Skip to main content

Stöd för inlärnings- och informationsbehandlingssvårigheter

Det är möjligt att få stöd för informationsbehandlings- och inlärningssvårigheter.

Att få stöd för svårigheter med informationsbehandlingen kräver ofta att den hjälpbehövande är aktiv och att hen vet vilken typ av hjälp som är tillgänglig.  

Psykiska problem och utmaningar i informationsbehandlingen 

Om de psykiska problemen är stora och akuta räcker personens resurser förmodligen inte till att lindra problemen med informationsbehandling. Då syftar eventuella behandlings- och rehabiliteringsåtgärder till att balansera den psykiska hälsan.  

Om den psykiska hälsan är stabil kan en lindring av svårigheterna med informationsbehandling också minska de psykiska problemen. 

Hjälp med inlärningssvårigheter 

Det lönar sig definitivt att söka hjälp för inlärningssvårigheter, om svårigheterna påverkar vardagen och till exempel gör det svårare att ha tillgång till eller orka med studierna eller i arbetet. Det stöd som är tillgängligt omfattar allt från lätt handledning och kamratstöd till neuropsykologisk rehabilitering.

När och var kan man få hjälp?

Det är bra att söka hjälp med låg tröskel. För att få stöd behövs inte alltid ens en noggrannare identifiering och utredning av svårigheterna.

Neuropsykologisk rehabilitering

  • Detta är lämpligt när problemen med informationsbehandling märkbart gör det svårt att klara av vardagliga utmaningar, såsom studier eller arbete.  

Speciallärare eller studiepsykolog

  • Den studerande kan få stöd exempelvis av en speciallärare eller en studiepsykolog.  

Företagshälsovården

  • En person som arbetar kan få stöd via företagshälsovården. Hen kan till exempel diskutera med arbetsgivaren om möjligheten att förkorta arbetsdagarna.  

Yrkesvalspsykolog

  • Man kan också diskutera möjliga studie- och karriäralternativ som beaktar utmaningarna med informationsbehandling med en yrkesvalspsykolog.  

Kamratstöd

  • Att diskutera med personer som har liknande problem kan ge nya idéer och ork. 

Egenvård

  • Svårigheterna kan också lindras med självständig övning och inlärningshjälpmedel. 

Rehabiliteringsformer

Stöd för studerande

Studerande kan få hjälp med svårigheterna med informationsbehandling via specialundervisningen eller studiepsykologerna. Vissa läroanstalter ordnar exempelvis grupper där man övar studietekniker. 

Kamratstöd 

Med kamratstöd avses att diskutera och dela erfarenheter med andra som upplever liknande svårigheter. Det är vanligtvis givande i samband med inlärningssvårigheter. 

Man kan också använda kamratstöd informellt och utan handledning, till exempel genom diskussioner på nätet. 

Kamratstödsgrupper 

Man ordnar också egna kamratstödsgrupper för personer med inlärningssvårigheter och psykiska problem. Grupperna kan ledas av en expert eller vara mer informella möten.  

Grupperna kan vara öppna eller slutna. I öppna grupper kan deltagarna besöka gruppen om de vill och nya medlemmar kan komma med när som helst. 

De slutna grupperna har ett begränsat antal deltagare som deltar i gruppen under hela dess varaktighet. Verksamheten i en sluten grupp planeras vanligtvis i förväg och leds av en yrkesutbildad person. 

Videoklipp av erfarenhetsexperter 

I videoklippen nedan berättar två erfarenhetsexperter om sina upplevelser om inlärningssvårigheter och hanteringen av dem (textning på svenska inom kort).

Att känna igen dyslexi 

I videoklippet berättar en erfarenhetsexpert om hur hens dyslexi konstaterades i vuxen ålder (textning på svenska inom kort).

I videoklippet berättar erfarenhetsexperten hur vetskapen om dyslexi gjorde det lättare för hen (textning på svenska inom kort).

Dyslexi, studier och yrkesval 

I videoklippet berättar två erfarenhetsexperter hur dyslexin har påverkat deras prestationer i skolan och i studierna (textning på svenska inom kort).

I videoklippet berättar två erfarenhetsexperter om det stöd de fått i skolan och i studierna  (textning på svenska inom kort).

I videoklippet berättar två erfarenhetsexperter hur dyslexin påverkade studievalet och de fortsatta studierna (textning på svenska inom kort).

Dyslexi och arbetslivet 

Se videoklippet där erfarenhetsexperterna berättar om hur de har hittat sin plats i arbetslivet (textning på svenska inom kort).

Hjälpmedel för att hantera dyslexi 

I videoklippet visas hurdana verktyg erfarenhetsexperterna har till sitt förfogande till exempel för läsning, räkning och inlärning (textning på svenska inom kort).

Hälsningar till andra som har eller misstänker dyslexi 

I videoklippet berättar erfarenhetsexperterna hur man kan förhålla sig till dyslexi (textning på svenska inom kort).

Hjälp med inlärningssvårigheter 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av