Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mistä käytösongelmat johtuvat?

Käytösongelmien taustalla voi olla erilaisia syitä. Osaan syistä voi vaikuttaa.

Ympäristö ja arki

Kun lapsi käyttäytyy haastavasti, on aina tärkeää pohtia, onko lapsen arjessa kuormittavia tekijöitä. Jos lapsella on liikaa stressiä, voi hän oireilla käyttäytymisellä. Lapsella voi olla haastava tilanne esimerkiksi päiväkodissa, koulussa, perheessä tai kaveripiirissä.

Joskus ympäristön epärealistiset vaatimukset synnyttävät haastavaa käytöstä. Joskus käytösongelmia voi selittää liian vähäinen tai huonolaatuinen uni tai epätasapainoinen arki.

Pohdi

 • Vaaditaanko lapselta ikätasoon ja kehitykseen nähden liikaa tai kokeeko lapsi vaatimukset liiallisiksi?
 • Miten lapsen mahdollisia paineita voisi vähentää?
 • Onko lapsen päivän sisältö ja rytmi sopiva? Ovatko perusasiat kohdillaan? Onko ruokailurytmi säännöllinen? Saako lapsi tarpeeksi unta ja liikuntaa?

Lapsen ominaisuudet

Jokainen lapsi on yksilö ominaisuuksineen ja kokemuksineen. Synnynnäisiä ominaisuuksia ja tapoja käyttäytyä kutsutaan temperamentiksi. Aktiivinen ja impulsiivinen lapsi haastaa käytöksellään eri tavalla kuin sopeutuva ja tyyni.

Sosiaaliset taidot kehittyvät lapsilla vähitellen. Myös tunteidensäätely- ja ongelmanratkaisutaidot kehittyvät yksilöllisesti.

Erilaisissa tilanteissa selviytymiseen vaikuttavat lapsen

 • temperamentti
 • kehitystaso
 • aiemmat kokemukset

Kehityshaasteet

Joskus lapsella voi olla kehityksellisiä haasteita tai häiriöitä, jotka vaikuttavat toimintakykyyn ja käyttäytymiseen. Ympäristön vaatimukset saattavat ylittää lapsen osaamistason, mikä voi saada lapsen käyttäytymään haastavasti.

Lapsen käsitys itsestään

Myös lapsen käsitys itsestään ja omista taidoistaan vaikuttaa siihen, miten hän käyttäytyy erilaisissa tilanteissa. Tätä käsitystä muovaavat voimakkaasti lapsen aiemmat kokemukset.

Vanhemman ominaisuudet

Lapsen ominaisuuksien ohella lapsen käyttäytymisen taustalla voi olla vanhempaan liittyviä tekijöitä. Ne vaikuttavat siihen, miten vanhempi suhtautuu lapsensa käytökseen.

Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi vanhemman

 • vanhemmuuden voimavarojen vähäisyys
 • sosiaalisen tuen puute
 • stressi
 • mielenterveysongelmat

Vanhemman ja lapsen vuorovaikutus

Lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa saattaa olla piirteitä, jotka ylläpitävät lapsen käytöshaasteita. Näitä voivat olla esimerkiksi kielteisen käytöksen vahvistaminen, mallioppiminen, myönteisen käytöksen huomiotta jättäminen, ohjeiden annon epäselvyys, tehottomat seuraukset ja epäselvät rajat.

Sinulla on mahdollisuus muuttaa vuorovaikutustanne myönteisempään suuntaan ja sitä kautta vähentää käytösongelmia arjessanne.

Muista

 • Lapsen kasvuympäristö, temperamentti, kehitystaso ja aiemmat kokemukset vaikuttavat käyttäytymiseen.
 • Lapselle asetetut vaatimukset on tärkeää sovittaa lapsen osaamiseen.
 • Vanhemman voimavarat ja hänen saamansa sosiaalinen tuki vaikuttavat siihen, miten vanhempi reagoi lapsensa käytökseen.
 • Lapsen ja vanhemman kielteinen vuorovaikutus voi vaikuttaa käytösongelmien syntyyn.