Skip to main content

Stöd till en elev som lätt blir överbelastad

Elever med nepsy-drag kan vara särskilt känsliga för överbelastning i vardagliga situationer. Då är det viktigt att reglera mängden påfrestning.

Den här texten hjälper vuxna i skolan att stötta en elev med nepsy-drag. Men anvisningarna kan också göra det lättare att agera med andra elever som blir överbelastade under skolgången. 

När man överbelastas reagerar kroppen och psyket starkt på faktorer i omgivningen. Överbelastning är ett obehagligt och tungt trötthetstillstånd. Tröttheten kan bli så överhängande att eleven har svårt att klara av skoldagar och läxor.  

När nervsystemet belastas försämras elevens funktionsförmåga och de jobbiga känslorna tilltar. Det kan leda till ett utmanande beteende. 

Centralt

 1. En överbelastad elev kan dra sig undan eller vara irriterad eller trött. Eleven har svårt att göra skoluppgifter och vill vara ensam. Hen kan ha känslorna utanpå.  
   
 2. Nervsystemet fortsätter att belastas av olika faktorer under skoldagen. Symtomen ökar i takt med överbelastningen.  
   
 3. Att identifiera påfrestande faktorer, anpassa omgivningen och ge ett lugnt bemötande hjälper den överbelastade eleven.  

Centrala åtgärder från läraren 

 • Identifiera varningstecken 
 • Lyssna på hur eleven och familjen ser på saken 
 • Anpassa omgivningen 
 • Erbjud hjälpmedel 
 • Var lugn och accepterande 

Hur märks överbelastning i skolan? 

En överbelastad elev kan 

 • vilja vara kvar hemma i stället för att åka till skolan 
 • vilja åka hem mitt på dagen  
 • dra sig undan från gemensamma aktiviteter 
 • nynna eller göra olika ljud upprepade gånger 
 • gå på högvarv och vara vild 
 • sjunka in i sin egen värld 
 • vägra göra skoluppgifter eller svara på frågor 
 • utmana till konflikter upprepade gånger 
 • vara passiv och stirra 
 • verka frånvarande 
 • gömma sig 
 • vara gråtfärdig eller irriterad 
 • göra ryckiga eller repetitiva rörelser 
 • uppleva ökade fysiska symtom, till exempel magont eller huvudvärk 
 • arbeta långsamt och återhämta sig långsamt 
 • vara oflexibel och agera rutinmässigt även i lediga situationer 
 • undvika uppgifter. 

Vad kan läraren göra?

När nervsystemet belastas försämras elevens funktionsförmåga och de jobbiga känslorna tilltar.

Ett beteende som visar sig eller ökar när en elev är överbelastad kallas för varningstecken. Det är viktigt att lära sig att upptäcka varningstecken. Det är också bra att prata om det med eleven och vårdnadshavarna.

När man identifierar situationen kan föräldrar och vuxna i skolan hjälpa eleven att reglera mängden belastning. Det går genom att man anpassar omgivningen och lär eleven nya sätt att agera på.

Identifiering, samtal och handlingsmodeller

 • Vuxna hemma och i skolan kan hjälpa eleven att identifiera överbelastningen. Dessutom kan de hjälpa eleven att reglera sina resurser så att de på bästa möjliga sätt räcker hela skoldagen, skolveckan och skolåret.
 • Elevens mående kan förbättras redan av att man tillsammans diskuterar hjälp- och stödmetoder samt vad som orsakar överbelastning.
 • Det är viktigt att lyssna på elevens tankar och önskemål. Det är viktigt att komma överens med eleven och vårdnadshavarna om vilka hjälpmedel som ska användas i skolan.
 • Ofta hjälper det redan att de vuxna på skolan vet hur de kan minska den överbelastning som eleven upplever.
 • Det går inte att påverka allt som orsakar överbelastning. Det är bra att prata om det även med eleven och vårdnadshavaren. Det är dock viktigt att fundera på om man kan göra något annorlunda.
 • Om det är oklart vad som orsakar överbelastningen behöver man även börja utreda saken i elevvården och studerandehälsovården.

Anpassa omgivningen och målen

 • Den viktigaste metoden för att hjälpa eleven att reglera sin belastning är att anpassa omgivningen så att den passar eleven. Eleven kräver inte att bli särskilt bemött med flit.
 • En förebyggande och förutsägbar miljö ökar elevens känsla av trygghet. Man förutser planer, förflyttningar och förändringar under skoldagen så långt det är möjligt.
 • Det är bra att erbjuda eleven en möjlighet att gå till ett lugnt rum. Tillsammans med vårdnadshavaren kan man också komma överens om eventuella utomhusaktiviteter.
 • I skolan kan man komma överens om att underlätta elevens läsordning eller att eleven får enskilda vilodagar om hen blir kraftigt överbelastad av skolgången. Man kan också tidvis ändra antalet veckotimmar genom att fatta beslut om särskild undervisning.

