Skip to main content

Stöd till en elev med problem med ätande i skolan

Ifall en elev har problem med ätande så har det ofta en negativ inverkan på den fysiska och psykiska hälsan. De vuxna behöver samarbeta för att kunna stöda eleven.

Förmågan att lära sig saker samt ta del av undervisningen påverkas ifall eleven upplever ångest relaterat till ätande, eller ifall energibristen leder till koncentrationssvårigheter, irritation och trötthet.

Huvudpunkter

 1. Energibrist kan leda till koncentrationssvårigheter, trötthet eller irritation. 
 2. I ungdomsåren påverkas ätandet och kroppsbilden av press från omgivningen samt olika föreställningar och narrativ. 
 3. Måltidssituationen i sig kan påverka hur man äter och inte äter. 
 4. Att reglera sitt ätande kan vara ett sätt att försöka återfå en känsla av kontroll. 
 5. Emotionella färdigheter är centrala för återhämtningen.

Hur kan problem med ätande ta sig uttryck i skolan?

Läraren kan bemöta problem med ätande och näringsintag hos elever på många sätt.

Problem med ätande kan ta sig uttryck i form av aptitlöshet, svårigheter med att äta, hetsätning eller självframkallade kräkningar. Aptitlöshet kan orsakas av (sensorisk) överkänslighet för något livsmedel eller en strävan efter att förändra sin kropp. Anledningarna är inte nödvändigtvis tydliga ens för eleven själv.

Man talar om ätsvårigheter eller -störningar ifall ätandet styrs av regler, ritualer och en strävan efter kontroll. Då styr eller begränsar mat och matrelaterade tankar livet. Hur man äter anses definiera en som person och ens människovärde.

En kultur som beundrar smalhet samt en hälsosam livsstil påverkar individens tankar och känslor relaterade till mat.

Man kan ha en problematisk relation till mat även utan en ätstörning

Problem med ätandet och kroppsbilden samt atypiska ätstörningar är vanligare än specifika ätstörningar som uppfyller de diagnostiska kriterierna.

Även om det inte rör sig om en specifik ätstörning så är en störd relation till mat och ätande ändå skadligt för den fysiska och psykiska hälsan.

Vad kan läraren göra? 

För att lösa problem med ätandet är det viktigt att samarbeta med vårdnadshavarna.   

Det är viktigt att man är beredd på att lyssna på barnen och ungdomarna och att reflektera kring saker tillsammans. 

Man ska sträva efter att skolans verksamhetskultur är sådan att  

 • alla får kroppsfred och matro 
 • det är möjligt och vanligt med individuella överenskommelser och tillvägagångssätt.  

Lärarens uppmaningar kan få liten effekt ifall problemen främst härstammar från socialt tryck och en kultur som beundrar smalhet och hälsa eller att äta för mycket snabbmat. I dessa fall ska man samtala om frågan i grupp och på så vis handleda barn och unga till att ta emot korrekt information.  

Att säkerställa energiintaget 

Det behövs energi för att växa och lära sig saker. Elever behöver energi för att upprätthålla vakenhetsnivån och för att hjärnan ska fungera.  

Energiintaget under skoldagen kan säkerställas på något eller några av följande sätt: 

 • gemensamma skolmåltider i matsalen 
 • egen matsäck som äts på avsedd plats 
 • mellanmål. 

Att reglera känslor med hjälp av mat och ätande 

Ätandet kan vara kopplat till många typer av känslor. Matrelaterade symtom, såsom att begränsa sitt ätande, att hetsäta eller kräkas eller att motionera för mycket, kan utlösas av exempelvis ensamhet, ångest eller stress.  

Symtomen fungerar ofta som ett försök att handskas med de svåra känslorna. Det symtomatiska beteendet kan få en tillfälligt må bättre, men upprätthåller problemet på lång sikt. Därför är det centralt med emotionella färdigheter för att tillfriskna och återhämta sig.

Att öva på känslofärdigheter är en del av undervisningsplanen och erbjuder eleverna metoder för att bemöta och hantera ångest. 

Ifall problemen har pågått under en längre tid och det försvårar vardagen 

Det är viktigt att det finns ett samarbete mellan hemmet och skolan. I enlighet med lagen om grundläggande utbildning så finns det en skyldighet att vidta stödåtgärder och göra uppföljning på ett mångprofessionellt sätt om en elev har individuella behov kopplade till näring och vård.  

Ifall eleven vårdas för problem med ätandet av en instans inom hälso- och sjukvården så är det bra att tillsammans med den komma fram till praxis för måltider och motion. För eleven är det viktigt att veta att alla vuxna i skolan har samma information och att hen inte behöver vara mer orolig för måltider och ätande än hen redan är.  

Ifall behandling inleds så försöker man tillsammans med den behandlande instansen, hemmet och skolan finna konkreta metoder för att underlätta måltider och för att främja interaktion vid matsituationer. 

Övningar för att bemöta problem med ätande i skolan 

Nedan finns separata övningar från olika egenvårdsprogram. Man kan använda övningarna i gruppen i förebyggande syfte, till exempel under lektioner i hälsokunskap och omgivningslära, eller som stöd för en individ inom exempelvis elev- eller studerandevården.  

Med hjälp av följande övningar kan man lära sig att identifiera hunger som ett separat behov samt att äta lugnare, mer fokuserat och mer njutningsfullt. 

Sociala medier kan lätt väcka känslor av otillräcklighet och ha en negativ inverkan på relationen till kroppen och mat. Med hjälp av denna övning kan man städa upp sina sociala medier och förstå vilken effekt sociala medier har på ens kroppsbild. 

Genom att öva på känsloregleringsförmågor kan man finna metoder för att stå ut med svåra känslor, reglera känslornas styrka samt öka mängden positiva känslor. 

Olika negativa och självkritiska tankar kan upprätthålla en ond cirkel av problem med ätande och kroppsbild. Med hjälp av dessa övningar kan man lära sig att identifiera vilka följder symtomen ger upphov till samt skadliga tankemönster och finna alternativa tankesätt. 

Med hjälp av dessa övningar kan man hitta metoder för att ta väl hand om sin kropp och öka sitt välbefinnande. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Chillaa-appen för unga (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, nervositet och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

 • alltid i fickan som stöd
 • ingen inloggning
 • avslappnings- och mindfulnessövningar
 • tips för svåra situationer
 • peptalk från andra unga

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av