Skip to main content

Hur kan jag hjälpa någon som är deprimerad?

Berätta för din närstående att du är orolig för hen. Fråga hur depressionen känns och hur länge hen har känt så. Du kan uppmuntra din närstående att söka hjälp. Till exempel hälsocentralen, studenthälsovården eller företagshälsovården kan hjälpa.

Närma dig, bedöm och hjälp till i en krissituation 

  • Berätta för din närstående att du är orolig för hen. Fråga hur depressionen känns och hur länge hen har känt så.  
  • Välj en lämplig tid och plats. Respektera integriteten och agera förtroligt. 
  • Om din närstående är självdestruktiv eller skadar sig själv eller andra, hänvisa hen omedelbart till vård.

Lyssna öppet och utan att döma 

  • Ställ frågor och lyssna på din närstående. Kontrollera om du förstod rätt.  
  • Uppmana inte din närstående att rycka upp sig eller bli piggare, utan ta hens känslor på allvar. 
  • Ha tålamod, även om den du talar med inte är så tydlig, upprepar saker eller talar långsammare än vanligt. 
  • Ge också plats för pauser och tystnad. 

Ge stöd och information 

  • Behandla personen som behöver hjälp med respekt och uppskattning. 
  • Ge hopp om återhämtning och erbjud praktisk hjälp. Stöd personen så länge det behövs. 
  • Om din närstående vill ha information, hänvisa hen till tillförlitlig information. 

Stärk din närståendes stödnätverk 

Att dela dina egna erfarenheter med andra som har gått igenom en depression kan hjälpa. Din närstående kan till exempel delta i en kamratstödsgrupp. Familj och vänner är också en viktig källa till stöd. Med stödnätverk går det snabbare att återhämta sig från depression. 

Uppmuntra att söka professionell hjälp 

Det är värt att söka professionell hjälp när depressionen har pågått i flera veckor och påverkar din närståendes vardag.  

Du kan uppmuntra din närstående att söka hjälp. Till exempel hälsocentralen, studenthälsovården eller företagshälsovården kan hjälpa. 

Om din närstående inte vill ha hjälp, ta reda på om det finns en specifik anledning till det. Att prata om rädslor eller föreställningar kan sänka tröskeln för att söka professionell hjälp. Om din närstående fortfarande inte vill ha hjälp, berätta att du stöder hen i att söka hjälp om hen ändrar sig. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. 

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av