Skip to main content

Var får man stöd för ett barns mentalhälsoproblem?

Det finns hjälp att få när det uppstår problem i ett barns utveckling eller psykiska hälsa. Kommunerna tillhandahåller många tjänster för att stödja ett barns tillväxt och utveckling samt föräldrarna i barnfostran. Stödet för ett barns utveckling och psykiska hälsa grundar sig på hela familjens välbefinnande.

Ofta är det föräldrarna som först märker när ett barn har symtom eller något problem. Ibland kan också andra personer i barnets närmaste krets bli oroade över hur barnet beter sig eller mår. 

Stöd kan också behövas för föräldraskapet. Ibland kan det kännas som om dina egna medel som förälder inte riktigt räcker till. Då är det bra att be om hjälp av närstående personer och yrkespersoner. 

När finns det skäl att söka hjälp?

Ett enskilt och övergående problem eller symtom kan höra till barnets normala utveckling. Det finns skäl att söka hjälp, om svårigheter uppstår fortlöpande eller under en längre tid, och dessa påverkar barnets vardagsaktiviteter och hälsa.  

Om barnet utgör en fara för sig själv eller för andra, eller om situationen på annat sätt äventyrar hälsa eller säkerhet och inte kan avbrytas med egna medel bör du kontakta hälso- och sjukvårdsjouren, social- och krisjouren eller ringa det allmänna nödnumret 112. 

Var kan jag söka hjälp? 

Barnens mentalvårdstjänster har ordnats på olika sätt i olika kommuner. Kolla på webbplatsen för din egen kommun vilka tjänster som tillhandahålls inom ditt område. 

Det är i första hand rådgivningarna som tillhandahåller hjälp och stöd för barn under skolåldern. För barn i skolåldern finns skolhälsovården. 

Information och stöd på webben 

Du kan ta del av exempelvis Psykportens temasidor, om du önskar mer information om ditt barns symtom eller problem. 

Genom Psykportens egenvårdsprogram kan du få tillförlitlig information och verktyg för er situation. 

På webben finns det också många hjälplinjer genom vilka du får samtalsstöd.  

Rådgivningen 

Rådgivningstjänsterna svarar för att följa upp och stödja tillväxten och utvecklingen bland barn i skolåldern samt hela familjens välbefinnande. Du kan kontakta er rådgivning och berätta om dina problem. 

Skolhälsovården  

Skolhälsovården ansvarar i fråga om barn i skolåldern primärt för hälso- och sjukvården, hälsorådgivningen och hänvisningen till behövligt stöd eller behövlig hjälp I skolan kan barnet träffa en hälsovårdare, läkare, skolkurator eller skolpsykolog.  

Hälsocentralen 

På hälsocentralen får du hälso- och sjukvårdstjänster som ordnas av kommunen. På hälsocentralen kan er situation bedömas, och efter behov hänvisas ni vidare. 

Familjerådgivningen 

Familjerådgivningen ger hjälp i frågor som gäller ett barns utveckling och fostran samt familjesituationen. Den tillhandahåller också stöd i kriser som drabbat ett barn eller en familj. Du kan ansöka om att bli kund genom att kontakta familjerådgivningen inom det egna området. 

Barnpsykiatri 

Barnpsykiatrisk vård behövs, om den psykiska störningen är svår eller om stöd på basnivå inte är nog. Bedömningen och vården är multiprofessionell. Den barnpsykiatriska vården är i allmänhet specialiserad sjukvård för vilken en läkarremiss behövs. 

Socialtjänster

Socialtjänsterna stöder barnets utveckling genom att stödja familjens vardag och välbefinnande genom handledning och samarbete. Du kan kontakta socialtjänsterna inom ditt område för att få hjälp.  

Barnskyddet stöder familjen när barnets fostran och omvårdnad ger upphov till utmaningar för familjen. Du kan kontakta barnskyddet, om du är oroad över ditt barns eller din egen eller din familjs situation och behöver hjälp för att lösa situationen. Var och en som märker att ett barn eller en ung person behöver hjälp kan kontakta barnskyddet. Kontakt kan också tas anonymt. 

Privata tjänster samt organisationer och församlingar 

Mentalvårdstjänster för barn tillhandahålls också av privata tjänsteleverantörer och organisationer. En privatläkare kan bedöma barnets tillstånd och efter behov hänvisa till relevant stöd eller vård.  

Många församlingar har också aktiviteter som främjar den psykiska hälsan. Evangelisk-lutherska kyrkan tillhandahåller familjerådgivning som kan ge stöd för familjerelaterade problem. Medlemskap i kyrkan krävs inte. 

Begär mer information från din närmaste församling eller hämta mer information genom följande länk:  

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips på vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. 

Nätterapier

I huvudsak för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Du kanske också är intresserad av