Skip to main content

Information till en närstående om förvirrat beteende hos en ung person

Unga är ofta otåliga, obalanserade, förvirrade och ombytliga. Det är en normal del av att växa och utvecklas. Förvirrat beteende kan dock ha flera olika orsaker. Därför är det bra att följa med hur länge beteendet pågår och försöka ta reda på dess orsak.

Vad kan orsaka förvirring? 

Förvirrat beteende hos en ung person kan orsakas till exempel av:

 • normala förändringar som hör till puberteten 
 • mycket stress 
 • trötthet 
 • rusmedel: den unga personen kan vara påverkad av alkohol, läkemedel eller en starkare drog 
 • psykiska problem eller andra förändringar i hälsotillståndet 

Förvirrat beteende kan också ibland orsakas av allvarliga psykiska störningar, såsom psykos eller mani. Detta är dock sällsynt.

Vid psykos förvrängs verklighetsuppfattningen och den unga kan ha hallucinationer eller vanföreställningar. Vid mani kan förekomma allvarlig risktagning som avviker tydligt från den ungas normala beteende, rikligt eller förvirrat prat samt tydligt ökad energi.  

Det är svårt att upptäcka mer allvarliga störningar hos personer i ungdomsåldern, och eftersom diagnostiseringen är så krävande ska den alltid utföras inom den specialiserade sjukvården.  

Puberteten  

I puberteten ökar mängden interna och externa impulser kraftigt. Den ungas sinne kan vara fyllt med tankar och känslor som hen försöker lära sig strukturera till rationella helheter.  

Unga är ofta otåliga, obalanserade, förvirrade och ombytliga. Känslorna kan svalla inuti huvudet eller manifestera sig externt som känsloutbrott, lättretlighet, ur en vuxens synvinkel oförnuftiga beslut eller förvirring. Varje ung person hanterar sin omvandling på sitt eget sätt. 

Vad kan en närstående göra? 

Förvirrat eller störande beteende, rastlöshet och tillbakadragenhet kan handla om att den unga ber om hjälp eller vill föra fram ett budskap till de vuxna.  

Den unga bör inte lämnas ensam. Det är viktigt att vara närvarande och ge den unga tillfälle att prata om svåra och till och med konstiga upplevelser. Berätta för den unga att du stödjer hen och ordnar hjälp, om det behövs.

Om en vän är orolig för sin kompis som beter sig på ett förvirrat sätt, ska vännen alltid berätta för en vuxen om sin oro. Då blir det möjligt att hjälpa den unga. Kompisen ska inte heller lämnas ensam. 

När finns det skäl att söka hjälp? 

Förvirrat beteende och störande upplevelser hos en ung person ska tas på allvar och den ungas tillstånd ska utredas. 

Det är ändå viktigt att komma ihåg att konstiga upplevelser och förvirrat beteende inte alltid är tecken på en allvarlig sjukdom. I tonåren är det vanligt att känna sig konstig ibland.  

Det finns anledning att söka hjälp särskilt om 

 • upprepade konstiga upplevelser försämrar den ungas livskvalitet 
 • den unga har svårt att ta hand om sig själv eller sina åtaganden 
 • den unga utsätter sig själv eller andra för fara 
 • den unga börjar isolera sig och undvika andra 
 • den ungas tal eller handlingar är underligt och klart avvikande från det normala 
 • den unga pratar eller handlar på ett rörigt eller förvirrat sätt 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av