Skip to main content

Hur påverkas sexlivet av psykiska problem?

Det är vanligt att psykiska störningar ger upphov till sexuella problem, dvs. olika sorters störningar i den sexuella funktionen.

Depression

Depression och sexuella störningar förekommer ofta samtidigt och förstärker varandra. De kan leda till problem med självkänslan, såsom att känna sig värdelös.

Depression kan även leda till fördröjd orgasm och en svårighet eller oförmåga att få orgasm. Man kan även känna sig avdomnad eller avtrubbad och ha färre sexuella fantasier. Dessa eventuella problem förändrar dock inte det faktum att sexualitet och sex är en viktig del av livet, även hos personer som lider av depression.

Sexuella biverkningar utav antidepressiva läkemedel

Det är vanligt att vissa läkemedel (antidepressiva, t.ex. SSRI) som används för att behandla depression orsakar eller ökar svårigheterna att bli upphetsad eller att få orgasm, orsakar erektionsstörningar och minskar den sexuella lusten. Man ska ändå inte själv ändra på exempelvis doseringen, utan informera den behandlande läkaren om biverkningarna.

Att sänka läkemedelsdosen eller byta läkemedel kan minska biverkningarna. Det finns även antidepressiva medel som orsakar väldigt lite sexuella biverkningar.

När depressionen lättar kan problemen relaterade till sexlivet även lätta

Ångeststörningar

Det är vanligt att man utöver en ångeststörning även har andra psykiska störningar, såsom depression eller en beroendesjukdom. Dessa störningar eller ångesten kan orsaka sexuell olust.

Sexuella problem kan även orsakas av en akut stressreaktion eller en posttraumatisk stressreaktion (PTSD) och den starka ångest detta ger upphov till. Detta är vanligt framför allt ifall traumat varit förknippat med sexuellt utnyttjande eller våld.

Sexuella biverkningar utav lugnande läkemedel

Lugnande (sedativa) läkemedel kan ha negativ inverkan på sexlivet, såsom sexuell olust eller orgasmsvårigheter. Även antidepressiva läkemedel och psykosläkemedel används för att behandla ångest, och deras biverkningar beskrivs ovan och nedan. 

Psykos och schizofreni

En psykossjukdom kan leda till problem i sexlivet, såsom sexuell olust. Psykossymtomen såsom avtrubbade känslor och en försämrad interaktionsförmåga kan även ha en negativ inverkan.

Sexuella biverkningar utav antipsykotiska läkemedel

En långvarig användning av psykosläkemedel (antipsykotika) leder ganska ofta till sexuella problem. I dessa fall är det viktigt att tillsammans med den behandlande läkaren fundera på hur man kan minska dessa biverkningar utan att psykossjukdomen förvärras. Biverkningarna lindras ofta ifall man gör läkemedelsförändringar.

Bipolär sjukdom

Sinnesstämningen hos en person med bipolär sjukdom fluktuerar mellan depression och mani. Det kan även förekomma hallucinationer eller vanföreställningar. Problem i parförhållandet och sexuella problem är typiska framförallt under skov, då symtomen förvärras.

Under den depressiva episoden blir det sociala livet ofta begränsat och det blir svårare att skapa och vårda sina relationer. Den sexuella lusten kan vara låg, medan den kan vara väldigt förhöjd under den maniska episoden. Den maniska, överdrivet förhöjda sinnesstämningen (euforin) kan orsaka problem ifall man inte tar sina läkemedel och episoden förlängs.

Sexuella biverkningar utav läkemedelsbehandling vid bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom behandlas med antidepressiva läkemedel, stämningsstabiliserande läkemedel och psykosläkemedel. De sexuella problem som dessa kan orsaka beskrivs ovan.

Om du misstänker att du får biverkningar utav dina läkemedel så ska du diskutera saken med din behandlande läkare som sedan kan göra läkemedelsförändringar.

Personlighetsstörningar

Personlighetsstörningar leder ofta till sexuella problem. Det sociala livet kan exempelvis bli begränsat, och eventuella misstänksamma tankar eller svårigheter att uttrycka känslor kan försämra parrelationen eller möjligheten att bilda en parrelation.

Beroendesjukdomar

Rusmedelsberoende

Rusmedelsbruk orsakar i allmänhet sexuella svårigheter, eftersom det stör hjärnans belönings- och njutningssystem. I värsta fall får man inte längre någon njutning alls utav sex eller onanering. Bruket har ofta en negativ inverkan på den sexuella lusten, förmågan att bli upphetsad och få orgasm samt hur tillfredsställd man är med sitt sexliv.

Rusmedelsberoende är en hjärnsjukdom som påverkar signalsystemen i hjärnan. De fungerar inte längre som de ska, och därmed leder aktiviteter som naturligt orsakar sexuell njutning inte längre upphov till välbehag i tillräcklig grad.

De negativa effekterna utav rusmedelsbruk kan kvarstå även flera år efter att man upphört använda dem.

Alkohol har konstaterats ha en större effekt än droger, framför allt på erektionen. Droger orsakar framför allt orgasmsvårigheter. Att vara berusad ökar risken för att inte använda preventivmedel. Rusmedelsbruk ökar även risken för missfall och infertilitet.

Porr- och sexberoende

Olika beroenden till sexrelaterade saker har ökat. Ett porr- eller sexberoende kan till exempel fungera som ett sätt att försöka fly från en svår livssituation. Det försämrar ofta förmågan att njuta av vanlig intimitet eller sex.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av