Skip to main content

Information om tvångssymtom

Tvångssymtomen omfattar tvångstankar och tvångshandlingar. Hos många människor tar de sig uttryck i både tvångstankar och tvångshandlingar, men i tvångssyndromet är det möjligt att vikten främst ligger på det ena av dessa.

Tvångssymtomen kan vara närvarande i vardagen nästan fortlöpande eller förekomma endast sporadiskt. 

Symtomen kan påverka människorelationer samt orsaka rädsla och skam. I tvångssymtom är det inte fråga om en bestående egenskap, utan om ett funktionellt tillstånd. Tvångssymtom kan behandlas. 

Tvångstankar 

Tvångstankarna är återkommande, ångestframkallande tankar som är svåra eller omöjliga att bli av med. Tankarna är överdrivna eller oändamålsenliga med tanke på situationen. Den berörda personen inser i allmänhet att symtomen är irrationella och vill bli av med dem. 

Tvångstankarna omfattar oftast  

 • smittorisker eller orenhet 
 • behov av symmetri eller precision 
 • rädsla för att förlora självbehärskningen 
 • rädsla för att skada någon till exempel med en kniv eller genom strypning 
 • vissa drag i den egna kroppen eller kroppsfunktionerna, till exempel magljud 

Rädslan kan också gälla sexualiteten eller förlust av den sexuella självkontrollen. Tankarna kan även vara våldsbetonade. Detta orsakar ofta skam och skuldkänslor. 

Tankarna återspeglar dock inte personens egna värderingar, och det finns ingen anledning att få skuldkänslor på grund av dem.   

Tvångshandlingar

Genom tvångshandlingar och ritualer försöker man lindra den starka ångesten som tvångstankarna orsakar. Ångesten lindras också vanligtvis genom ritualerna, men endast tillfälligt. Bakom tvångshandlingarna finns således ofta någon ångestframkallande tvångstanke.  

Rutinerna kan ta flera timmar per dag i anspråk och orsaka ångest när överdriven rädsla och föreställningar snurrar i huvudet. 

De vanliga tvångshandlingarna omfattar till exempel att 

 • tvätta sig överdrivet och upprepade gånger, till exempel händerna eller ansiktet, eller ta en dusch 
 • kontrollera saker, till exempel lås eller spis, och upprepa kontrollen 
 • ordna och räkna saker 

När är det fråga om tvångssyndrom?  

I lindrigare form är olika tvångstankar och tvångshandlingar en del av varje människas vardag. Vissa människor är till sin natur mer benägna än andra att få dessa tankar och handla på detta sätt. Det är dock inte nödvändigtvis fråga om tvångssyndrom. 

Det kan vara fråga om tvångssyndrom, om tvångstankarna eller -handlingarna 

 • är svåra och ihållande, och dessa inte kan motarbetas, trots försök 
 • inte skapar välbefinnande, även om de tillfälligt kan lindra ångesten 
 • orsakar ångest eller stör annat i personens liv, till exempel genom att de tar upp för mycket tid, till och med flera timmar  
 • har pågått flera veckor, i allmänhet till och med flera år 

När lönar det sig att söka hjälp för tvångssymtom? 

Om tvångssymtomen försvårar vardagen och försämrar funktionsförmågan lönar det sig att söka professionell hjälp.  

Det finns skäl att söka hjälp också i det fall att symtom på andra psykiatriska störningar anknyter till tvångssymtomen, till exempel depression, ryckningar eller ångest. 

Du kan söka hjälp genom exempelvis

 • hälsocentralen
 • skol- eller studenthälsovården
 • företagshälsovården

Hurdan vård ges för tvångssymtom? 

Behandlingen för tvångssymtom kan innefatta till exempel psykoterapi. I terapin övas ångesttolerans, konfrontation med rädslor samt fördröjning och motarbetande av tvångshandlingar. 

Ibland kan tvångstankarna och -handlingarna samt ångestintensiteten lindras genom medicinering.

Titta på videon för att höra vilka känslor tvångssymtomen har väckt hos erfarenhetsexperten.

Vad kan jag själv göra?

Egenvårdsprogram för självständigt arbete

Den goda nyheten är att förändring är möjlig. Nyckeln till framgång ligger hos dig, eftersom du är den bästa experten på ditt eget sinne. Du kan få hjälp av Psykportens egenvårdsprogram, som du kan göra på egen hand eller tillsammans med en närstående eller yrkesperson. Egenvårdsprogrammet för tvångssymtom ger dig information om tvångssymtom och verktyg för att hantera symtomen.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • självständigt
 • i väntan på annan vård  
 • som tillägg till annan vård
 • efter att annan vård redan har avslutats

Berätta hur du känner dig

Många människor känner sig lättade efter att ha berättat för sina närstående om sina symtom. Även om det känns svårt och onödigt att prata om det, är det värt att prata med en trygg vuxen eller en god vän. När du pratar om din situation är du inte längre ensam i den svåra situationen. Det kan också hjälpa dig att klargöra dina egna tankar och känslor.

Dina närstående kan också ha lagt märke till dina symtom. Genom att prata med dem kan du få en överraskande mycket stöd och förståelse för din återhämtning.

Andra personer som stöd

Om det inte är möjligt att prata med närstående kan du söka dig till olika former av kamratstöd. Kamratstöd förekommer både i gruppform och på tumanhand och träffarna kan vara både ansikte mot ansikte och på distans. Det finns också kamratstödsverksamhet som handleds av social- och hälsovårdspersonal.

 

Sköt om dig själv

Att vardagen fungerar smidigt är starkt kopplat till psykiskt välbefinnande. 

När du mår bra går vardagen smidigt utan större ansträngning. Å andra sidan bidrar meningsfulla dagliga rutiner och en regelbunden dygnsrytm till god hälsa. 

Du kan påverka ditt eget välbefinnande genom att göra mycket enkla, vardagliga saker. Motion, välmående och sömn är de grundläggande byggstenarna i vardagen. Andra människors närvaro och sociala kontakter är viktiga. Kvaliteten på din dagliga kost har också en stor inverkan på ditt humör.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. 

Nätterapi

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av