Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad beror beteendeproblem på?

Det kan finnas olika orsaker bakom beteendeproblem. En del av dessa går att påverka.

Omgivningen och vardagen

När ett barn beter sig utmanande är det alltid viktigt att fundera på om det förekommer belastande faktorer i barnets vardag. Om ett barn har för mycket stress kan hen uppvisa beteendemässiga symtom. Barnet kan befinna sig i en utmanande situation till exempel på dagis, i skolan, i familjen eller bland kompisar.

Ibland ställer omgivningen orealistiska krav som ger upphov till utmanande beteende. Ibland kan beteendeproblem förklaras med för lite sömn eller sömn av dålig kvalitet eller obalans i vardagen.

Fundera på följande:

 • Ställs det för stora krav på barnet i förhållande till hens ålder och utvecklingsnivå, eller upplever barnet att kraven är för stora?
 • Hur kan den eventuella pressen på barnet minskas?
 • Är innehållet i barnets dag och rytmen i vardagen lämplig? Är de grundläggande sakerna i sin ordning? Är måltidsrytmen regelbunden? Får barnet tillräckligt med sömn och motion?

Barnets egenskaper

Varje barn är en individ med unika egenskaper och erfarenheter. Medfödda egenskaper och sätt att bete sig kallas temperament. Ett aktivt och impulsivt barn utmanar med sitt beteende på ett annat sätt än ett anpassningsbart och lugnt barn.

Sociala färdigheter utvecklas gradvis hos barn. Också känsloreglering och problemlösningsförmåga utvecklas individuellt.

Hanteringen av olika situationer påverkas av barnets

 • temperament
 • utvecklingsnivå
 • tidigare erfarenheter

Utmaningar i utvecklingen

Ibland kan ett barn ha utvecklingsutmaningar eller störningar som påverkar funktionsförmågan och beteendet. Omgivningens krav kan överstiga barnets färdighetsnivå, vilket kan leda till att barnet beter sig utmanande.

Barnets uppfattning om sig själv

Barnets uppfattning om sig själv och sina egna färdigheter påverkar också hur hen beter sig i olika situationer. Denna uppfattning är starkt formad av barnets tidigare erfarenheter.

Förälderns egenskaper

Utöver barnets egenskaper kan förälderns egenskaper påverka barnets beteende. De påverkar hur föräldern förhåller sig till barnets beteende.

Dessa faktorer kan till exempel vara att föräldern

 • har brist på resurser i sitt föräldraskap
 • saknar socialt stöd
 • upplever stress
 • har någon psykisk sjukdom

Samspelet mellan föräldern och barnet

Det kan finnas drag i samspelet mellan barnet och föräldern som upprätthåller barnets beteendeutmaningar. Dessa kan till exempel innebära att man förstärker negativt beteende, att positivt beteende ignoreras, att barnet ges otydliga instruktioner, att följderna av dåligt beteende är otillräckliga, modellinlärning samt oklara gränser.

Du har möjlighet att förändra ert samspel i en mer positiv riktning och därmed minska beteendeproblemen i er vardag.

Kom ihåg

 • Barnets uppväxtmiljö, temperament, utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter påverkar beteendet.
 • Det är viktigt att anpassa de krav som ställs på barnet till barnets färdigheter.
 • Förälderns resurser och det sociala stöd hen får påverkar hur hen reagerar på sitt barns beteende.
 • Ett negativt samspel mellan barn och förälder kan bidra till att beteendeproblem uppkommer.