Skip to main content

Samtalsterapier vid psykiska störningar

Samtalsterapier är en form av psykosocial terapi. Deras varaktighet och intensitet sträcker sig från en kort intervention på 1–2 besök till psykoterapi som varar i flera år.

Vad är samtalsterapi?

Samtalsterapi bygger på interaktion och tillhandahålls av hälso- och sjukvårdspersonal eller socialvårdspersonal. Samtalsterapi kan ges inom både primärvården och den specialiserade sjukvården.

Samtalsterapi kan vara individuell eller ges i grupp. Ibland bjuds också närstående in att delta i åtminstone en del av besöken.

Samtalsterapi kan vara antingen

 • stödjande, eller
 • så kan den ha ett fördefinierat mål och struktur, i vilket fall den vanligtvis bygger på någon metod.

Förutom diskussion kan man också göra övningar för att lära sig att identifiera och ändra de beteenden som ger symtom. Ibland får klienten uppgifter som hen gör mellan träffarna.

Samtalsterapier inkluderar också handledd egenvård, psykoterapi och korttidspsykoterapi.

Handledd egenvård

Handledd egenvård tillhandahålls vanligtvis av en yrkesverksam person inom primärvården.

Den kombinerar

 • självständigt arbete i Psykportens egenvårdsprogram och
 • professionellt stöd

Patienten och handledaren träffas 1–3 gånger. Patienten får stöd i att välja ett lämpligt egenvårdsprogram, sätta upp mål och öva färdigheter som är viktiga för återhämtning.

Psykoterapi

Psykoterapi är den mest kända och vanligtvis också den mest omfattande samtalsterapin.

Psykoterapi övervägs när problemen

 • är långvariga och återkommande
 • gör det svårt att klara av till exempel arbete, studier eller sociala relationer.

Att delta i psykoterapi kräver motivation och ork att arbeta för sitt eget välbefinnande. Ofta krävs också tillräckliga ekonomiska resurser.

Eftersom psykoterapi kräver resurser kanske det inte är det bästa alternativet när krisen är särskilt intensiv eller livssituationen särskilt belastande. Då lönar det sig att överväga mer kortsiktig krishjälp och fundera på behovet av psykoterapi senare.

Psykoterapi utförs alltid av en person som har genomgått psykoterapeututbildning och som Valvira, det vill säga Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, har gett rätten att använda yrkestiteln psykoterapeut.

Du kan söka psykoterapi på egen bekostnad, med stöd av FPA, och i vissa områden också med en servicesedel som beviljas av den offentliga hälso- och sjukvården.

  Korttidspsykoterapi

  Korttidspsykoterapi skiljer sig från psykoterapi genom att den definierar mer exakt både behandlingens tidsmässiga varaktighet och de frågor som ska behandlas i terapin. Terapeuten och patienten väljer tillsammans ett specifikt problem och fokuserar på det på ett tidsbegränsat sätt.

  Tredje sektorns samtalsstöd

  Om du har ett behov av samtal med anledning av till exempel ensamhet eller behovet av att utbyta tankar med människor i samma livssituation, är det värt att undersöka tjänster som erbjuds av den tredje sektorn. De erbjuds till exempel av:

  Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

  Symtomtest

  Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

  Egenvårdsprogram

  Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. 

  Nätterapier

  Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

  Du kanske också är intresserad av