Skip to main content

Egenvårdsprogram

Könsnormerna kan begränsa livet

Olika stereotyper och oskrivna regler har en inverkan på hurdana könsnormer som skapas.

Könsnormativitet 

Könsnormativitet betyder att man tänker att det finns två motsatta kön. Enligt normen uppfattas könet som oförändrat samt anatomiskt och biologiskt bestämt.  

Könet är förknippat med olika sätt att uttrycka och bete sig. Människor förväntas följa dessa sätt och att avvika från dem kan få negativa sociala konsekvenser. 

Könsnormativitet i praktiken 

Könsnormativitet kan ses till exempel i offentliga utrymmen där det finns toaletter avsedda endast för kvinnor eller män. Det kan också ses som antaganden om hur en man eller kvinna ska klä sig. 

Könsnormativiteten kan till exempel påverka yrkesvalet och självuttrycket. Att bryta mot könsnormerna kan till exempel leda till att man utesluts ur en grupp eller annan diskriminering. 

Intern diskriminering i minoritetsgrupper 

De sexuella minoritetsgrupperna och könsminoritetsgrupperna har också ofta egna interna normer. Detta kan till exempel ses på så sätt att endast en viss typ av könsupplevelser och uttryck är önskvärda.  

En person kan också själv begränsa sitt liv på grund av internaliserade normer. 

Genusmedvetenhet 

Med genusmedvetenhet avses ett tankesätt som tar hänsyn till könsnormativiteten och dess inverkan på individ- och samhällsnivå. 

Genusmedvetenhet diskuteras ofta i samband med uppfostran. I en genusmedveten uppfostran får barnen vara sig själva och växa upp och bli egna personligheter, oavsett kön. Finlands lag fastställer att småbarnspedagogiken ska vara jämlik och likvärdig.  

Medvetenhet är inte det samma som neutralitet. En genusmedveten uppfostran innebär inte att man strävar efter könsneutralitet eller könsutplåning. Men den betyder att alla barn ska ha lika möjligheter, oavsett kön. 

Könsneutralitet 

Begreppet medvetenhet förväxlas lätt med begreppet neutralitet. En genusmedveten uppfostran innebär till exempel inte att man strävar efter könsneutralitet eller könsutplåning, utan att alla barn ska ha lika möjligheter, oavsett kön. 

Begreppet könsneutral används när man talar om föremål, utrymmen eller språk. Toaletter kan till exempel betraktas som könsneutrala.