Lärarens förväntningar och uppmuntrande bemötande

 • Det är bra att läraren identifierar vilka förväntningar hen har på vad eleverna ska göra. För höga krav eller förväntningar ökar belastningen på eleverna.
 • För en elev som lätt blir överbelastad kan man reflektera kring olika sätt att följa läroplanen på. Alla behöver inte göra alla uppgifter och inte heller lika mycket för att ändå följa läroplanen. Metoderna kan vara till exempel att begränsa innehållsområden samt att använda sig av olika sätt att bedriva undervisning eller prestera på.
 • Ett medkännande och uppmuntrande bemötande hjälper en överbelastad elev att orka och försöka på nytt. Skuldbeläggning leder inte på något sätt till minskad belastning.

Beakta situationen hemma

 • Om elevens överbelastning påverkas av en svår situation hemma, att en vårdnadshavare är utmattad eller andra problem hos vuxna, kan det vara viktigt för eleven att få vara en helt vanlig elev i skolan. Då är det bra att tänka på att inte öka pressen hemma genom exempelvis läxor eller att läsa inför prov. Då är skolans stöd oerhört viktigt.

Komma ihåg styrkor

 • Det är bra att använda sig av elevens styrkor. Att göra saker man tycker om under skoldagen kan minska överbelastningen.

Kom ihåg

En överbelastad elev är ofta även 

 • skicklig när man tar hänsyn till vad hens styrkor räcker till 
 • villig att lära sig och studera 
 • uthållig. 

Övningar för att stötta en elev som lätt blir överbelastad i skolan  

Övningarna kan användas  

 • i förebyggande syfte i grupp  
 • som ett stöd för individen inom till exempel elevvården.  

Vi testar tillsammans

Övningen “Vi utforskar tillsammans i skolan” kan delas ut och fyllas i med hela gruppen eller i samtal med en enskild elev. Genom övningen kan du få mer information om elevens egna upplevelser av överbelastning. 

Att använda en timer kan hjälpa eleven med tidsuppfattning. 

Genom att lugna ner sin andning lär man sig att lugna ner psyket och kroppen.

Man lär sig att identifiera när kroppen är avslappnad och när den är spänd. Som hjälp används en lek där man växelvis spänner musklerna och låter musklerna slappna av.

Det är viktigt att visa att problemen kan lösas och att det finns ett alternativ till att oroa sig. 

Att röra på sig kan öka krafterna i vardagen. Det gör också att studieförmågan förbättras.

En regelbunden måltidsrytm hjälper till att hålla vakenhetsnivån stabil hela dagen.  

Den vuxnas agerande

Vad händer? Vad kan hjälpa? Minneslistan gör det lättare att gå igenom överbelastande faktorer och hjälpmedel på ett systematiskt sätt.  

Man kan göra en plan i förväg inför en kommande situation. Det kan till exempel vara vårfesten, en skolutflykt eller ett besök på simhallen. 

En förutsägbar och förebyggande miljö ökar trygghetskänslan. Med hjälp av övningen kan man hjälpa eleven att dela upp uppgifter och händelser i mindre delar och sedan göra dem i en viss ordning.

Genom att anpassa omgivningen kan man påverka överbelastningen och stötta regleringen av styrkor.  

Utmanande situationer 

Tillsammans gör man en tydlig anvisning och kommer överens om ett tillvägagångssätt för utmanande situationer. Det hjälper också eleven att man tillsammans i förväg har kommit överens om på vilket sätt den vuxna kan hjälpa, hur man agerar tillsammans.

Målet är att lära eleven att använda sinnesmätaren för att stödja berättandet i situationer där sensoriska stimuli påverkar hens beteende.

Man lär eleven att berätta hur intensiv belastning hen upplever.

Det är bra att i förväg fundera på hur man kan agera för att dämpa känslorna och minska överbelastningen.  

Med hjälp av en trygg plats kan man förebygga överbelastning. Målet med stödmetoden är att hitta en plats där eleven får utrymme för att varva ner och lugna sitt nervsystem.

Med hjälp av den individuella övningen som görs efter en jobbig situation blir det lättare för eleven att bli förstådd och gradvis utveckla sina självregleringsfärdigheter.  

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av