Skip to main content

Sexualiteten och psykiskt välbefinnande

Sexualiteten är en väsentlig del utav livet under hela livets lopp. Det är möjligt att själv påverka sin sexuella hälsa, både psykiskt och fysiskt.

Vad är sexualitet?

Sexualitet omfattar:

  • sexuell utveckling ch mognad
  • fortplantning
  • biologiskt kön
  • juridiskt kön
  • social könsidentitet och könsroll
  • sexuell läggning.

Individens sexualitet kan upplevas och uttryckas på många olika sätt: i attityder, värderingar, övertygelser samt i förhållandet till sig själv och andra.

Hur sexualiteten upplevs och uttrycks varierar från kultur till kultur och påverkas utav otaliga faktorer.

Vad är sexuell hälsa?

Sexuell hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten. Den innebär inte endast en frånvaro utav sjukdom eller nedsättning.

God sexuell hälsa kräver en positiv och respektfull inställning till sex. Detta innebär att de sexuella upplevelserna är frivilliga, säkra och njutbara, utan tvång, utnyttjande eller våld.

För att uppnå och upprätthålla en god sexuell hälsa ska allas sexuella rättigheter respekteras och försäkras.

Hur påverkar psykisk ohälsa sexlivet?

Psykiska störningar leder ofta till sexuella problem, dvs. störningar i den sexuella funktionen. Exempelvis kan intresset för sex minska eller öka.

Läkemedelsbehandlingen för psykiska störningar (psykofarmaka) kan ge upphov till sexuella biverkningar, såsom förändringar i sexlusten eller försämrad förmåga tt bli upphetsad eller få orgasm.

Tveka inte att söka hjälp för eventuella problem

Ifall de sexuella problemen såsom sexuell olust förekommer endast ibland och inte avsevärt försämrar sexlivet så kan man försöka se det som en övergående fas.

Ifall problemen är svåra eller fortgår under en längre tid lönar det sig att med låg tröskel försöka utreda orsakerna till symtomen. Det kan kännas svårt att söka hjälp, men det finns professionell hjälp att få.

Sexualiteten som en del av jaget

Sexualiteten är en mångfacetterad del av jaget, identiteten och självuppfattningen som ständigt utvecklas och växer.

Självuppfattningen påverkas av tidigare och nuvarande interaktioner med andra. Individen mottar ända från spädbarnsåldern respons om sig själv. Det sexuella jaget påverkas exempelvis av hur man har blivit behandlad och hur ens kropp vidrörts.

Det sexuella jaget består även av de roller som man får och antar.

Vad är sexuell självkänsla?

Att ha sexuellt självförtroende gör det möjligt att kunna njuta av sex. Det innebär att man kan vara avslappnad, i harmoni med sig själv, lita på sin egen förmåga att klara sig (självförmåga) och våga uttrycka vad man behöver just då.

En sund sexuell självkänsla gör det även möjligt att uppfylla partners önskemål samt vid behov dra gränser. Att ha självförtroende gör det även lättare att hantera misslyckanden eller acceptera att man blivit avvisad.

Psyket och kroppen är i ständig interaktion med varandra. Ifall man i en sexuell situation inte är psykiskt med på noterna, så kan det hända att kroppen inte heller reagerar som det är tänkt. Att bli upphetsad och kunna få orgasm kräver att både psyket och kroppen samarbetar.

Att öka den sexuella självkänslan

Den psykiska sidan av sexualiteten kan ibland så att säga låsa sig, ifall man har sexuella problem eller blivit utsatt för trakasserier eller övergrepp.

Den sexuella självkänslan består av tankar eller övertygelser som hela tiden förändras. Man kan själv försöka öka sin sexuella självkänsla genom att fokusera på sig själv och påverka sitt eget liv i den riktning man vill.

Sexualiteten som en del av parförhållandet

Sex i ett parförhållande är ett sätt att uttrycka sin sexualitet. Det är ett känsligt område som lätt avslöjar både ifall parterna mår bra eller dåligt i förhållandet.

Sexuellt välbefinnande upplevs ofta som en del av ett lyckligt parförhållande. Det är värt att göra avvägda val och arbeta för att båda ska må bra. Tillfredsställelsen påverkas ofta av hur man upplever och ger uttryck för närhet och sexuell lust.

Finns det en rätt mängd sex i ett förhållande?

Det är viktigt att komma ihåg att hur viktigt man anser att sex är och behovet av sex varierar under hela livet. Förändringar i livssituationen samt till exempel sjukdom och åldrande påverkar oundvikligen sexualiteten och sexet i ett parförhållande.

Mängden sex är inte ett mått på sexuell tillfredsställelse i ett förhållande. Det som är viktigare är hur tillfredsställande eller tillräckligt sexet är i förhållande till livssituationen.

Alla upplever sexuella problem i någon utsträckning. För att kunna lösa dessa krävs att båda parter i förhållandet tar ansvar.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av