig intimitet och sexualitet lidande. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välmående om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. 

Nätterapi

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av