Skip to main content

Sexualitet och psykiskt välbefinnande

Sexualiteten är en väsentlig del av den mänskliga upplevelsen under hela livet. En mental och kroppslig sexuell balans är ett tillstånd som kan främjas genom ens egna handlingar.

Vad är sexualitet? 

Sexualitet omfattar: 

  • sexuell utveckling 
  • biologiskt kön 
  • juridiskt kön 
  • sexuell läggning 
  • social könsidentitet och roll i enlighet med den 
  • fortplantning 

Sexualitet kan upplevas och uttryckas på många olika sätt: i attityder, värderingar, övertygelser samt i förhållandet till sig själv och andra.  

De olika formerna av sexuell upplevelse och uttryck varierar från kultur till kultur. Många olika faktorer bidrar till det. 

Sexuell hälsa 

Sexuell hälsa är ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten. Det är inte bara en frånvaro av sjukdom eller nedsättning. 

God sexuell hälsa kräver en positiv och respektfull inställning till sexualiteten. Detta betyder att om man vill så finns det möjlighet till njutbara och säkra sexuella upplevelser utan tvång, utnyttjande eller våld. 

För att uppnå och upprätthålla en god sexuell hälsa ska alla människors sexuella rättigheter respekteras och skyddas. 

Psykisk hälsa och sexualitet 

Störningar i den sexuella funktionen är vanliga i samband med psykiska störningar. Intresset för sex kan minska eller bli mer uttalat.

Medicinering kan också orsaka förändringar i sexlusten samt problem med upphetsning och orgasm.

Tveka inte att söka hjälp för eventuella problem 

Om den sexuella njutningen bara ibland uteblir och det inte stör ditt sexliv som helhet, kan man tänka att det är en fas. 

För större problem rekommenderas att man tar en djupare titt och utreder orsakerna till symtomen. Det kan kännas svårt att söka hjälp. Professionell hjälp finns tillgänglig och bör sökas med låg tröskel.

Sexualitet som en del av jaget 

Sexualiteten är en utvecklande, växande och mångsidig del av jaget. Den är förknippad med uppfattningen om oss själva. Vår uppfattning om oss själva påverkas av tidigare och nuvarande interaktioner med andra människor. 

Ända från spädbarnsåldern får alla respons om sig själva. Hur vi har blivit behandlade och till exempel hur kroppen har vidrörts är en del av vårt sexuella jag. 

Det sexuella jaget är också relaterat till de roller som vi får och antar. 

Psyket påverkar sex och sexuell självkänsla

Sexuellt självförtroende möjliggör njutbart sex. Att vara avslappnad, i harmoni med sig själv, att lita på sin egen förmåga att klara sig och våga uttrycka vad man behöver just nu är sexuellt självförtroende. 

Att vara i harmoni med sig själv gör det också möjligt för dig att uppfylla din partners önskemål. Vid behov hjälper det också att dra gränser. Ett hälsosamt självförtroende hjälper också till vid misslyckanden eller att acceptera att man blivit avvisad. 

Psyket och kroppen arbetar tillsammans. Om psyket inte är involverat i en sexuell situation kan det hända att kroppen inte heller är med. Upphetsning och orgasm kräver samarbete mellan kropp och psyke.

Att stärka den sexuella självkänslan 

Ibland kan sexuella problem, förolämpningar och övergrepp göra så att psykets sexualitet låser sig.

Sexuell självkänsla är tankar eller övertygelser som förändras hela tiden. Du kan försöka stärka den själv. Den sexuella självkänslan stärks när du känner att du har makt över ditt eget liv. Försök spela huvudrollen i ditt eget liv.

Sexualitet som en del av parförhållandet 

Sexuellt välbefinnande upplevs ofta som en del av ett lyckligt parförhållande. Det är värt att göra bra val och beslut för sin lycka. 

Å andra sidan är sexualitet ett känsligt område som lätt avslöjar både välbefinnande och sjukdom även i ett parförhållande. 

Sex i ett parförhållande är ett sätt att uttrycka sin sexualitet. Närheten och den sexuella lusten, och att uppleva och visa det, påverkar ofta lyckan i ett parförhållande. 

Finns det en rätt mängd sex i ett förhållande?

Det är viktigt att komma ihåg att betydelsen av sexualitet och behovet av sex som aktivitet varierar under hela livet. Förändringar i livssituationer samt till exempel sjukdom och åldrandet påverkar oundvikligen sexualiteten och sexet i ett parförhållande.  

Mängden sex är inte ett mått på sexuell tillfredsställelse i ett förhållande. Det som är viktigare är hur tillfredsställande eller tillräckligt sexet är i förhållande till livssituationen.  

Alla står inför mer eller mindre svårigheter när det gäller sex. Att lösa problemen kräver att alla parter i förhållandet tar ansvar.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips på vad du bör göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. 

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av