Skip to main content

Har du förlorat en anhörig genom självmord?

Om du har förlorat en anhörig genom självmord, håll det inte för dig själv. På den här sidan hittar du information om hur du får hjälp, särskilda drag vid förlust genom självmord och information om hur man reagerar i en krissituation.

Det finns hopp för alla som lider så länge de fortfarande är i livet. Vi kan dock inte förhindra alla självmord. Ibland rinner tiden ut.  

Det finns hjälp och stöd att få 

Om du har blivit påverkad av en förlust genom självmord, håll det inte för dig själv. Precis som i andra livskriser kan du söka samtalshjälp till exempel via: 

 • en hälsostation 
 • företagshälsovården  
 • skol- eller studiepsykologen 
 • Mieli rf:s kristjänster. 

Sorgbandet rf är en nationell kamratstödsorganisation för anhöriga till personer som begått självmord. Föreningen erbjuder stöd och information till personer som varit med om en förlust genom självmord. Mieli rf erbjuder också till exempel kamratstödsgrupper för personer som varit med om en förlust genom självmord. 

Du kan söka hjälp även efter lång tid 

Om du känner dig tyngd av förlusten kan du söka hjälp även om det har gått flera år eller årtionden sedan förlusten. Man bör göra rum för att bearbeta en förlust som har hänt för länge sedan, när känslor kopplade till förlusten kommer till ytan. 

Om man har varit med om en förlust genom självmord i barndomen kan det ofta väcka olika slags känslor i olika skeden av livet och få nya dimensioner.  

Egna självdestruktiva tankar 

Förlust genom självmord ökar också risken för att de som är med om förlusten själva drabbas av självdestruktiva tankar och handlingar. Därför är det viktigt att du med låg tröskel söker hjälp och stöd själv. Om du har självdestruktiva tankar, prata öppet om dem när du söker hjälp. 

Typiska drag vid förluster genom självmord 

En förlust genom självmord liknar på många sätt förlusten vid vilket fall som helst där en anhörig avlider. Å andra sidan har en sådan förlust sina egna särdrag.   

Ilska och skuld 

När en anhörig plötsligt går bort finns ofta förutom sorg och chock även känslor av ilska och skuld. Vid förluster genom självmord är den här typen av känslor oerhört vanliga. Ibland är de mycket kraftiga och långvariga. 

Skam 

En förlust genom självmord kommer ofta också med skamkänslor. Det kan påverka ens benägenhet att söka stöd och återhämta sig. 

Attityderna till psykiska problem och självskadebeteende har blivit mer öppna. Trots det är det många som är rädda för att andra ska vara avvisande när det gäller förluster via självmord.  

Svårt att acceptera 

Personer som har upplevt en förlust genom självmord har ofta svårt att acceptera att den som har begått självmord har valt den lösningen. Det kan väcka stor ilska hos dem. 

Det blir svårare att acceptera det som har hänt om andra är dömande mot personen som har begått självmord, eller skuldbelägger anhöriga till personen som har begått självmord. 

Att prata om det gör det lättare att hantera känslor 

Den bästa hjälpen för de svåra känslor som en förlust genom självmord orsakar är oftast en medkännande lyssnare. 

Det är viktigt att man kan prata med en person som tillåter motstridiga funderingar och känslor, utan att ta för mycket ställning till dem eller bortförklara förlusten. Man kan hitta någon som vill lyssna i sin närmaste krets eller via organisationer eller hälso- och sjukvården. 

Behov av att förstå anledningarna 

Personer som har varit med om en förlust genom självmord har ofta ett stort behov av att förstå varför den som har begått självmord gjorde det. Anledningarna är alltid komplicerade och mångfacetterade, och man kan inte alltid hitta någon orsak som går att förstå. Att acceptera det kan vara ett viktigt steg mot att leva i försoning med sorgen. 

Kom ihåg

De som blir kvar och sörjer bör förstå att en person som är i ett självdestruktivt tillstånd förlorar sin förmåga att tänka normalt. Fokuset kretsar kring den psykiska smärtan, och i ett självdestruktivt tillstånd går det inte att föreställa sig till exempel att anhöriga bryr sig. Det betyder inte att den som begick självmord hade svårt att se anhörigas omtanke i andra stunder.

Reaktioner i krissituationer 

Människor reagerar mycket individuellt på krissituationer. Man bör inte, och behöver inte heller, jämföra sina reaktioner med andras upplevelser.  

 • I det första skedet av förlusten kan känslorna variera mycket och även vara överraskande. Känslorna kan komma i vågor. Ibland kan man känna sig helt tom. 
 • Förlusten är ofta en kraftig fysisk upplevelse. De fysiska känningarna kan vara till exempel att man känner sig avdomnad, rastlös, oerhört utmattad eller uppjagad. Kroppen kan göra ont och man kan uppvisa symtom på många sätt. 
 • Man bör fokusera särskilt mycket på att få tillräckligt med näring och vila, eftersom kroppen inte nödvändigtvis kommunicerar dessa behov.  
 • Man bör undvika att använda rusmedel, eftersom det trasslar till återhämtningsprocessen.

Alla har rätt till sina känslor 

Ett självmord påverkar alltid ett stort antal människor. Förlusten påverkar familjemedlemmar, vänner och släktingar, men också till exempel studie-, arbets- och föreningsgemenskaper samt de personer som har vårdat personen som har begått självmord.  

Ibland undrar människor om de har rätt att känna som de känner, eller rätt att behöva stöd. Den här typen av reflektioner dyker ofta upp om självmordet inte hände i ens omedelbara närhet, till exempel i ens egen familj. Alla har dock rätt till sina känslor och till stöd. 

Minneslista för anhöriga efter en förlust genom självmord

 • Är och drick regelbundet.
 • Undvik rusmedel.
 • Vila och sov tillräckligt.
 • Försök fortsätta med vardagsrutiner och fritidsintressen.
 • Lugna ner kroppen och hjärnan genom att vara utomhus.
 • Våga be om och ta emot hjälp.
 • Prata öppet om det som har hänt.

Hur stöttar man någon som har varit med om en förlust genom självmord?

Materialet på Sorgbandets webbplats och projektet Surevan kohtaaminens webbplats (att bemöta en sörjande) kan ge hjälp för till exempel lärare, chefer, studie- eller arbetskamrater, eller någon annan som möter en person som varit med om en förlust genom självmord. När man har kunskap är det lättare att vara ett stöd.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

I huvudsak för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Du kanske också är intresserad av