Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Sukupuolinormit voivat rajoittaa elämää

Erilaiset stereotypiat ja kirjoittamattomat säännöt vaikuttavat siihen, millaiseksi sukupuolta koskevat normit muodostuvat.

Sukupuolinormatiivisuus 

Sukupuolinormatiivisuudella tarkoitetaan sitä, että sukupuolia ajatellaan olevan kaksi toisilleen vastakkaista. Normin mukaan sukupuoli nähdään muuttumattomana sekä anatomisesti ja biologisesti määriteltävänä.  

Sukupuoleen liitetään erilaisia itseilmaisun ja käyttäytymisen tapoja. Ihmisten odotetaan noudattavan näitä tapoja, ja tavoista poikkeamisella voi olla negatiivisia sosiaalisia seurauksia. 

Sukupuolinormatiivisuus käytännössä 

Sukupuolinormatiivisuus voi näkyä esimerkiksi siten, että julkisissa tiloissa on vain naisille tai miehille osoitettuja wc-tiloja. Se voi näkyä myös oletuksina siitä, miten miehen tai naisen tulee pukeutua. 

Sukupuolinormatiivisuus voi vaikuttaa esimerkiksi ammatinvalintaan ja itseilmaisuun. Sukupuolinormien rikkomisesta voi seurata esimerkiksi ryhmästä ulossulkemista tai muuta syrjintää. 

Sisäinen syrjintä vähemmistöryhmissä 

Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöryhmien sisällä on usein ryhmänsisäisiä normeja. Tämä voi näkyä esimerkiksi sillä tavoin, että vain tietynlaista sukupuolen kokemusta ja ilmaisua pidetään suotavana.  

Ihminen voi myös itse rajoittaa omaa olemistaan sisäistettyjen normien takia. 

Sukupuolisensitiivisyys 

Sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan ajattelua, jossa huomioidaan sukupuolinormatiivisuus ja sen vaikutukset yksilön ja yhteisön tasolla. 

Sukupuolisensitiivisyydestä puhutaan usein kasvatuksen yhteydessä. Sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa lapset saavat olla omanlaisiaan ja kasvaa omanlaisikseen persooniksi sukupuolestaan riippumatta. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus määritellään Suomen laissa.  

Sensitiivisyys tarkoittaa eri asiaa kuin neutraalius. Sukupuolisensitiivinen kasvatus ei tarkoita pyrkimystä sukupuolineutraaliuteen tai sukupuolen häivyttämiseen. Se tarkoittaa sitä, että jokainen lapsi saisi yhtäläiset mahdollisuudet sukupuolestaan riippumatta. 

Sukupuolineutraalius 

Sensitiivisyyden käsite menee helposti sekaisin neutraaliuden käsitteen kanssa. Esimerkiksi sukupuolisensitiivinen kasvatus ei tarkoita pyrkimystä sukupuolineutraaliuteen tai sukupuolen häivyttämiseen vaan siihen, että jokainen lapsi saisi yhtäläiset mahdollisuudet sukupuolestaan riippumatta. 

Sukupuolineutraalin käsitettä käytetään puhuttaessa esineistä, tiloista tai kielestä. Esimerkiksi wc-tilojen voidaan ajatella olevan sukupuolineutraaleja.​