Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miksi myönteinen vanhemmuus on tärkeää?

Lämmin, ystävällinen ja toisaalta rauhallisen jämäkkä vanhemmuus on hyväksi lapselle. Lapsen itsetunto ja toimintakyky kehittyvät, kun hän saa kokemuksia siitä, että hänestä välitetään ja hän on tärkeä ja osaava.

Lapsen ja vanhemman välinen hyvä suhde on pohja lapsen itsesäätelyn kehittymiselle ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamiselle. Vuorovaikutuksessa vanhemman kanssa lapsi oppii hallitsemaan tunteitaan, noudattamaan ohjeita ja omaksumaan yhteisiä sääntöjä.  

 Vanhemmuudella voi tukea lapsen myönteistä käytöstä 

Oma hyvinvointisi vaikuttaa sinun ja lapsesi väliseen vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus puolestaan vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen.

  • Kun vanhemmalla on arjen kuormitus ja omat voimavarat tasapainossa, on hänen helpompi eläytyä lapsen kokemusten, ajatusten ja tunteiden äärelle. Näin hänen on helpompi toimia lapsilähtöisesti eli kuunnella lasta ja reagoida myönteisesti lapsen tekemiin aloitteisiin. Myös myönteisten vanhemmuustaitojen käyttäminen helpottuu. 
  • Kun lapsi kokee tulevansa kuulluksi, lisääntyy hänen halunsa toimia yhteistyössä vanhemman kanssa ja jakaa asioitaan. Näin lapsen ja vanhemman välinen myönteinen vuorovaikutus vahvistuu.
  • Kun myönteinen vuorovaikutus lisääntyy, muuttuu lapsen käytös toivotummanlaiseksi. Samalla voivat vahvistua myös vanhemman myönteiset lasta koskevat ajatukset ja tunteet. Myös myönteinen käsitys itsestä kasvattajana voi vahvistua. Tämä lisää entisestään vanhemman voimavaroja.

Myönteisen vanhemmuuden portaat

Viimeinen porras: lapsen käytös

Viides porras: hyvinvointi ja voimavarat

Neljäs porras: asettuminen lapsen tasolle

Kolmas porras: lapsilähtöisyys

Toinen porras: vanhemmuustaidot

Ensimmäinen porras: myönteinen vuorovaikutus

 

Muista

Vanhemman lämmin ja johdonmukainen suhtautuminen lapseen luo pohjaa hyvälle vuorovaikutussuhteelle. Kun vanhempi kokee voimavaransa riittäviksi, hän pystyy huomioimaan lastaan myönteisesti ja ottamaan erilaisia vanhemmuuden työkaluja käyttöön. Lapsen ja vanhemman välinen suhde vahvistuu ja ongelmakäytös vähenee.