Skip to main content

Egenvårdsprogram

Varför är det viktigt med ett positivt föräldraskap?

Barnet mår bra av att man som förälder är varm och vänlig, men även lugn och konsekvent. Barnets självkänsla och funktionsförmåga utvecklas när hen upplever att någon bryr sig och att hen är viktig och skicklig.

En god relation mellan barnet och föräldern utgör grunden för att barnet utvecklar en god självregleringsförmåga och blir en samhällsmedlem. I interaktionen med föräldern lär sig barnet att kontrollera sina känslor, följa instruktioner och tillägna sig gemensamma regler.

Föräldern kan stöda barnets positiva beteende

Ditt eget välbefinnande påverkar samspelet mellan dig och ditt barn. Samspelet påverkar i sin tur barnets beteende.

  • När föräldern har tillräckligt med resurser för att klara av vardagens krav är det lättare för hen att leva sig in i barnets erfarenheter, tankar och känslor. Då kan hen lättare utgå från barnets perspektiv, dvs. lyssna på barnet och reagera positivt på barnets initiativ. Det blir också lättare att använda positiva föräldraskapsfärdigheter.
  • När barnet känner sig hörd ökar hens vilja att samarbeta med föräldern och vara öppen. På så sätt stärks det positiva samspelet mellan barnet och föräldern.
  • När det positiva samspelet ökar beter sig barnet bättre. Samtidigt kan förälderns positiva tankar och känslor om barnet också stärkas. Den positiva uppfattningen om sig själv som uppfostrare kan också stärkas. Detta ökar ytterligare förälderns resurser.

Trappan till ett positivt föräldraskap

Det sista steget: barnets beteende

Femte steget: välbefinnande och resurser

Fjärde steget: ställa sig på barnets nivå

Tredje steget: barnperspektiv

Andra steget: föräldraskapsfärdigheter

Första steget: positivt samspel

 

Kom ihåg

Förälderns varma och konsekventa inställning till barnet skapar en grund för ett gott samspel. När föräldern känner att hens krafter räcker till kan hen ägna positiv uppmärksamhet åt sitt barn och använda olika föräldraskapsverktyg. Relationen mellan barnet och föräldern stärks och det problematiska beteendet minskar.