Skip to main content

Information om förvirrat beteende hos en ung person

Unga är ofta otåliga, obalanserade, förvirrade och ombytliga. Det är en normal del av att växa och utvecklas. Förvirrat beteende kan dock ha flera olika orsaker. Därför är det bra att följa med hur länge beteendet pågår och försöka ta reda på dess orsak.

Vad kan orsaka förvirring? 

Förvirrat beteende hos en ung person kan orsakas till exempel av:

 • normala förändringar som hör till puberteten 
 • mycket stress 
 • trötthet 
 • rusmedel: den unga personen kan vara påverkad av alkohol, läkemedel eller en starkare drog 
 • psykiska problem eller andra förändringar i hälsotillståndet 

Förvirrat beteende kan också ibland orsakas av allvarliga psykiska störningar, såsom psykos eller mani. Detta är dock sällsynt.

Vid psykos förvrängs verklighetsuppfattningen och den unga kan ha hallucinationer eller vanföreställningar. Vid mani kan förekomma allvarlig risktagning som avviker tydligt från den ungas normala beteende, rikligt eller förvirrat prat samt tydligt ökad energi.  

Det är svårt att upptäcka mer allvarliga störningar hos personer i ungdomsåldern, och eftersom diagnostiseringen är så krävande ska den alltid utföras inom den specialiserade sjukvården.  

Puberteten  

I puberteten ökar mängden interna och externa impulser kraftigt. Den ungas sinne kan vara fyllt med tankar och känslor som hen försöker lära sig strukturera till rationella helheter.  

Unga är ofta otåliga, obalanserade, förvirrade och ombytliga. Känslorna kan svalla inuti huvudet eller manifestera sig externt som känsloutbrott, lättretlighet, ur en vuxens synvinkel oförnuftiga beslut eller förvirring. Varje ung person hanterar sin omvandling på sitt eget sätt. 

Vad kan en närstående göra? 

Förvirrat eller störande beteende, rastlöshet och tillbakadragenhet kan handla om att den unga ber om hjälp eller vill föra fram ett budskap till de vuxna.  

Den unga bör inte lämnas ensam. Det är viktigt att vara närvarande och ge den unga tillfälle att prata om svåra och till och med konstiga upplevelser. Berätta för den unga att du stödjer hen och ordnar hjälp, om det behövs.

Om en vän är orolig för sin kompis som beter sig på ett förvirrat sätt, ska vännen alltid berätta för en vuxen om sin oro. Då blir det möjligt att hjälpa den unga. Kompisen ska inte heller lämnas ensam. 

Var och när ska man söka hjälp?

Det lönar sig att söka hjälp med låg tröskel. Du behöver inte veta på förhand om den unga faktiskt behöver hjälp.

En ung persons förvirrande beteende och störande upplevelser måste tas på allvar och deras tillstånd måste klargöras.

Det är dock viktigt att komma ihåg att konstiga upplevelser och förvirrande beteende inte nödvändigtvis tyder på en allvarlig sjukdom. I tonåren är det vanligt att känna sig konstig eller udda då och då.

Du bör söka hjälp, särskilt om

 • upprepade konstiga upplevelser stör den ungas livskvalitet
 • den unga har svårt att ta hand om sig själv eller ta sitt ansvar 
 • den unga är en fara för sig själv eller andra 
 • den unga blir isolerad och undviker andra
 • den ungas tal eller beteende är klart onormalt och bisarrt 
 • den ungas tal eller beteende är oorganiserat eller förvirrat

Du kan tillsammans med den unga söka hjälp exempelvis till

 • hälsovårdaren
 • skolkuratorn
 • skolpsykologen
 • ungdomsmottagningen

Professionell hjälp behövs i synnerhet om den ungas egna resurser, anvisningar för egenvård och stöd från närstående inte räcker till. Den professionella lyssnar och stöder. Vanligtvis försöker de också hitta nya perspektiv och sätt att hantera den svåra situationen tillsammans.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av